Skip to main content

Full text of "Ludouico 13. Galliarum et Nauarrae regi christianissimo feliciter inaugurato. Sacra rhemensia nomine collegii Pictauensis Societatis Iesu. Franciscus Garassus Engolismensis. Ex eadem Societate. D"

See other formats


(5* LVDOVICO 

XIII. 

GALL IARVM E T 

N A V A R R JE R EG I 
CHRISTIAN I SSIMO 

FELICITER INAVGVRATO. 

S A C R A 

RHEMENSIAff 

NOMINE COLLEGII ^ 

PICTAVENSIS SOCIETATIS 

I E S V. ■ FRJNCISCrS GARASSVS 

£ N COLI S M E N S I S. 

EX EADEM SOCIETATE. 
D. D. D- PICTAVIS, 

Exofficini Antonii Mesnbrii Rcgis £c 

Acadcmia: Typogr. 

M. d. C XI. 4 
LVDOVICO 

XIII. 

GALLIARVM ET 

N A V A R R & R E G I 
CHRISTIAN I SSIMO 

PELICITER ifJAVGVRATO. 

S A C R A 

RHEMENS I 

NOMINE COLLEGII 

PICT AVENSIS SOCIETATIS 
IES V. FRANCISCVS GARASSVS 

MNCOLISMENSIS. 

EX EADEM SOCIETATE. 
' D. D. D- PICTAVIS, 

Exofficina Antonii Mesnbrii Rcgis & 

Acadcmiae Typogr. 

■ 

M. D. C. XI. + Digitized.by Google • .» * ■ 

.* V. Digitized by Google 
- I 
LVDOVICO 

• * * • 

XIII. 

GALLIARVM ET NAVARR^ 

REGI CHRISTIANISSIMO. 

• 

Ecisset vtinam Dcus immor-- 
talis (Lvdovice Rex Chriftia- 
nijfime) vt , quod acccpimusThc- 
miftio fingulari Philofopho, ad 
fuum Principem acccdcnti con- 
Jgifle^nobisctiamadtCjConftantio fcliciorcm r ™ m 'f tus orat ' 
acccdentibus eucniret : narrat is . vere nc an fecus, ^** 4 * Con fi**~ 
ambiguumcft,quotics lacrum Palatij hmen at- 
tingcrct, cV in genualmperatorisaccideret, fibi 
animumextitiiie folito clanorcm , perfpicacem 
inrelligentiam,cryftallinos fenfus,#, quod vix 
perfuaderi poiTe credebat, velut Feneftratum pettus 
extemplo fieri , mentemquc in cordc pellucidam 
ac patentcm : Nefcio quid plane contrarium 
atquemihilu&uofumcuenit ( Rex AHgufhjfimt ) 
vt , ad tua primum gcnua concidcnti, mcns hebo 
fcerct,obtunderetur animuSj&nqua mihifen- 
ticndiclaritas,aut intelligcndi ha&cnusfuitj to* 

a i) 
ta obfcuritatc, & tencbris in medlo Majcftatis,, 
acnobilitatis tux fulgore mcrgeretur : Purpur* 
lumcn affero, Liliorum Radies , -y Candorrm: Flam- 
mam Auri : Coronx dicm , ab vnionibus faclam , 
fliceaccum Gallorum peritiflimo dicere) Enfis 
cUriffimum Iubar , Martisfulgur y l^ulcaniffeculum: 
dcniquc quicquid intcr hominum ccerus , & 
Principum Curias , clariflimum , ac micantif- 
(lmumeft, complexum hoc hbro tenui, qui 
tantum a matcria fulgct , & tamen ferentis ani- 
mus in tanto fulgorc, folus obfcurus cft, tua 
( Chrifltaniffime Rcx ) Majeftate perculfus : 
Non-vcro, qudd illltam temerarios motus,auc 
Eloqucntiaefulgur, efle cupiamus ad potentifli- 
mum Pjincipem accedcnti , qnantum Euftathio, 
oratori vehcmentiflimo excitifleferunt, cuifuic 
tam admirabile di&ionis robur, vt Saporem, 
Eunaptus Sardia- pocentiflimum Perfarum Principem , verborum 
nwtnAE /w. lenocinio , quibus Coronae Rcgiac grauitatem, 

ac Sceptri moleftiasamplificabar,makftatemquc 
Regiarum Infularum cleuabat, tanto fulgore pcr- 
ftringeret, vc Pr inccps, fapientiflimus ahas , vclut 
alicnacusanimo, fibi Coronam dcfrontedeme- 
>trum abijccrct,Vcftemque Purpurcam 
diccntis togacommutaret , nifi 
intcs Principcsindignum facinusimpediflcnr, 
&mirariprxftigias, graflanciEloqucntix ncruos 
ampucaflcnc. Enimuero , nos pohtiorc genio do- 
£ti , quimillcEarbarus, quareligioncev mode- 
ftia compcllandi funt Rcgcs , huc ad te dcuotc 
Digitized by Google vcnimus ( Chriftiamfsime Kex ) non,ve tuaepri- 
mumMajeftati,quam{ecundumDcum religio- . 
fe fufpicimus: deinde, vtSacris Rcgni Infigni- 
bus atcjuc ornamentis.tum poftremo noftrsc etia 
Eloquen tiar/i qua in iftis cft, iniuriam inferamus. 
Namvcro quis ncfcit dolerceloquentiam&wi- 
gemifccre , cum intemperantia malorum homi- 
numferuire cogitur adcontemptionem Rcgix 
dignitatiSjCum quaaeterno(e& coclcfticonfan- 
guinitatis vinculo gaudet e(Tc fociatam. Hoc ^ 
enim, tuxcum Maicftatis vema, Ars haec diui-^ t 
na dcfe didtura eft,quodcapud Syncfium Phi? 
lofophia gloriatur., A^Oev, £ Boujihm Aomct 
tnryyivuct $(tm\udb s&r&s PflTopwojv Vhi dc 
ccclo,dc cceloreueraeft familiaritas illa,6 viri Prin 
cipcs&confanguinitas,qua!veftrum,Numen,at- . 
que Maieftatem rcgiam cum dicendi facultatc 
coniurigit, 

Quapropter cum primum hoc mihi mcntis 
inie&um eft, Decembri praetcrito , qui Mcnfi* Mmtilu lib. y 
Qarmimm a politiflimo audore nominatur, vt fy*Z-y- 
artcrnam tibi deuotioncm noftram qualicunquo 
induftria: teftificationc comprobarcm, bcne la- 
bori meoconfultum credidi,fi contra Sophiftar 
illius infolentem audaciam, Auguftaslnaugura- 
tionis tuaslnfulas,& S acra Rhemens i a, ve- 
lutig^crctms Boun\uou; <T7Ccupycuct incultoillo 
quidem & rudi,vcrum Maieftati tux dcuotiilimo 
itylo & oratione prsedkaFem: Nen quod ego 
tantum viribus, aut facundiae arrogarem mcar t 

aiij ized by Google ta obfcuritatc, & tcncbris in medio Majcftatis,. 
acnobilitatis tux fulgore mcrgeretur : Purpur* 
lumcn affero, Ldiorum Radios Candorem: Flam- 
mam Auri : Coronx* diem , ab vnionibus faclam , 
(hceaccum Gallorum peritiflimo dicere) Enfis 
clarifjimum Iubar , Martis fulgur ^ulcanisjeculum: 
dcniquc quicquid intcr hominum ccerus s & 
Principum Curias , clariflimum , ac micantif- 
fimumcft, complexum hoc hbro tenui, qui 
tantuma materia fulgct, & tamen ferentis ani- 
mus in tanto fulgorc, foltis obfcurus cft, tua 
( Chrifitaniffime Rex ) Majcftate perculfus : 
Non-vcro., qudd illltam temerarios motus,auc 
Eloqucntiarfulgur, cflc cupiamus ad potentiflir 
mum Rrincipem acccdenti , qnantum Euftathio, 
oratori vehementiflimo extitiflcferunt, cuifuic 
tam admirabilc didfcionis robur, vt Saporem, 
Eunapius Sardia- porentiflimum Pcrfarum Principcm , verborum 
nwvt AE Jio. Jenocinio , quibus Coronae Regiae grauitatem^ 

ac Sceptri moleftiasampIificabar,maieftatemquc 
Regiarum Infularum cleuabat , tanto fulgorc per- 
ftringeret, vt Princeps, fapientiflimus ahas , velut 
alicnacusanimo^ fibi Coronam dcfrontedemc- 
m abijceret,Vcftemque Purpurcam 
dicentis togacommutaret , nifi 
aftantcs Principcs indignum facinus impediflcnt/ 
&miraripra:ftigias, graflantiEloqucntisc neruos 
amputaflent. Enimuero , nos politiore genio do- 
Ql\ , quimillcBarbarus, quareligionc & modc- 
ftiacompcllandi funt Rcgcs , huc ad te dcuote 
Digitized by Google vcrixmus ( Chriftiamfsime kex ) non,vt tuac pri- 

mum Majeftati,quam{ecundumDcum religio- 

fefuipicimus: deinde, vtSacris Rcgni Infigni- 

bus atquc ornamentis.-tum poftremo noftra: ctia 

Eloquen tiae/i qua in iftis cft, iniuriam inferamus. 

Namvero quis ncfcit dolerceloquentiam&in- 

gemilcere , cum mtempcrantia malorum nomi- 

numferuire cogitur adcontemptionem Regix 

dignitatis^ cum quaxternoic& ccclefticonfan- 

guinitatis vinculo gaudct e(Te fociatam. Hoc ^ 

cnim, tuaecum Maieftatis vcrua, Ars hacc diui-^ # 

na dcfc dictura cft ,quodeapud Synefiurn Phi? 

lofophia gloriatut, A v va)0ev, S Boi,<ji\vl$ Aunidb 

X£Q ovyyiveicL $cun\ddu «sj&t PnTDpiJw Vhi dc 

ccclo,dc ccclorcucraeft familiaritas illa,6 viri Prin 

cipes&confanguinitas,quxveftrum,Numen,at- . 

quc Maicftatem regiatn cum diccndi facultatc 

coniurigit, * 

Quapropter cum primum hoc mihi mentis 
inie&um eft, Deccmbri praetcrito , qui Menfis MartUUs Itb. y. 
Carminum a politiflimo au&ore nominatur, vt ^MMf- 
acternamtibi dcuotionem noftramqualicunquo 
induftria: teftificatione comprobarcm.» bcnc la- 
bori mco confultum crcdidi, fi contra Sophiftas 
illius infolcnccm audaciam, Auguftaslnaugura- 
tionis tuas Infulas, & SacraRhemensia,vc- 
lut TctTJlS BttotXucos c7roupyetyoi inculto illo 
quidcm&rudi,vcrumMaiertaiitua:dcuotillimo 
Itylo & orationc praqdicarem: Nen qu6d cgo 
tamiim viribus, aut facundise arrogarcm mea? t 

a iij Digitized by Google vt earumtibi facrarum Veftiiim {pIendorem J & 
gloriam clarius , vcl cfficacius cxplicarcr , qui tam 
diuine narus es, vt omnia, quae ad Rcgiam Ma- 
ieftarcmfpe&ant, quodde Alcxandro Dio com- 
memorat, fmc Intcrprcre, vcl adiutorc pcrcipias.* 
vcnim vt intelligant pii tuorum animi , nihil ef- 
fc,quod ardentiori cultu, poft honorcm diuini 
Numinisadorarc, vcl ample&i debeanr', quam 
tahi illuftria, diuinaquc auguftiflimac ruac orna- 
mcnta dignitatisj Et vt crubefcat Grcculus illc 

ThtophyketmsthQl ncfcio q uis >q ui in c6temptum crcdo noftrorum 
kb. /. ca/>. 2, Principum 3 quibus lnfcnfus cftrRegaleia Purpu-» 

ram, Diademaf, ct£ Infulas Rcgum mvJyijLiov rrfs 
Movaq)j(ieH s*oAnv, fullam, & lugihrem vejiem domi- 
nationis appellauit. 

Nam quod ad fcriptionis attinet genus , id 
mefateor amplexum eflc, quonullumnon auf- 
picatius tra&arc potcram , cum non me latcar, 
ram illuftri argumento, quanta fit in arquanda 
Carminis Hcroici Majcftatc difficultasj opus 
planc varium&molcftum: verum prarterquam 
quodmunus oblatum Regibus rum dcmumiu- 
cundius arbirrabarfore^cuqipa^JCQcinantcm pro 
^ fc dtfScultate afferret , di&umquc ab Alcxandro 

' rccordabar,cumin iftatuaanatc vcrfaretur( Rcx 
Cbri/tianijftmc) folosPrincipcs, peritiflimoscffe, 
xquifltmofquc carminisxftimatoresj & iudices, 
Tevnopras caeteris vti difcepratore ambitiose 
volui,cui laborcs meos, taquam tutelari & dome- 
ftico Numini confccrarem:aon quodaliorum Digitized by cefuri fubire vcrcamur,ij enim & infti tuto , & na- 
turafumus, qui omnia noftra hoc in gencre,a 
peritis rerum.,*ftimari,caftigarique in lucro po- » 
xiimus; verum quoniam in hac iniquitatc tem- 
porum , quibus in turbido ftant res noftrx,nifi 
tc vtin nauc Caftorem , in frontc galcam, in 
orefymbolam,incordcloricam, indextcri fcu- 
tum , in Roftris patronum , in lede iudiccm col- 
locamus,pcriclitatur rcsnoftra,patcrc (RexAu- 
guftijjime ) nos in caufla publica gaudcrc vclo 
illuftriflimi nominis tui, tutcla: priuilcgio,&pa- 
trocinio dignitaus.- Acccdit quod tehac aetatc. 
nonminorcm Alexandrocrcdidi,cuiferunt ca- T)i*Pr*C.mt).<k 
putacriccr doluiiTe,quoticsaliud(^rminisgcnus Regn$ K 
quam Heroici ic&itaret : quare fc totum Home- 
ro tradidit , cuius vena, & maieftatc fatebatitf ad 
grandia fe vchcmentcr incitari : potcram enitu 
vcl alio carminc facilius, vcl foluta di&ionc fc- 
licius hoc argumentum illuftre compIe£to,verum 
vniucrfa illa facis intelligebam vcl Auena cflc, 
vclF//fo/^:carmen Heroicum Tubamvidcti O- i- $cm i 
lympicam, cuius flacu, Hcroes & Prinapcs , vt i V 
Grarcorum politiflimadi&um«ft,adresmagnas 
animofufcipicndasfiDgulariter incicantur, fcits 
cantutibi,vt Alexandro ferunt/ucurumeflccre- 
didimus, vt,nec obtuderetur capuc, necanimi 
languefcerent , ncc torpcrct mcns illa Rcgia, nec 
diuinx tuac occupationes quicquam detrimcnti 
acciperent: Si enim ingcniofo homini nondc- 
fukaudcndi ratio, cur fuo Principi, rerum «fi- 

■ * :ed by Google ■ 'uinarum mole difbricto, Nugaslitteratas, idcft fuum 
opus.,offcrret:quare tandem hejere debeamus,qtii 
non leuc, vel nugatorkim aliquid , vcrum o- 
pus, ab argumcnto regium, ab occafione con- 
ueniens, avoluntatc magnum, aboperc&ftu- 
dio laboratum , a difficultatc laborioium , a ma- 
tcria durabile , a ruo fauorefcmpiternum, Majc- 
ftati tux (Rex Augufhfime ) corrfccramus: certe 
M^HaU0\ibn crra(Fc mihi vi(Jcfur iHc quidixit: Minusmgenio 

laborandumfuit , m cuittshcummateria fuccefferat : mi- 
Ki cnim 3 qu6 raateriafublimior fuit , eo fe moro- 
fius torfit ingenium , & vt extcxna remcuieasj tria 
quatuornc^weTfflR? iccum affcret,quibusa tua 
Clemcntiafauorem cVviram, vclfuoiurc exiget, 
vel, vt moUiflime dicam,poftulabit,A/^m4w^ 
ficultatem ^oluntatem , *w«oj,& po&rcmo , quod 
tuus ^quorUm dubitoquodeffc oportcat eflica- 
cius -ad probandum s Tu vcro non fecus quam dc 
toto opere, ita ( Rex GkriflMnifiime) hac noftra du- 
bitationciudicabis. VALE, RexChriftiayjjfa. 
^irf <eternumViue. UayeHati, iV. Q T. dcnotipimw. |RANCISCVS GARASSVS. Digitized by Google S V MM A 

• ET 

CONSPECTVS OPERJS, INAVGVRATIONIS APPARATVS. 
RHEMENSE SIMPVLVM SEV 
PhuLcalo mi/fa. 
CORONA. 
SCEPTRVM. 

BRACHIVM xsiVREVM MT, 
MANVS EBVRNEA IVSTITIAE. 
jiVRI-F LAMMA. 
ANNVLVS. 

TRABEAy SEV PALLIVM LILIATVM. 
DALMATICA. 
EQVESTRIS ORDO. 
ENSIS REGIVS. 

COTHVRNI COERVLEI LI£1AT1 
CALCARIA ^AVREA. 

THRONVS. . 

grconzlufios 

POstremo. Loci auidam infigncs auto- 
rum, qui ob anguftias ad margincm capi 
nonpotcranc, ncjpcrircnt, ad fincm vno vcluti 
raicc comprchcnfj. £ TlATXANIAZ 

HAIAKQN. 

A 

gffj A0EZETAI. ©EOC. EN. ©PONn. 
M$k XPTCOT. 2TE<J>AN02. AE. Eni- 
Stf^ KEITAL 0L XH KEOAAH. EN. 

MEN. AH. TH. AE2IA. «DEPEI. NIKHN. 
ES. EAE4>ANT02. TATTHN. KAI. XPT- 
20T. TH. AE. API2TEPA. 0EOT. XA- 
PIEN. E2TI. SKHnTPON. METAAAOI2. 
T0I2. AIIA2IN. HN©I2MENON, XPT- 
20T. AE. TnOAHMATA. TOT. ©EOT. 
KAI. IMATION. X12ATT£12. E2TI. Tfi. 
AE. IMATin. SHAIA. TE. KAI. THN. 
AN©flN> KPINA. E2TIN. EMnEIIOIH- 
MENA. O AE. ©PON02. nOIKIAOS. 
MEN. XPT2a. KAI. AI0OI2. nOIKIA02. 
AE. K AL EBENSt. KAI. EAE*ANTI. K«j by Google - 

« PAVSANIAS IN 

Eliacis Prioribus. 

SSSfEDET. IN. SOLIO. DEVS.(1VPI- 

^BiTER.) corona. illi. avrea. 

^^•CAPITL IMPOSITA. EST. IN. 
DEXTRA.FERT.VICTORIAM.EX.EBO- 
RE. ET. AVRO. F A CTAM. IN. SINISTR A. 
VERO. DEI. SCEPTRVM. GRATIOSVM. 
ET. PVLCHRVM. FLORENS. OMNL 
MET ALLORVM. GENERE AVREL 
SVNT. DEO. COTHVRNI ET. PAL- 
LIVM. SEV. VESTIS. EIVSDEM. MATE- 
KUE. IN. PALLIO. DIVERSA. SVNT. 
ANIM ANTIA. PICTA. ET. FLORVM. 
MVLTA. GENERA. MAXIME. VERO. 
LILIA. THRONVS. VERO. VARIEGA- 
TVS. EST. AVRO. ET. LAPIDIBVS. 
VARIVS. ETIAM. EBENO. ET. EBORE- 0 Digitized by Google - Google IN 

SACRA RHEMENSIA 

FRJNCISCI GJRASSL 

'i 

• * > 

HENDECASYLLABVM. 

r 

SMaragdus Scythico petitus orbe y 
Et coftis Adamas refojjus efis , 
Quas JEjgptius hinc y &*inde lambens, 
Ambit luppiter, &• micans SeryUus c 
Etquasditibus cruunt metaUis , \, 
Carchedon , Alambandicique ,gemm* , j 
Etji auid memorant semothris 
Indi littorcy puftulare conchas: 
Tametji ingenuo placent colore , 
Si quem Pjrgoteles tamen Chromue 
- Manusfcalpjerit artifex Cylindrum S • 

Aut Aurefaber inferat peritus 
Grandes ylaftelos > f>ares Elenchos > 
Tum Demumacrius expetuntur y atque 
Accenditpretium , nouum beau 
Opusmaterue. HauAfecus Corona, 
Tribaccis grauis Indicis, G lobvs qjv E. 
Quam late imperij patentis index 
Et quantum fcelcri tremenda y tantum 
S c E p t r a moribus optimis verenda. 

eu Digitized by Google EbriusTiryoC OTHVRNVS Oflro> 

Nec non confita Liltjs , & auro 

Squalens Dalmat ic A,a H Hv Li qucfulgprl 

Et fui GhADiVsfidelis arbis 

Propugnator,& Aurciscorufcd 

JFlammis, Si^Tonautcrmffaecdo, 

Terenniquc fkcns Uquore Gvttvs, 

Etfilicis /NAVGVRATlONIS 

Pompa, &cAicra y quAmwut4Curtis> 
Nefcit dicere vcrfibus Camana: 
Tametfi omnia proprijs vidcntur 

Staredotibus:Elegantioris 
Tamcn carminibHspolita Vatis> 
Cratiora mercntur ejfe, tanto 
Dcterfis mims, &minus potitts 
Siquidcenfeogratiora,quanto 
Rcgni ditibus Infulis amitlus 
Princeps,& Solto fcdens Eburno , 
Ornato minus efl y minufque culto 
Jitguflus mags , & magts verendus. FRANCISCVS AQVILIVS Digitized by Google Clavbivs Cipobonus ProuincialitfCoI- 
Icgiorum Societatis 1 1 s v i n Prouincia A - 
quitaniae, iuxta Priuilcgium cidcm Socictati a 
Rcgc Chriftianiffimo Henrico i v. dic xx. 
DccembrisAnno m. dcvj. conccflum, quo 
Bibliopolis omnibus prohibctur,nc librosab 
eiufdem Socictatis Patribus compofitos,abfque 
illorumpcrmiffioncimprimant, permittit A«- 
tonio Mefnerio, Rcgis, & Pi&aucnfis Acadcmisc 
Typographo, vt FrancifciGarajti, ciufdcm So- 
cictatis opus^cui titulus eft Sacra Rhemenfia , <*r 
Elegiarum de Funefii morte Henrici Magni li- 
her fmguLru ad LVDOViCVM XIII. Gallia- 
rum &• Nauarraj Regcm Chnfhanifsimum ad 
fcx proximos annos imprimere 3 ac libcre diuen- 
dcrcpoffis,daxumBurdigaIx xx." Augufti anno, 

M. DCXU Digitized by Google SACRA 

RHEMENSI A I NAVGVRA 

TIONIS APPARATVS < • .'w .'.'..'» ; ; J / Lodoice, r^/ 

<, --;■■. .v- • 1 

^ . >>■ u^r. :,j /W4W4 canemus 

1 f • ^ S ' : ^''8j Q^m vatum ctcinere vllijVeri- 
/^J^I^ turaquefofthac 

* rcliquisfts 
carminisipfc 
Matcrics ,numen tc tuum icl fortia facla 
ConccLbrcnt maicrc tuba } qucis dcxicr^ifoUo 
Fai.crit >& pulcbroicnam f>rmaucrit auro. 

Quin fifortc t/;cos nuttt digrtabi t c cant us , 
jitquc anirnum mcntcmque dabis >fe tollet maltum 
Mufatuo iuffii. y ncc fc difclufa tcncbit . 
Limitibus 3 quibus arittfuit >nec radct arcnaw, 
Scd ruct impaticns > laudumquc in f«f!a tuarum 
JEquora^cntorum flatu ddabfa fccuxdo 
frangct a qua montcs , altiquc ingurgin Ponti 
fslabit ouans ? Crficurjum maiore carina Propofaio , &. 
Inuocatio prs> 
fixaOperi Digitized by Google Rhemefis yEdes 
inaugurado Rc- 
gi facra Viarum ornatus, 
Sc forma brc- 
uicer uda. Duplcx Aftantiu. 
ordo.- Spe&anciu 
vnus,Proccrum % Inavgvrationis 

Seruabunt altj cum vdd tumentia pleni . 
Jntendent %ephyri, vd tu ceu Caftor ahalta 
Puppe, tuumfiges profigno in verttcc Nomen. 
Hfctamen ( Ambroftoquoniamfeleuitotiuo 
Cymba, quod exundanstn tede nubibus altis 
Flauenttmque comamrefperfit & aurea colla) 
Currct , & boc ftadiumfeliaus vntla volabit. 
t. lam Templo fubeunt Proceres, & Gallia fupplex 
Vefttbulum ante ipfumgenibus ftat nixa, quod olim 
Remigium tenuifje ferunt ^quotempore primum 
Omms adoratosfubiccit Galliafafces y 
Augurifmelioris auesamplexa > Deumque 
Se fe fuppofuit monitis : hic ordine longo 
OKcijs diftmtia fuis micat aurea pubes, 
Jnceditqac ferox Jagulis , & vefle rigenti 
'Anguftat latera^r magnarum ftrata viarum. 

3 . lnterea ridere vias , compita feftis 
Frondibus ornari> lapidcs ]axa> tametjt 
Afpera fenferunt longp vtftita tapete, 

Et partes tenucrcfua^antcfque fupcrbi 
Florecoronati Regemnutantibus vltro 
C<xrdimbus voluere fequi.Seges aurea florum 
Purpttrtam fcribebat bwmt w ,m u llcm quc pcr herbdm 
Ambrofius labyrinthus erat. Quid carmme dicam 
Qua late circum extiterint confertavirorum 
Awina, velruptisdemum quam maznafineftris 
Staret&infanis vomereturabMus vnda} 

4. Spettantumfuit ilU cohors,fed pulchrior ibat 
Ordo miniftrantum , & pompx folennts honorem • 
Suftinucrc omnes} Altos notijftmus mtcr Digitized by Google alter,& Mini- 
ftrorum. Defcriptio pro- 
«dentis Reg» 
inaugurandi. A PP ARATVS 

Ambrojia ceruicePucr 3 quem plurima circum 
Gratiafub njultu Veneris ludebat honeJU, 
Ibafj & effufos populi Jbeflabat aceruos. 

Omnis ibi hnperjj grauitas 3 antiquaque Regm 
Nobilitas fuit ;At biffeni cxordine Patres, 
Et meritis,&honorePares 9 &nomine circum 
Iuere, &pulchramPucro fecere coronam. 
IVulla domus tantum amplexu^vel mcenia tantos 
Accepere Deos$ late feruebatin auro 
Quaqua incedebant Tellus , fed pace Virorum 
T otushonos Infantiserat 9 fietitomnis in vno 
Obtutus Puero , veluti cumfummus in vnda 
Exiluit Delphin 9 Mutifiant ordme ciues 3 
AulafluensfltinOceano 3 fe magnus amccnat 
Princepsinterca, atque altis apricatinvndis. 

Talis erat Pucr&talem Je Utus agebat, 
Ac medios inter Proceres fluclufque coron* 
Incedebat ouans y populodum femitaflorens 
E eruety &jtuguflum geminant uicina triumphum: 
Qum etiam fiupuiffefcruntfubpondereCoelum, 
Et neniamfeciffe Aflris ,Regumquebcatis 
Manibus 3 itpompa^ afpicerent Regalis Iwnorem. 
$. Ergo aderantRegesmagmeognataqueCallis 
Sidtra y purpurea flabam fub nubis amiclu, 

Prtcipue ,<j«rfB0R30N I o de fanguine 9 Calum f co cir cuio dc- 
Seruat , & fternos Diuum tranffeuitin hortos. " " 

Claruit hic Maqni fcries de gcnte C A P e T I 
Et longefuit ante alias ; hos laclea Ca!t 
Orbita 9 delitias diuum tenct; hic vbi pajjtm 
Lattea, candentitraclu >Jparfere perori Reges Borbonij 
Stcmmatis exla- 
ircuJo de- 
lapfipra?fentia& 
di&is cercnionia 
ornant. Digitized by Google I 4 INAVCVRATIONiS 

Lilia>& inde loco manfitcum noniine fama : 
Manfit honos 3 candorque Afiris • fic verius ejfe 
Crcdidcrim y quam quod cineres > Aiundtqnc rutna 
HaciuiJJc fcrunt , W plenaquodvbeta y Diutim 
Rcgnnc , Ambrofios iilac ftagnajjc liquores. 
Htc ettam Lodoici omnes:fed pulchriorinter 
Nonuserat Diuos } cjr toto vertice fupra, 
Quty quoniam errantes brimu m firmauit habenas 
Imperij puer ipfe , & remfdicibus auxit 
Aujpicijs, bUnde Puerum de nubibus altis 
Vtdit j&intcrea fatisficora rcjoluit. 

Diui Ludouici <>• O cxlo dileclc Pucr,magnoque fcnatu 
oratio^d JR»cgc Dcfignate Deumlo Joboles de Janguinc noftro 
Procrcpcica. jj} a Jfo s t! [,j p u khra micat ; Te grandia pofcunt 

Imperia,ajfliclique vocant te vtlncra Mundi y 
Et dejolatt facicsnon intcgraRegrit. 
Crefce Puer gcnerofe animo ; tumgrandibus aufis, 
I , decus; i noJbnm y & latc crcbrefcere nomen 
Fac ifia virtute Puer',namqua>tibimagn^ 
Reshodic Puero, Regrii contingit auiti 
Vix etiam datur illa viris ; & regia moles 
Qvam Tatrt dcderat matura Uboribus aitas y 
jinte pcdes cadit tlla tuos , es 1 vt hofttaf eJix> 
Ah-mrftdum fTZrTrida VfTttrfrecipitque tuum fe 
ln grcmium dnclore carens ,&condit invlnas* 
- Dfcc Pucr V irtutem ex me , Jedgrandta rerum 
Dfcc per cxemplum melius genttorts , eyaltas 
\Aoliri Tfnerofe artes; arcanaque belli, 

Nos inter Paccr illc tuus iam pulchrius awum 
Nefciits infraclts antmo Ju ccumbcre rcbus Di^itized by Google Apparatvs 

Tranfigitinterea: nifi quod voluijjct honora 
JMorte morty dignumqueftbi conttngcrefinem.* 
Solatur fedenim ^fenfufque exter^ct amaros 
Cum tua fub cart vultum genitoris imago 
Dulasadeft, meminttquc tut.njltaquepotiri 
Haudnjnquameligeret , dum tu potiaris auito 
1 mperio',Macle cfio Puer $ te fata beahunt 
Profperiora 3 tibique cadet longaua feneSlus: 
Quod^ueofbus genitore bono rcmjujapis altam> 
Obda ra «jirtuiem af}>ris fub caftbus , & te 
Finge parcm fiorti ^irtufque hocimpleat ipfa a 
Prafenti quodpatrecares,Plusdebct Achtlles 
Trotanocincri, & dextra plus Hcflorisvni 
Quam patri tulit acccptum. Tefinget arena. 
Ipfe ftiis totum Macedi fub legibusorbem 
Suppofuitgenitore carens a Efi mafcula certe 
Fcemineovelata licetfit nomineVirtus y 
Virtus vna , tibi Pater cfi , cy pred.it a Mater 
Plufquamfceminca tirtute : quidtnftper optatt 
Afptcis ALneam tardo fubpatrc gementem* 
Vnus cratGenitori ha>rens ,fedpatfefcpulto 
Cum potuit deberefibi; tumvrandia bcllo 
Sujcfpirfaccrcatqup paii ^gcntemque fuperbam 
ConfiLo regk atque manu. Quid nomtna tandtm 
Aut exempla fero\ quaftnonjts altiorillis! 

Sicait ttnquelatus nuhs fe condit opacum 9 
Et nos mterea optau Juccedimus adl Paterna , &: Do- 
rncftica exempla Orbitas Patris 
eiufdcm.D. Lu- 
douid confola- 
tionelenica. Digitized by Google 

Phialse omncs 
Dcorum prsefta- 
tiffimarcum no- 
ftra minimc con- 
Ferenda> 
48* 

RHEMENSE 

SIMPVLVM SEV 

PHIALA COELO MISSA. 

E M O trnhi , 

doclivc Myronts 
Cum PhiaU ^LodoICE, tua com- 
ponat , ct* ilUs 
J/iSlor Olympiacai pretium quas porut arcna. 
Neuejerant -abacum -Ganymedxs , & aurea vafa* 
Qua tremulis radiofa <vomunt carbonibus ignes: 
Quin etiam noftra Thialam ft conjerat Hebe y 
Hebe Nympharum pulcherrimaAha libit inter 
Ipfe Pater Diuos rorantem Neclaris vndam* 
Nigra wrecundo coram liuejcat in auro. 
Neu jerat indccores Phialas V ulcania pubes* 
QM<jcm<£HCQ[udaj}S^^ 

Matcriam fupcrante manu. Sed Mufa qutd harcS 
Jam fiat augufta canus cum icfteSaccrctos 
Jngreditur, tangitque aras .ftat^randcvirorum 
jfgmen, & acctnciu jcruent DclubraMiniftrts . 
Magnusadzft Puer jtmbrofiotingendusoliuO' 
Maturate wrijubitoquc acctngitedcxtras 
Vt iuili feragatis opm , quo jancTtas vllum Digitized by LiOOQle SlMPVLVM r 

Nonfeciftis adhucjafttvosrara manebst 

Gloria, & in longps Pietas laudabitur annosl - , , . 

wi . , 6 , *„f. i r v Proccoencisplu- 
i. EccemumphalemPhialam:rofeumq^Uquorem alxpompa. 

Quinque ferunt dudum folito demoreMmiftri 

Veftibus albentes niueis , limenque fuperbum 

Vcrrit adorando interea , vel bafia pangit 

Turba fauens , lcclo Phiala fufyenfa ,vel ipfum 

Nititurextentis Feretrum contingere palmis : 

Ante alios Jeleclamicat feruorc Iuuentus 

Et Centum h Vigiles PhtaU Tentoria circum 

Mifcentur patria redimiti tempora qucrcu. 

Jlla fubitlente 3 populufquc aduoluitur omnis> 
Omnis & Ampullavultumdefigttinvna % Confcrtur cum 

5 eque putat cognatum Aftris , qui talia cernit Nili aqua & col- 

Munera : Nonne vides vt prima JEgyptus in vrna le&ione Mellis 
Geftiat , lymbham Nili redeuntis adoret > a P ud s * bxos ' 

V dquales Arabumpopult^cum pinguis odofum 
Becutiturfegesexfolijs, &rofcidaThuri$ 
Gutta fiuitprimum, autliquidi c vindemia mellis? 
d V rftibus hlc aftantniueis ^atqueordtnepompam 
Inftituunt % frimitme legunt cceleftia roris 
Munera , delapsamque alta defronde faliuam 
jiftrorum , in niuea carpit gens aurea vcftc 

Non aliter totam rjfxmJh frGatiia Tellus, 
Vt roremaerium& nettar felicis Oliui 
Accipiat , grauidifque datumde Nubibus Imbrem. 
Sedquidegp fpumam Amhrojia y Myrrh*que Saliuam 
Hic refcro) tum fiquapolo roranteputarunt 
In tenerosdelabi Arabas & confcia rura? 
Quidve mihimollescelebrantvnzuenta Sabaji Digitized by t RhbmeNsE 

Natura Lacrymantis opes 9 luiftifque fupetbos 
# Et rofeam Lu w<c faniem fpu mantis in herbast 

,x Phlorentino Gallia maiu:habet donumfelicisJmomi, 

yzcoTrvvi' Donumttcrnumingens 3 &- auonon aurea Tellus 

w« Fcccunda: JEthioptm glcba 3 vel pinguis Ajarbi 

Pulchrius accepit, quamuisformojafub illis 
In luxum fcfudit agris nMura y dt ditque 

Confcrtur CUm VbtT^S^Tt 0%U.&falteli g nO. 

^lcitate Azarbi, 3- Namqueferunt Siculi auamutsjeiactat JJarbt 

i prafertur. Tcrra potcns olcis i fontcm tam diuitis njnda 

Dcjcciffe ohm y & damnum fcnfijft fencclt: 
Nam plerumque olc* exojfcs , rugofaqvepcUis 
Strittius An.brofiamsuclamarius cxit in i ndaM. 
Non tali dolct cfifiClam fe Gallta damno> • 
t Scmpcr criim manet in Phida ca lefiis Oliui 

Nobilcfcr nrcntnm 3 & atto plus dt pron.it in Auro 

^ternusinphia- Virgula JcLcificnfimlcttata mc'tal!o 3 

x hquor. J>//^ habct , eJr nunquam fundo rarcfat inarii. 

Fluxit eriim L ODOICE tibifaxitoite Parcnti 
Larqjus %ngttcntum y nec auarius cxiji illi 
lufius ad dtcrnas Rcgni cjui i cmt hdenas* 
Siicputas concrctumdh.d \ub nubejcrcnx 
,tjux mcAcu* nc&u Lbunturin hcrbas, 
Scureris, mcliorque fidcs efi dcdita menti 
Dclitias dcfidcribus 3 lc6lumque faporcm 
in Phialamjluxiffcy njclutcum BarbaraPubcs 
Igne coquit Maffam 3 <vario aua: mixta mctallo 
Soluiturchci;?™ <f« r.on conjtalatinmdam^ 
^.^yccclum f}arJhcoiicgitab4fi r i$ Digitized by Google SlMPVLVM 

Qutcqutd eratpretiofumoUiSy&finxUOliuum, 
* Sicut Apcs pulchrum vario de flore Venenum 
Delibarejerunt.Hk vaftipondera Cotli 
Jngemuijfe reor , certe rcs tanta merctur 
Calum vtjollicitk protefudaret inAftris. 
Poft vbicomprejfum Ncclarliqucfaclaquc Cccli 
Sidera formarunt Olcum , PhiaUque per altos 
Sacratum misere finus\ tum pukhra Columba 
Cepit , £r ajpxum portauit in vnguibus aureis. 

Ncc tanta funt nulla rei Monumenta , vetuftam 
Si lubet ttatcm y vel prifca reuoluere fecla: 
f Vitisin A\ph<co ternosex are Lebetes 9 
Signttofquevtres iniufft Ncftaris vnda 
Impleuit quondamvtpcrhibent } quotemporejuclans 
Gracia , inatherio primu.m fudauit Olympo. . 

Sed quid falfa fcto f vel quid me Gracia lailat 
VhereneSlarei erroris* tu Neflare noftro 
V ngere > nec Calo Ambrofi&m , nec pinguis Ofew 
Inuideas terra fegetem \ tibi Mcffs abundat 
Pulchrioro LODOiCH ; tibi Ccelum quoque feruk 
N eclareofque Olei laticcs e$r Balfama fudat* 
Quin etiamteneris diues quas Terra Sabais 
Plbrando largituropes, tibi ridet& ipfum 
Naturoe gaudentis of>us tua Gallia^ ejr Aftra 
SefhinguntetUm,atque Vndam cale/tis Amomi 
Eliciunt^nec Terra tibinongrata recufat 
Quodreliquisparitvna^fed hocindgna remittk 
Officium Ccelo , munufqueid tranfdtr m Aflra* 
Hinc feges eft Lodthce ubhjnicts Oliui 
■Hinc&jb/eternis formoftus vngerisAjlris 

JS Ex grareo Athe- 
vxxlib. i. ad fin^ Flinius ita vocat 
Campaniam dt 
Baias* Digitized by Google 
CORONA pTT^S A veniatn Lodoicb, tibi (i carmine 
"JB Frontem 
iM Tangimus 3 mque Caput ferimus Regale Co - 
ronam: 

Nonerathoc noftra: (fateor) Rex magne Camcctuz. 
Nectantum manus iffa fibi dcbebat honoris 
jidfercrc y audaci mmium damnanda pcrick: 
I nque tuos proicfta Pedes , non debuit vltra 
Tendere , nec Sacram tcmere traclare Coronam. 
Si tamcn 6 patiare mihi>fe tollat in altum 
Dcxtra, Caputque tua cingat Rcgale Corona 
Iuro tibiy LODOICE, Manus deuotior njna 
Vna caput nunquam tetigtt ,nec cariusvllum 
Haftcnus atcrnam reoraccepifje Coronam. 

Hanctibide puroprimumformabimus AurOy, 
Ef circum , Lapidcs tcrcti texcmu s in ora 
Ouas r?icliorddb';t Jndus , & is qui cofat arenam 
$pumcusauriferam,ty verritde flumine gemmas\ 
g Hic florumajjurgent radij y quos GaUia y puchro 
Laflerigattibi y fubijciant fedonccin Aftra 
Non talemdedit amplaTbetisprodote Coronam x 
Ncc fotuit fabricajfe Ioui Vulcania pubcs: 
Huic Aurokcet cj^ojfo^cldepluatolli Digitized by Google CORONA j£ 

^GrandwgcmmArumJapidumquefitaureamejps. 

Tum Capiti 9 joboliquttuafirmabit ahenum 
JEterni ehalybis mnclum^ne jata^jurorqut 
Temporis y eripiant leflra deGente Coronam y 
Quammanwus Deus ille, Deus quemmaximaMundi 
Reclorem Imperiaagnofcunt 3 inVertice veflr* 
Fixit y & aterna jundauitjoedere legis. 
Hocetenim >credo y Lodoice, quod aurea nobu . 
Tempora , de vejbra quondam dtxere Corona 
Atque per *tatem*variam ^&voluentia jecta 
Tranjmisere ad nos. Non funt Infomnia Vatum 
Qu* rejeram, necenim tanto Mendacia Regi 
Intrudendareorfedyji Deceptor honeftus 
Nonmejallit Amor Patna y Regumque meorum* 
Sunt Refponfa DeumCcelodelapfajereno. 
h Namque tuanonanteferuntAe siirpe Nepotum 
Auguftum non ante tuisdebere reuelli 
De manibus Sceptrum, quam dum fundamina mundi 
Alta reuellantur : reliquas tum pamma Coronas 
Abripiet yRegefque 9 ipfos inuoluet eodem 
I nteritu , quo vulgus iners jvd iuncea tefla; 
Tum caaceruatis ardebunt maxirna Sceptris 
imperia 3 atquejcroxpcr magnas jUmma Coronas 
SeiaHabit ouans Jpfdqueffipcrbiorigms 
Materia^Regum ftoliis pinguefcetopimis. 
Sed tua^quamfuperi afyiciunt Jeruantquc, Corotkt 
AmbuftaMundt jejubtrahctvttaruin*. 
Anteettntmtxufto quamdepluatignis OlympOy 
F lammarumqut vncLe abripiant qua maximus atr 
- Ambity &* incurua cohibet tefludinc Mundus, Locus cx Rh* 
bano Mauro» Digitized by Google li CORONA 

Diciturarcanis diuum res indita chartis, 
( Scripferunt Adamante ipfo ) de fangtinc veffro 
Afforejnagtanimum Rcgem, qui Gallica iuftus 
Sceptra tenens iterum Romanifleclat habenas 
Jmperijy & totis difpergatLaliaterris. 
Jllefuam (vtfama eft)facra defronte Coronam 
Deponetpius ; ac veurts fulgentia Regni 
Ornamenta manu acciptet ^oliifqucfuperbus 
Ipfe fuis ydonum Superis fufpendct ab alto 
Culmine, cuiSolymosiuxtadantnomen Oliua. 
Htcjuper, antiquo detraclam in monteCoronam 
Sceptrumque, &"vetercm Rcgnideponet amiftum 
Qtulocusinfubbmcm obmdeue&us Oljmpum 
CHRl STVS ouans , patiente pedes in marmore 
< pnffi** 

Hac vbifafla, loci circum vicina tonabunt , 
Raucaquefanguineum mtfcebit murmura ccelum 
J nterea , crepitumque altai collifa ruina* 
Tecla dabunt 3 fccumque ruent luflantia Regna. 
Hanc mundifaciem moricntiSj & horrida vafta 
Regna proculflamma de montc tuebitur alto , 
Liltgeram, L o f> o i fc b y feret qui fronte Coronam, 
Vulcanufquelocumft lambcre ferutdus aufit t 
Ca fttgttm* zrqttfs moriet^H^^ardtrsarmm 
Roboraftrangenturflamm^ > ftc Francica tanto 
Omamenta Pater voluitft.bdutla periclo> 

Nam vclutexcidioin magno,aut glifcenteruim, 
Ciim fummas tenetaltadomos^ambuftaqne^uu^f 
Culmma , conuulfeque trabcs > iam fiamma fibi tpfi 
Formidanda volat ffatoque imoluit in vno i Digitized by COROHA IJ 

JEt Ufidesy & ttftatrahens dc verttce fummi. 
Intcrea domintque ruunt , triftefque miniftri 
Obuoluunt caPita, & fUmmapcr aperta furentk 
Semefaf ve trahunt menfas y ftricldve fecuri 
Vc\ iugulant animofum ignem , uelfiquafit omni 
Res multumprctio[a domo 3 concurritur ante 
Ereptum y quam taEla , fero nigrefcatabignc. 
Non alitcr cum tota dabunt elementa ruinam 
Naturaquc domum rapiet 3 diuinaqueTcmpla 
Vltimanjis^quoderitmundi pretioftus y igni 
Eripkt Patcr Omnipotens 9 mundoque ruenti 
Ornamcntatuifubducctin aer* Regni. 

Adagnanimi Henrici Soboles 6 Regia y njiue 3 
Viucpotcns ,placiddmque tencrcytando Coronam\ 
Sub quacompofiti /ktumbet machinamundi; 
Certe fi voluit fincm Naturafupcrbum 
Eligere y & digno condi res tanta fepulcro, 
Nonaham decuitmundofj?erarcCoronam y 
Mundus vt hic nofhras Jcfc moribundusin v\nai 
Dcdcrct 3 atque tuis,Princeps , indutus obiret . 
Exuutisjufjusque tuos, & Litia magnus 
Orbis adoraret moriens } fi dedcre njiuo 
Nonltcuitfefe,atquetuis fublcgibus bre. 
% - Hanc ferimuSyL odoic &jibi,fedonecin Afhis 
Alteracomponet melior, cceloque locabit 
Qua locus Engonafin inter y caft<tqueCoronam 
Virginis, in njacuo fe porrigtt area ccelo: 
Eccetibiftoliumque pltcat 3 clauamque rcmittit 
Ipfe ctiam Alcides , genibufquc aduoluitur, intcr 

Aftranatans^enicntcm njttcdeuotus adoret. 

». . — ... _ , 

B i Is eft Hcreulci 
genu flexus ance 
Corona Ariad- 
nsc,vndevocatur Digitized by Googl COROMA Pdrce taweri, mdiord tu* mirdndd CeroM* 
Si non ftX ODO i C *>m\hi resintegd , njerfu 
Dicere ^&eximiasnumeri&compenderedotes 
Quas Dideofed iniqud mihi fe claudit arena, 
Materies me tdnta premit.Secredula votis, 
Credula magnamirits extendit <vend,fed Infdns 
Nondum vefticipes iaculatur inertius alasi 
Deficiuntwres ^&quo felibratinaltum 
Fortius , Iwcafflifla cadit mahreruina , 
Et difcitnontanta fiqui Resvna labores 
Solatur fedenim noftros , & carminis Imius 
Excufat fuerilem aufum , auod jfpolline dextto 
Suftulit hoc olim wridtm de cesfite laurum 
DotfuSyO' in noslra cultiffmus arte THERONVS. 
Dhlphinos qjv fi tibi cMnit , pulchrafque 

CORONAS 
Torfit j & in fdruis imfleuit magnd Cdmamst 
Digitized by G( 
SCEPTRVM Ceprra regunt orbem > Sceptru con- 

cordia mundo 
Surgit , & admoto renouanturpralia 
Sceptro. 

$WMWM$$ Huc f cr opemXo D o I c MJibidica j» Sceptri vis qnan : 
KS«afeSaSS aureaSceftra, ca ' 
Qtudque f>otes Sccptro , accipics. Tv Sceptr A I o- 

VIMQVE 

Conciliabonus , £r ^«7« ^ 5cf/>fr4 Camccnas: 
lUa , ne dubita 3 vcnient cum Sceptra mouebis 9 
Et tua consident circum fulvcntia Sccptra 
Viclaquc Itligero Supponent carmina Sceptro. 
i Affku vt trepidopracepsdifcoriia mundo 
Infremit, & nigro committn caca tumultu 
Corpora fftant mbes glomerata in mbtbus altis^ 
Et quaft fapgtrinc* ccelo fit campus arcn*: 
Facrio %cntorum duplex ajfurgit } cy omne 
I n M mem aduerfum coclum ruit 3 omnia Vcntus. 
Mifcet y £r inflruclavelutilcgione y fupinas 
A rietat in nubes , Tonitrucjtte auditurin aftr'ts y 
Candidus infhclo manat de vulncre fanguis: 
Hi motus animorumalri, & certamina tanta y 
Luius eruntyfi Sceptrafemel caf>it ardua dcxtr^ ; louis Sccptrum 
Fdmencft. * Djgitized by Google 16 SCEPTRVil 

Omnipotens] cciumque alta compage refolub, 
Etruitin tcrras : Vno slat macbina Sccptro 
Totatnmens ,namSceptra louifunt Fulmina magno^ 
Hoc, & Aldidas geminos , & fortia Sceptro 
Agmina Titanum contriuit, & impia faxts 
Alltfit capita : Hocetiam Salmonea Sceptrum 
Scebtraaffeflantem , coelo detrufit ab alto. 

QuidSceptro jLodoici, potesf Sifattio Regnum 
Cum eo compa- Turbat , & infulfas agitat dijcordia mentes, 
ratur Sceptrum "fu Sceptrumgencrofus hahes , quo nubila rumpts, 
Rcgium. EtfubttScolanturaquis,feufulminisi#u 

Seditio grauicLe dtfpefcitur horridanubss. 
z Praterea qu*> magnus agit Neptunus in vndit 
Tndcns , Ncptu- Fa&a ttbifiolo referentbAc omnia Sccptro 
m Sccptrum cft Ipfi* vnd « ,fcopul'tque marU : Idprima Tridenttm 

Impellentis aqua i & pelagi turbata ferenat 3 
Aioxque fierenarum fiaciem dtfturbat aquarum. 
Sceptro naufragia , <*r mortes, velprofpera Sceptr* 
Littora^ventorumque animas depuppefluentes 
Infyirat lelis : Quid ,cumferit ardua Sceptro 
Fundamenta marts t thalamo fubfluminis alti 

Murmurit horrendum latejier concaua fk&h** 
Qu* ^eptrt^^ttsll^uas^fobHr adorant, 
Et Thet/n quatiunt ,Sceptro quaztacla refidrt 
Ac fpumofarum cumulos eltdit aauarum. 
3 Afpicequa turgent maria alta frementtbus vndk 
Saxofum vefinans Khodanus^elfrontebicorni 
Cum ruit incrementaferens de monteGarumna^ 
Impriumfuriofus habet^fiac^uque fuperbus, 

'>!t Digitized by Google 'Qtiicquid obejf^i raptataqua y & deuoluitinaltum 
Saxa y trabefque volant ,iirumpitur 3 & timet ipfa 
Naufragium teUus ; fparfa ia&antur ariffa, 
Primaque decutitur tenero de palmite pubes. 
Infans amlffum 'vindemialuget bonorem, 
Et tnutata Cercs ruptis natataurea culmis. 
Interea exiltunt Nauta, dificclaqu* toto 
Fkminc conuerrunt: marno nemusaquorcfurgh § 
Prada patet cunSlis quantum remi.armaquepojfun^ 
Tantum quifque tenet y furtoque tumefcit agrefh: 
Arboreas rapit ille trabes , loiat iftepcr altum, 
llleoram {egit i & ripacorradit vtraqut 
Quicquidvcl lino, velcrudo Cannabefcrtur: 
Flauam altj Cererem liquidtspifcanturin aruis. 
''Remig tondentur fegetcs,fitfluminevcrfo 
Arca,&incuruamcejferunt nauticafalcem. 

Interea firemit impatiens incanaquc terga 
Flumen aqukvoluitfftumantibus : Eccc ruenti 
' Opponit i tcnuis fe mica latentis arcnx 
Quam Sceptro Deus affricuit , metamquefurenti 
Defignauit aqua ; njcnit illa y legitque quod inter 
Ipfe PaterflauasSccptro defcripfit arenas, 
Ltmen adoratum lambit y fequeipfa reforbet, 
Et colit occultas Sceptrofigentecolumnas. 

Fac regnumho D olCZ,furens cxundetob alto 
Turbinis impnlfirabies y ^rnaufragatellus 
CoRidaturaquis : Summo fi littora Sceptto 
Tangis, & in treptda fignum defcribis arcnui 
Ignau.a tumoribit aqua ,fc colligetilla 
Seditio, Sceptroque lubens fe fubdct amico. 

C Dcfcriptio Ex- 
undantisGarum* 
n$, Supernatem 
Tnda Vibifcr vo> 
•cant. Ex gneco S. Ba- 
fiJij Selcucicnf. 
Aqua Tridente, 
vcl Sceptro ta&a 
quiefcit. SccptrumRegifi 
cum Tridcnte 
• collatum. Digitized by Google X8 , SCBPTRVM 

4 '(tyoifupenfcnonhUrtft^ 

Catcra ficertint. i vtlefMHU potentta Sceptro. 
Nonne vules pura PallaS vt nititur hafta f 

Hafta, Palladis fll lu { er^d^ Scptrum , quo nifa 3 ducllum 

SceptruVn femina fufccpit , pufcbrafque ornautt JthemiS. 

Lii tora Neptunus pulfans , vtfama , Triknti 
Dicitur inftrttc^la portum ditafjc carina 
Quammutauit k Equoftolidumgenus: At dea Sccprum 
% In pura dcfixit humo , cptodforfius barens 
Mutatumin viridemfe fe fubiecit Oliuam, 
IndeOleaeftbabihsSceptris.Cramabilelignum. 
. . Thyrfus erat Baccho Septrum: teftabiturlndxs, 

lcc trum . ^G^efque^Euphratesque , atoue ipft repayttla mundk 

Qjue non pampineofufcepertt ardua Sccpr c. 
Mercurtoaue fuitSceprum 3 q?tO£rar,dia D 

Caduceus,Mcr- Suftulit, <*r pofito pacauit bella tum.l u, 

cuni Sccptrum- m 0i f& €ti Jumasadptnguia duxit 

. Tartara , £r atcrnam lauri fiorentts e. d vmbram: 
Tolle Det Sceptmm , nulla eft concordia cojo, 
Nulla quics , aut Elyftum fehctbus Vmbns . 
Curm i!Iis con- $i tecitm, Lo DOIC E, Dcos conferre minores, 
fcrur Sccptrum p ' imqtiC f oret tibife, nec Fufcinaponti, 
Rcgium. > J . . i J . 9 J t n *4 

A'cc rtgida viartx oppor f eret hajta Ahneru*i 

Nec Thyrfus Hcdcra 3 nec tcrtis virgaColutnris* 
ScdmahracanoSccptrimiranda.pigetque 0 
Dicere procterea Diuum Vulcania Sceptra. 

5 ■ Vtr^x fuit Moft ( fed enim dixere latini 
S c? cr^erac • ^ e ^ em mehusvirgam quodGractA Sceptrum. > 
Eiusvis. Hoc Stf|>AW» mirataingcns.ALgyptus,®' ipft 

Imfjiaquiri^dodttrauerat llia ferro^ Digitized by Google x>c latum, SCE»TRVM 

Viditin dugujloquamfitvis arduaSceptri, 
MoUiuttqucfirumpeilus :Sccytro omnia SceptY* 
Impcrio in magno vidit confuja , nec vltra 
Vtm fujfcrre potens, Sceptro fe fubdidit vni, 
Horrcndum alta prwvomuit qui virusin u4fira y 
Fortia fic animos contundunt Sceptraferoces. 

Nunc agedum > L o d b I c E , t ui mirabde Sceptri Sccpciu Regium 
j4gnojce Ingenium , intcrca , dum fortioratas 
Firmabltque manum njcnicns , Sccptroqueferendo 
Illa paremfacict Virtus qucc fluxit ab y4ftris. 
Cttcra tum tibi Scc^tra cadcnt 3 &prona tuumfe 
j4ntefirent Sceptrum , & pofita ceruicejeroci 
Cuncla colent Rcx magne tuum 3 ccu turba minorum 
Jllafuit Sccptrorum clim, qua fubdita Mofts 
Stabat ad impejjum > autSccptriiirtute aukbat* 
Si fit.eritm 3 quifortetuofe£ubdere Sceptro 
Nolit , & Imperium dura ccruicc recujet 
is4ccipere } hcu quid agit! W quas in lertice clades 
I mpcndere fibi nejcit l tunc affera furgcnt 
Sceptra /k<*,Lodoice 3 manu >furtoJaque rumpent 
Quqqutd crit contra: reliquis *vt jortior in* 
Virgafuit Mofis , qug fe rcptantia contra 
jbrttbus tnfeftis mutata Sceptra jignr* ' 
Contudit i & njanas abjorbutt vftka njirgas. 
BRACHIVM 

AVREVM ET 

MANVS EBVR NEA IYSTITIiE. Iuftitise manum 
ereptam noftro 
carmine rcfti- 
cuimus. 
TR p ocul Vates , manibus^ qui maxima centum Monflra mihi , Pelopemquc humero cantaftii 
Ebumol 

Vofque > manu Themidem qui depopulaftis Waque 
Afgrejft lacerare Deam,fi barbara Tbebis 
Cens inuentafuit > tantum qua crimen adortp k 
luftitia dextram eripcret , ftat carmine dextram> 
Et vulnusrepatare manu^TeDiua, tuumqu* 
Tutamur{modo fi menti illabaris ) honorem, 
rftquc tibi niueam pulchro ferrumine Dextram 
lunnmus injului ramo felicemetalli. 
Tu modo me , Lodoic e , iuua>nutuque trcmentem 
Confirma bonus > cjr noftram non pajftbus aquis 
Ad tu% reptantem faftitrja fufctpe Mujam : 
(hod reliqui manihujve qieM, vel corpore toto^ Digitized by Google MaHvs Ebvrhba %z 

'Hocnutu, LoD 01 Ce , potes; Tumfimihi dextram 
Subijcis /mquemanu Mufamfub fafce cadentem 
Excipiso ! eptampulchra cadet y lapfuque fuperbo 
^Aurum inter , Lodoic* , manumque natab^i 
Eburnaml 

i Santta Tbemis quondam ( t vtfi&naeft)crudelito 
ora y 

Et corpus laniata y <ve\ut cumferuidus inftat 
Vt lupus y & tenerumfuriose incumbit in agnum, ^ 
Trunca manusambas ( hoc ifliperfida damnum 
Curia Thcbarumintulerat) 1 wftemque furerbam t 
%^4tque oculos effoffa ipfos : duclore fine vllo 
Caca tencbat itcr patrium , quodducitad Aftra: 
V mt eo Dma , lacrymans ( nam lumina ,folis 
Seruarant lacrymis non confolabile munus) 
Parcite y ait ,Supcri> &generis miferefcite njeflri x 
Si non tango Aras , & Puluinaria pte 
PrendomanUy non culpa mihi % non crimen aSaret 
Contempti faftu ojficij , Diui date Dextram, 
Et laceras reparate manf{S 9 fifa:deredcxtras 
V ultisego iungam,& fupplex altaria tangarrL 
Creditis ,oSuperi,veftrumgenuseJfe x quod in me 
Afficitis fimulacrum horrens f fed lumen vtrumque 
Accifeque manm defunt , pars optima veftri 
OlCcelum l o Superi ! igeneris vos Sidera nojlri 
Nefcio fi Ccelum eft> genibu/quod confcia verro: 
Si Ccdopotior, Ccelumnec tangere^ poffum 
TruKca manus > nec cceca^ poli conuexa tuerix 
Dicitc, q'4<e ftpereft Coelo potiunda vqlupus} 
Reffxite, 6 Diui, ey veftros luftrate Quirite$ r Iuftitix «ontra, 
Thebanps expo- 
ftulantis ad Dcos 
*ratio. ii Brachivm AvrIvm 

Aurea compofitis Cali flat curia mmbris. 

Nullus erit,manibufvecarens , vel lumineUjus, 

Iufitiamprater, veftrumfua quifquetcnctis: 

Veftra dcdi vobis , ( fed cnim nouit quoque liuor) 

Et JualufHtia non funt : ftat candida lunOj 

Stat rofeas AuroPa manus 9 Junt aurea Phoebo 

Brachia Suntniueis >f\ fas eft dicere 3 dextris 

Furua Deum Soboles 3 atque Orci ffuriaproles, 

E+mihi iurabant quondam>medc louejummo 

Effe fatam , nulltque hominum , nullique Deomm 

Ccdere,adulando veflros me fallere Myftas, 

O Superi , potuifje , & <vos ! quis talia fando 

Crederet: & talesjmimts coekftibus effe 

Artes fallendi} vel Membrarecudite 3 Diui 

Aut Iniuftitiam veftri corrupta Senatus 

Declarabo viris, magnaquehocvoce docebo, 

Difcitc Iuftiria moniti contcmncre Diuos. 

% Tal bus orabat diSlis Dea, & horrida in altum 

' c*. - Brachia iatlabat lacrymans , res dla furorem 

atat Dcorum co- A , / A ; J . , 

cilio Iufticia: ma- Armauxt coe\o> &Superum chorus mjremere omms 

numcreptamrcf- Vtfuserat fubito y labemque parauit accrbam 
ticucre- Vlcifci bello.nife Diuum Patcr, intra 

Agmina iecijfet coccoftrueptiamotu, 
Vocemanitquc alta accenfos difpefcuit ignes, 
Et Virzam extendcns Jeliocompoftus ebumo, 
Quidfacitis ,Supert , dixitlquid bella paratis, 
Armatamque manumlnonvtSynoniurgta pojfunt 
Juftitia reparare manus : abftftite bello. 
Eftlniuftttia Jfecies ^tentareperarma a 
Iuftit ';# caujjam tutari^condcre leges* * 

Digitized by Google tr manvs Ebvkkea 
H*cvUdi(l*)fdent Superi^compomtHromis 
SeMtiOjDiuamqHe tucns ^ficrurfis *b alto 

Jncjepit Pater ipfe locjui . Depone MmUi loul? I uftltftm 

O mea frogenies , necenim tot vulnera taniem Icmenw oratio 

Eripient te Diua tibi y nectuminus illis 
Agnofceremalisfot&iStCjuinforteperilla* 
Effe cicatrkcs formoftor o Dea 9 cjuanto 
Te magis bac^formamcjite tibi Uferc priorem. 

Mcnevldes Dma\illce»o fum, cjuiparttusinantr^^ muIu>Dco ^ 

V **ij , & exilium , & p<jhs > & aceiba venena f^oi c . 

S 'iftmui non natus adbuc , b*c Fulmina Capr* 

Dcbco } qu6 r q>4e vidcs 3 fccit Tolcrantia Diuos. 

Dtua tuum mifej'e(cogentis ; fatis efto , cpibd omnes 

Moiuftipietate Deos^Si Fnlminageftoj . 

Itla v ixnt , rapideque tuostorcjuenturinhoftcs, 

Nt meliQ* pmire via ejl : Quod lumina defunt 

S uffofsicjue oali , damnum tibi Diua ferendum eff. 

N umina , tccum vna , cafu torcjuentur eochm: iuaicio expcdic, 

Sidcracjuinetiamcoelo cjuotcoeca fcruntur> ' Dii prstcr illam 

Mundas enim te Diuafuis folatur in Jftris. coeci ■ 

Namque tibi fuccifa manu y cjubdbrachia pendent % 
Nempe rmbi talemcertum eft farcire ruinam 
Etfcflasrepararemanus y Pars optimanoftri eft 
Qua tu Vtr$p carcs : cjuts enim fuccederet kftris 
Parte fui meliore carens 3 Coelumaue tcnereP* 
ScanditurinCoelum manibus } fic iturad Aftra. 
Spera igitur meaPrQgenies y tecuriaCocli . 
TeSupertim dmusomnis amat ,cjuincjuodt'tbidamnm 
Commifere fcri Qyclopes i & borrida Mundt Digitized by Google *4 %k achivh Aviiivm 

Secula : non mtnimum tibi Virgo parabit honorcm* 

Brachia de folidoprknum formatimus Auro 

OJfa Auro , venajque tibi conftabimus A uro } 

Aurum Jdnguis ertt liquefaflum > ipfaque Medulla 

Concrcto formata huro>per brachiacurrent. 

3 InfummojtbiDiuaManumneclcmus Eburnatn 

Eburnea dextra Qandentide MateriaJneudefpicemunus 
luiticiaercttituta , r Tr \ 

Eboris di nita ^ eu commune retprettumttVtrgomoretur) 

&: - pretium a$\£>Multi etenim hoc Superi , multi flant munere Regs 

Coclitcs, Confticui, &muk* cufcrentfibttalta Diua. 

Ornamenta dari , fed enim quas gloria frontk 

Purpurea radiofa trahit , candore fuperbo 

Dentis , a & forma ftudio Uudantur Eburna. 

Illa , vidci noftro regnat qua prima Scnatul 

Peclus habet quo vincit Ebur Jam degener Auri 

Gratia fordefcitjpretio fi certat Eburno. 

Sunt Eborts Veneridentes t&Eburnea colla: 

Nympha foror Phoebi y phatetra venatur Eburna, 

Arcus & in frontcs Phoebi fe flcflit Eburnas- 

Ipfaque confilium forma qua rufttca iecit, 

In ftudium, Martimque fuos partita labores, 

Illa iamen, Pcltaquefimul fe iaclat Eburna 

Fibellaque libros morderigaudet Eburna. 

Qoelum praterca cultu num ridetEburnol 

Sunt Ebore cxculpti'poftes,CrEburnea<valua] 

Qua Coeli patet ampta domus.Qtn Neftaris indam, 

Kfferuant Cyathi^pedtbus nituntur Eburnis: 

Ornat Ebur Fulmen y capuloque excufat honefto 

Materia liuentis opus , triftemque figuram. 

Eft infira quod tanys Ebur ; conuexaque Cocli 

Atria t by Google Et Makvs Ebvknha 

Atria 3 tcffe&is denfim fculpuntur Ebitmis. 
Denique & in Solio ms Diuafcdemus Eburno 
Si dubttasficeptrumquemanugeftamus Eburntm. 
$icait,& Virga leuiterpercufjit Eburna 
+ lUa folum werrens, Solio fuccejjit \ & omnes 
JJfcnsere fimul diclts : Htcftabat anhclans 
LcmniuSy inffterfiramentofordidusAuri, 
Qualts ab obfcura veniens reptauerat JEtni 
Concretus cinere > & quoties dimouerat ora 
Pulueream nubem fiatu forbebat anhelo: 
Ollicuradatur conflandi Brachia Diua: 
llle capit maffam 9 tot6quea pondere lellit 
Magnam Auri molem> & folerti forcipe 'verfkns 
Tingit in Ambrofia , &magnamaturat opus wk 
Brachtafehcifurguntformata metallo. 
Aptantur fubito, vttdmque perintimafiatu 
Jnffiratwrits Dea ^moxtornanturEburrux 
Pulchro dente Manus ; woluit quas luppiteripfe 
■Jungere ;necparuis tantum commifit honorem 
'CalttibuSypoJitaque Manu fic fatur, & omms 
ConfcftimfiluereDij. Talts ttbi Diua 
Debebatur honos j&fi te *vulnera quondam 
Reddiderant tibi deffcclam :Te <virgo tuumque 
Nofce genus , quod.fidubitas, ttbi Brachia pandent, 
Parfque <tui melior JMamsvna putabitur ejfe. 

Sed quidego video} tibife iam colligit atra 
Tempeftas gtomerata procul y nerurfuseidcm 
Luaeris fcopulo 9 atqueinteruatvnda malormn 
•Ah Manibuspellecla tuislneu DiuaMinifiris 
Tepradamipfatukfadas , ambesaquectrcum Conftatur a Vvft- 
cano brackia aa- 
rca» PericilluMabati» 

rcis brachiis, & 
-auaris miniftris 

Iuftitir frjcdi* 
citur. Digitized by i$ Brachivm Avrbvm 

MtHc tibi liment rodentts brachia Cancri. 

5 Efto ramcnfecura mettt , namque ardua contr*> 
Conftituam tibi diua Vtrum defanguine nojlro 
Qmte amat bonus , atquctuos ardet Hymcntos. 
Is contra infidias te Diua tuebitur omnes, 

Et Regnum dahit , ry pulchrampro dote Coronam\ 
Atq:tcad:o r ot taniinonfsignara Mariti: 
Cauc ciir , Tutcla Rjex cfl Francigcnum , late qui regnat in oris 
brachiiaurci Re- fcrtilis Europa; Jtte tuum feruabit honorem, 
giGallix comit- jfxxiliumqutfmt:(cdcmm quia fcxusetatas 

Jmbcllemfaciunt te D'ina, m Comefque (celeftttS 
Attrttm , inter medios lacerandam exponeret hoftes: 
EJlo wa contenta Manu, Dextramque potenti 
Seruandam (fic Fata iubcnt) committe Mariio\ 
• llle parem Sceptro Uua portabit , &<cq:tas 

Inde t rahet i>ires 3 popultfqitefa uentux iuftus 
lura dabit , totocjue fcrens fc corpore Regnii 
Eburncae dcxtrx Late baaficdi Manus vnica fieclct habenas. 
waicftas quanta.0^ mcmorcm quctm Uua tua dabit omniaDextra? 

iJ^gjAfer cjuod populos» ve) qnot Manusvnaper vrbes 
Araua re<inabit magnos covplexa Scnat.^f 

6 S':c ait , cir Co:h Corttnam ac veU remouit: 
Apparct fubito fpcculi ayfiaUmus orbis. 

( Quem DittA Pateripfe Arrlrt tum poffc tucti) 
Hoclatt in Jjyecnlo Mundus, magnaque fluebant 
Jnfiar acpAA gentcs y gr [e tudita ntia cirum 
Secula pcllebant , acnondumvcrticetoto 
Confjucrti Rcgcs lonrapdftgentc futuri. 
Efgo mariuVirtram tntcnd.ns 3 ftcorarefoluit. 
Jlle , %ides toto qui fe iam corpore iaclatt 
///.' coma pxlcher , longa juc m vefte 1'erendus? EtManvs Ebvrnea 17 

7s virgoClodoutus ent 3 quifrimusEburnam ' 
Gcjhbit Dcx tram& Sceptro prtponet autto: 
Proximus tIU,caput medtos quifurrigitintcr, 
fQirlo Magnus crit , quicum fubCalltca Sceptra 
Vtdcrit aduolui Mundum, & procederegentcs: 
Illetamtn regnando 3 Manu plusvtncet Eburna, 

Ojiam faccret cataphrafta manus:quos bic Dca cernis ^Q^^t^ 
Per medias certatim alacres feruerecateruhi, nca dextii ini : .. 

Eft Magni gcncrofa cohors de gente Ca P £ T i: g^.es futuri, 
Pars K^aroh , Henricique , etiam pars magna Tbilippi: 
Sed longum Lodoici implcnt ex ordine Ramum 
Pulchrius , & Lod 0 1 c orvm fit lineaDiues. 
+Nonne uides Diua 3 r jt rcliquos iam fulgurat inter 
Pulchrior ignis f critVtrgo quondam is ttbi Pollux, 
Atque tuxTutcli Manusitu lumen adom 
Ventumm interea 3 atqueadeone fallerc, magnum 
Tertius a decimo LodoiCI Nomen babebit: 
Maior eo nonante Afanurn zcftauit Eburnam* 
Sed nec maior crit . fitis efiprjedicere j namque 
Quod fuperefl 3 facicndo 3 Manu complcbit Eburna. 
Dixerat 3 & Calo plaufum fccerc profundo 
Qjiotquot crant DiuiV irgoquc hicmultapatabat 
Diccre , fed vacuum Supcri folucre Senatum. 
Ergo capit Vtrgam ex sluro cuiflabat Eburna 
Iunfla manus 3 grcmi6quetegjt , Soliumque Tonantk 
Aducrrit gcnibus 3 Ccdum teftata, Deofqnc 
Quarjus kmorfibi Framigenum fit Principis 3 &fc 
Nic Regcs babituram aLos,mc cxtcraRegna 
Jll .equaturam Impcrio , dum , Nomtnis 3 inquit 9 . 
Vlitius erit Princcps 3 Regniquificclathabenas. 

■ D ,j Digitized by Google 
YEXILLVM AVRI-FLAMMA 

cft haScnu£,fuit 

SS-SSSDS VI CQVJD aSuc Lodoice tuliSm 

SettPbiala y feutangereopusdicendoCorona^ 
Auri FVMVS trat>puri mnc FLAMMA+ 
Metalli 

Jpfamicat, trepidamquehebetat fulgortCamoenam: 
Ac velut impatiens volitat per Lumina fLmma 
Candela radiante culex,& credulus errat, 
Donecinardenti pennas infebat hibifco, 
Non aliter,cum FLAMMA tuimeperculit AVRJ, 
Non njoXynon animus> nonVena fuperfuit ipfa: 
Certatlmque mea* trepidoglomeramine Mufa 
Denfantur FLAMMAM circa mirabilis AVRJ: 
Et quem non rutili perflrinxerat aura Metalli 
HaclenuSj inflefli ncruos y & petfus honcjla 
Scnfit Auaritia, pulchrdque cupidine tangi 

Qu<e vis o Superi ! velquod tamgrande fub Auro 
Fulguris Jmperiumdominantis in omnialate 
Pcclora ! vt afpeftoconniueatipfametallo 
Jntegritas! ioruaquefluat conftantiamentis! 
Jpfe ( fateler enim) , <vit<e qucm nullus ab §rtu Digitized by Gooole A vri-Flammj^ t$ 

Futgor adorati percuffetat infitus Auri. 
Sentio nunc alacres animi trepidarefub Aur$, 

Et celeres fuluogeftirt fub impete venas. a ur i v | s m \ tii) fe A 

FLAMMA tui^LoDoicJLjanimummibiper^ fusexcawat. 
culit AVRI: 

PercuUt: cV potui gcnerofae occumbcrc culpac. 

Qutcqutd enim meditorve diu ,vel fomnia noclu 

\nijciunt, nec Ahena meo } nec Cornea SomnQ 

krgumenta , tui fed in orbe reuoluitur AVRl 

Materies y iam FLAMMA meis , tam Regk 
Sceptra 

Obtrudunt fefe manibus ^pulcbranrveQoronam 
Vel Tunicam fqualentem Auro , vel Lilia tang* 
Aurea, qua pttlas Tunicx di/pergoperoras: 

Etvelut AuriftuascxforbetTantalus vndas 
Exul opumperopes medias 9 & pauper in Auror 
(Vfqueadeo miferi ne fumuslnosvexat & ipfe 
V otorum fatiatus Amor ! ) ficmergorin Auro 
Languidus 3 & quamuis Regait vena Metallo 
Pinguefcaty calamufque mihi , non Tantalus inter 
Aurifluas large forbebat egentior vndas. 
Sed quoniam Virtutis opus^fit prima laboris 
Gratia , mercedemque tulit, qui munere Reges 
Dtuinxit: Pretium noftrifint Carmina Faflil 
Diues erit , Regi quicunque merebttur alto, 
Exigut vel Fontis aquam , vel Ruftica ferre 

Munera; necdoni pretium n deltbrat egeftas. 
Tu modo meruttUniuente ad lumina F LAMMfa 
( Quo ftne mens perculfa cadit ) ne defere Princeps 
Interea, dumme cbrcum volat aurca Fiaruma 

D ifi Felicitas Rcs !nf 
porcutfa. Rcgi darc poA 
funccciam pau-* 
pcres : cx The-t 
miftioEuphradQ 
prim. orat. Digitized-by Google jo Avri-Flamma 

Ltttt repercutiens oculos j & Carmint mjlro 
Ducitur aterni puriffma Vena mctalli. 
2 Efl proculin Lcmmo 3 qua fcVulcania Pubes 
Tcrra ftcrilis ad Exercetferro, gemituque fatigat Olynpum, 
rcliqua, Aurum Brachia [ub durts incudibus horrida iaclans 
parit- Infula , ( defertis ahas alrupa caucrnif, ) 

Non ilhc perbibent bomwcs • non dttra fcrarum 
Sccula 3 non qHidnis ratio mo!ltJJimavtt<e 3 
Et morcs docuere boni 3 non tcfla domorum 
Fffe y fed!ncultas Mundifqualentis Arenas, 
Tcrr* ° caluitics 3 rigtdos gLibrcta pcr agros, 
\n quibus 3 exigu<e calamus fircptai auena\ 
Inqruit 3 & totam macics cxfimtariftam. 

Ncc Cereri tamen apta hcet nccidonca Baccbo, 
Ncc pccori fit amocna Segcs» nec v:rnet in»ortis 3 
Nontamcnin varijs eft ditior vna MctalLs, 
Tota vel cfi Vcnisfcccunda 3 velafpcra Gemmis. 
Scmpcr enim vcliiuiti^ vel mumrecocco 
Excufatur agri macies 3 &ruris egeflas. 

i.militudo cx Vt f° m T ^amra 3 fdore 

Philonc Hebrxo ^ ir g° J lt m formts, non illam Regta prolcs 
cur fteriliL* icrris Non multt petiere proci : deferta cubtli 
dcus Auru indi - Extritintcrea viduos iam nubtlis annos % 

Ardct ertim Pater ,eypretio non parcit 3 vt olli 
Non indigna dvmo fmuna 3 parefque Hymenti 
Obueniant y & fi primofvt rcfingere vultus 
Non potis efl 3 rofeumve genis infundere Neflar* 
Nttttur, vt Jaltem pretio qu<eratur 3 rj? illam 
Pondere gemmarum ,variifque momlibusornat. 
Haud afiter 3 fi quandojegcs non commodaVino. Digitized by Google A vr i-Flamm A 

Non habilis dono Cererts , non flonda Camfis, 
Non Oleis, vel Melle fluens , fed inhoffitacultu, 
Dura fufcrcilio , fendcntibushomda faxts: 
HancnulU colucremaaus ^namgratia rnris 
Nullafuit y duros qua cogcre fojjct Agrefles. 
Verumdlam PaterOmnifotens fifortc metallis 
\nfcrit y ry fulchras vteri jubcarcerevenas 
Scminat ,accurrent examina millc Procorum y 
Nondeformis erit , fretioque flaccbit 3 &illam 
Haud faucce coluere manus y nam gratiaruris 
Multa fuit y duros qu* cogcre fofjet Agcfles. 
3 Cyclofum hanc igitur gens dura reuellcrc terram, 
Carbonemquc nigfis cxcrcita flarc cauerniSy 
Dum jcquitur V cnas fcr deuia rufibus antra, 
Et varios flbrarum artus >ac duccrefcrrtm 
Se futat 3 eque fuisignobdc marrametallum 
Deraibus extricat , Gicbam feltcis in illo 
Materix , cxcumque iubar fer fordida Tlumbi 
Vijccra miratur, miratur & infuftyiffe 
Qui repcrit Brontes 3 fubitJque cufidine tac1us y 
{Nefauso quantnm manibus vcrfaret honoremi) 
Accfit, "jr maffam tersarubvnncfrimum 
lnijat in rjpitiosjlruflts fornacibus igncs. 

Sp s ammum dcdir intcr ofus > nam vicla, falorc 
Ma teru s fct.fim cum foluitur , omnia latc 
Dijjipat , e? hquidas fugiuntramenta perauras 
Quoiqi • ot era-.t admixta, micatlux fura metalli: 
Non ahtcr quam cum rofeas Mtrora ferorbem 
D:f' fit jomofa conas , difpcfati-r omnis 
r [ , ' ? r v v< t liquicLe no hi ridujTetr^ $% AVR I-FLAMMA 

Aufo vhde tio- HmC norAV ^° ^ A <kluminc,conMtAVKQ 
*nca° dacum. °" Nomen ^&ambrofti fulzpremcepit ab AVRA* 

V t primum dedit ex calidis fornacibus iqnem 
Futsltnatcrics , pku, fitlgi takma * 
Cyclopumque domos \ufirauit , e*r horrida Fornax 
Qua prius extiterat nigricontagemetalli, 
lam ferrugineum pofuit mutata colorem, 
Nec femuit velut ante, graues fedmoUiteriSlus 
Materia minuente tultt : fub pondere rifit 
Malleus 3 ac teneris mollita laboribus Incus. 

Ntc mora^ cumfamam crebris difperfa tabernis 
Audtjtartificium Jub rupibus horrida pubcs y 
Sulpbureas liqueredomos, tonat Infulapulf* 
Ardua, ferratique gemunt incardinepofies. 
do f « & fcJr«!T P^sJaterum Juccinclatenus: pars ,Ncbride Capr* 
Illmu^arbCvcvo' Un ^ At * ctr ^ um itmtd Supellex 
•cat Apu-I» Armabat rigidos fujpenfa Jbramine renes: 

Ofiedunt alu peclus : 'villosaque membra 
Ferrea laxato dtflringit fibuia morfu. 
Pars , birrbo fordente caput ,pars <vna , tegcbat 
Gaufipina 9 nabatquefiuens incadua fylua 
Vuluerea Jubfronte minax y pars ,Cannabe mento 
Impexum tulit, ac nonextricabile Vellus. 

Quin etiam Pateripje fnh y qui dufiile ferrum 
Attcnuans ad inertis bebes mucronjs acumen> 
lntermifit opus ,Jamamquc fecutus, & ipjum 
Nomen inauditi Tomacibus antiMetalti, 
V t vidit fulgereprocul y correptus amorc, 
Indomita lenas ardere cupidinis afiu 
'^Senftt 9 <&o\uucnes ,dixtt > Vis intbnacordi 

' " " Nefch Digitized by Google Avri-Flamma 33 

Afyfo gr/^e dclapfa meo , ttfc mo///'f «* offa 
Deuorat, & tacitas exfugt fauamcdullas. 
Verfat vtrdqut manu ,(oft ,fenftbus admouetipfts 
Mhrandaquc rei , nunc hos y mnc confulit illos: 
Et non fufficiunt fenfus :ardentc camino 
ExfloratyVehinfftaqua^elforcibe Tfffif, 
Semper idem manef.lnte/eajerutreluuentus 
Et venas popuUreomnes,teuijuandofubalto 
Venatur fcopulfi catuios abfente lc*na 
Detraxit y memor inde locum fub mcntc recondk . 
S edulus , <& luftrat vrcinam tndagine rupem- 

Haud aiiterPubes Vulcania fcruet m auro 
Amkmmferox^ccrtatimqucaduolAt omnis 
W*n incerta kci ,c*cafque reueBere Jibras 
Arte t manuaue parat, Magno fjtant fondere Marra, 
Stant Trahchaque graues , & trifti lumme TacU 
M agiaquc multipUci , diflinfta foramine Cribra, 
Armave prtterea > fubitoquxcunque W vfu 
Veldotli rattone tenent^ euertitur omnis 
Area , grcmotisgemit Infulafundamentis: 
Infudant operi,furtum nec dueitur ejfi 
Si quodquifque rapit , fed merccs & ^utea pneda. 
.3 Ergo runt , latcrlaue Jaces , & lumina Jronti 
Anneclunt^ fefeqrc vltro per nigra viarum 
Inpnuant , gr fulphurcos cumLampade trathts 
Explorare iuuat , wnhfque fugacibus nAtro 
Rixari, ambrofrus laboreft y cy dura voluptaf. 

Sedquoniim prctiofus honos non*venerat Aum 
ingenium filuefhe fuit , naturaque pr.mum 
Turpis auariti* , nec adhuc vrbana Cupido. 

E Cognofcendo 
Auri pretio fcn. 
fusomnes admo* 
uctur & alia exa^ 
minamillc. Arma ccuendis 

metailis apta : cx 
Agatharchidc 
apud PhetiuPa- 
triarcn. Lu&ari cumme 
tallij» labor 
Juptuofus. ♦ Digitized by Google $4 Avri-Flamma 

Materiam , qua m quifque gemens de corpore Terr* 
Extudit,agreftcsprtmum uertebat iuvfus. 

Luxuriofa *ua- Iflc ^fSuoscrcpidtsfuppingm clauos, 
ritia , & fordida. Ifte ( p^or ) feram picei, clauemque Tuguri 

Materia lugente facit } fors alterin kuro 
Zufticus } aut vaflumcacabidat furgere ventrem, 
t Aut bomini qu*d inef/ta poteft tnduftria > m entis 

lndere , luxuries fic Ruftica ludit in Auro. 

. En fumptus Naturatuoslah Prodka rerum 

Iii<?rato darcaua ^ . , j- . 1 , , . 0 11, 

rit| gcnusmaxi-^M - //2 f'^ 0 H rAUmte **f rMs! 
mum% Quidedit Jmmerito , dbnwel perdit honorem 

V el facit,njt poftquam dederit, credatur auarus . 

4 Scthcet , grfaftum noftro par tempore damnum 

Lugeo > & aternas pro munere fundo quereUs. 

jimbarenim ( fewvirusaquafeufpurcafurentis 

EJJe vclit fantes Piftrici* y & atcr abortus y 

Cui djt Naufragium vircs, &pontus odorem) 

Cum primum rojeis pelagus ruElauit ab vndis 

Ambaris inueru Jnfulua tacuit mundi Thefaurus arena 

tio apud Boios Solus , & infanti fimdis , quem dura nouerca 

Vafconix cafu Secretas imerque iias& confraga faxa 

fa&a. Fatftm barbarU teftemque libidinis , olim 

Expofuit fugttiua 3 [ui nonconfcia partus. 

Sic Deits in ftmlem deiccerat kmbar arenam* 

Donec vicino defcendit montc Bubulcus, 

Qiiem ferrugineis lacrimofa Colonia BotjS 

j Et circum McduUs Pix fumida tinxerat oras: 

Jbat forte <viam,folito qua pinytior 'vnda 

Littora vifcofo fiqnauerat arida limo, 

Et paruas quarebat opcs } cum trafluscdore 

Ecce vidct tenni Fungfum cortice Corpus Digitized by Google Avri-Flamma 31 

Tamquc fuper vario filicatum tergora filo 
Vt duxiffe fuas videatur Aranca telas: 
Hafit ibt primum flolidus , nec tangere dextra 
Dignatus : p*de facrilego dtfrumpit , humique 
Fra^mina M ateria je diuitk omnia paffim 
Dificiunt,partem cumulo confundit arena 9 
Ef partem capit ipfe domi,quamvert'a in yfus 
Immeritos >fulcrumve tori dcdolat ab tlla 
V djbiberet tofeos vt lintea veftis' odores 
Ruflicus interea veterem detruditin Arcam 
D onec odor dminus ^eofe carcere claudi 
I mpatiens , ligni per cceca foramimt fufus, 
Rancidulaper aperta domi regnauit ab arca 
Etpretium dcditipfejibi: tum cognitus kmbar^ 
Et late ^Ambrofiumrefpergerecapit odorcm. 

Non f ecus inuento primum res contigtt 4uro: 
V ndc feros morcs & ruftica corda putandum eft 
Non potuiffe Pati, vel dffimulare , Superbam 
Matertem, quin fepe cauisinrupibus icla 
I ngemeretjuftos Superi teftata dotores ! 
Tam ftohdasah nacla manusl Rem vidit acerbam 
Ipfe pAterF ulcanus, *r, 5 , auidBarbara Pubes 
Qutd faatis , dixit \ non efimc debita vobis 
Materia o Iuuenes pretiofa • facefate nugis. 

Dixit, & infecTum corradu ab ommbus Aurum 
Et UpinPalacram.cyfefe fbiccit Olympo, 
Limen adoratumverrens , &eburnea valu<e 
Ornamenta , ( rudi fuerat ftcinfita primum 
Dente Domus, nam nullus honos tum cognitus jiuro) 
IngrJjurPater, cjr Cceli mirante caterua 

e a AmbaraRuftico 
inuentorc Igno- 
miniofecra&auL * » • Auru dcformica Digitized by $6 Avri-Flamma 

tcm Vulcani ex- Pulcbrior incedit, nec cnimftfordidus olli 
cufit- Vultus erat y nigrumquccaputfuli^ine y velft 

Luxatam ingrediens trahcret coxam y tgive lentc 
Keperet ad motum, Superi l idere, fed omncs 
F-ulnda non liU pendent ad lumina forma*, 
Pulcbcr erat y quemMatcrtes tampuchrategebat, 
Excufans rigidamvc cutem y ve\ ft quid in ttla 
Rngofum , ptcca ferrugtne fumus arabat. 

( . Turba fit: Ante louem pleno cadtt tlle Senatu 

Vulcam Aurum ^ r ■ \ 1 -r _ • %a..^J: 

fcrcntisadDeos "S"*™ comr *' Te ^xime Mundt 

oracio. Rector y rjr Indigetes Supen, Vojqut arma lempla 

Ccelituum y manet ommshonos : £r fi qua per orbem 
Rara, vclut clai fii nafci contingit in hortis: 
Vos Domini rcrum, veftrijunt noftra fauoris 
Muncra s fi qua damus, vos poffc dediftts , & indc 
Exoriturdonum, nobts eftgloria doni: 
Eccequod e nigris Lemnos fccundacauernis: 
Inuifum tuht antegenus, qualefla Iuuentus 
Vrgebat valtdis armata livpnibus agros, 
Nefcio quidfuluumcrepuitfnbdcnte y quod AVRVM 
Nofter ab AVRORA popnlus , vel dtxit ab 
AVRA. 

Rufticagens y nccenimdotes vel forma Metallt 

. r . CoznitA^&afolonomenfukorcpetitum. 
Auro infm v s / rTxr I aa n 

quxhomincs \i- Cme fifub* Natura y vel tma Metallo 

gat,& Dcos aua~ ^ n f lta vis Jnomincfcptc ligans &pettora Diuum 

nuatangit- Nefcio, nec noftrumSuperi cognosccrecaufjas. 

Sed ftteor trepidajfe miht fulgore (nbifio 

Inflexas animi vtres : & fi licet vltra: 

Qwd ftt duaritixLhs.( defanguincveftro) Digitized by Avri-FlammA 

Senfimus o Superi , Diumom peflore] fixum 
Nefcio quid Mortale harct. Nccplura moratus 
Porrigit: accedunt Superi, fit cceca voluptas 
Tangerequod nuUi notumeft, 
Jgnorata rei virtus ,dum tangtur >vrit 
Jnterea , gr tacitis defieait in offibus ardor. 
Jpfe Patercuius riffdts eft hetrida dcxtra 
Oiim Fulminibus y ferroque affucta Tonanti 
Cum tetigt: dizitofque fibi mentemque feucram 
Mulceri tactte jenfit, labtque perimum 
Mollcs iUecebras Jaua inter gaudia pe£lus 9 
Necfe diffimulat captum :fit gloria vinci 
Vtcloresinter, dominofque » ey caca Cupido 
Jnter adoratur Superos, iamque apta Metallo 
NominaquarunturVelenmfuntTubera Terr* 
Quf , poftquam Ambrofi*, vel Neclaris ebibit Jm \ 
brem, 

MoBiter infiata fudansformauit in aluox 
•stutfulua Cerereis * Gleba ,quasproxima pulhcri 
Porticus Elyfu fubicdt , & area lauro 
Confitm, quam denfie ftcrnunt pro puluereGemma: 
Indc vbiper fibras TeUuris , iterque pofundum, 
Adcertum venere locum, Color addituroUis 9 
Ee Rigir, ac fului fpedes fit pulchra Metalli: 

Sunt alij, quibus haud placuit tam nobde nwncn 
Jndere>& a vartjs ftat ponere turpia cauffis: 
Nam y vd Carnificem vit4 9 velcordis Auernum 
Dixerunt alu.Funamve^velhorridaTiffia, 
Dequiks ah \pulchroVmus fuftenditur Vnco. 

E iij VinciabAuroin* 
tcr Deos vi&oria 
cft , quid ime* 
Mortaletf DiucrfaAurono» 
mina avariis cau- 
fisimpofita. Aurum patibulii 
viftucis , Auarus 
cordis, Cafnifex 
vitJC. Digitized by Google 3$ Avri-Flamma 

H<cc "M fatta , ruunt Supcri , flatque omnis in 

Fixacobors,iamDextra tenct iam lumcn vtrumque 
Ard:tin afycftu 3 coramiamCorda tumcfcunt 
Et (altunt Vent 3 parsmagna putatur hnnons 
Infanire Dcos: minor ift 3 qutfcminits Auro 
Forriyt 3 inflcxumque minus fe praftat ab illo. 
; Ipfi Pater (lctit ame alios 3 FuImencjueMctallo 
jfffricm , croceumque iidcns albcfccrc frrum, 
Rifit X? innocHOS intorfit moHtus Ignes. 
Hoclouis exemplo Supcri fccerc 3 Do>r.ufquc 
j4nte,pauimcnto qua fuljerat omnis EburnOj 
Se totam croceo paflcfcerevidit in J:ro: 
ncorum f.nguli, Et f^timformofa DfPi fe mtfcuit intcr 
fua auro arTucar,. Ambitio , quod quifqne poffl, dc pondcrc r ccllit 
Imiauio cxRos. Seditlus ^cr quodhabet tehquis praflantius 3 Auro 

Hhmt ardcntcr, Qrincs jor.i.ofis ApoIIo: 
Vinam Afercurius : Dtuum Rezma Cothurnos: 
Lilrarn fanElal hcmis : pallentes Qynth.a Bi^as: 
Cypris Vtramqv.c Manu.Vena? atque bornda Mduors 
Brachia , nuapropicr Bvlh iam Ncruus in s4:tro 
Penitur, cjt° Dinti Papbia 3 funt Hamits Amom. 
Quin ctiamLcn&e Pater s cui peftus agrefle Formcnuttusjfmor^cl laudisinebriat, Ipfe: 
Vinum in Auro j r " ^iffi j m Qratera profur.dum 

pc .imbiriofa . Cias \mmmemme aluum ciatfr* turgentts ad oras 
cft,ncc (qIus Ii- Thgere , non fine mente ratus , mcliora lideri 
quor , fcd criam Vina 3 lalorato quoties potantur in Auro. 
poculum jpfum j fc Htur fcfa omne5 . CoAumquc rcpente 
iitirur. D.Oricn- - tr J> \ j t r r 

tmun Momc F*IJit 9 &4*r*9 ncrunt cardtncpo:es. Avri-Flamma J5> 
Cc/icilmmquevocans Diuum PaterjatquehominSHcx, 
Nunc t Supcri , dixit ,vefter fe nouitOtympus, 
Et Coeli putat ampla Domus ,iamfumere nomen 
Quod fortuna loci vefterquemerebiturordo: 
Coelum carcer erat , iam lumine confitus Auri 
Pulchrior eft , ftatioque Dtum fit Numine dgna. 
V vrurn, Fortun* quoniam parsvna putatur 
Contentum non ejfe bonis > ni reddis Jmim 
Participes , grauidoque feges decrefcet aceruo 
Qua comprejfa domi feruabitur, En age crefcas 
O duifa Deos inter Furtuna Minores. 
Noft s emm Superi{ nec fas nefcire potentes 
Maiorefque Deos ) gcnus effe i fanguine nofko 
Quos ego frafeclos tolui mortalibus agris, 
Et regere imperio populos , gentemque Juberbam: 
Inde vocant REGES 3 Superifque minonbus illos 
JEquiparant certatim omnesibos munere tanto 
Dignos effe reormam fi confcifatis omnes, 
Senttovtm calidx domiiumjomnce Metallum 
Soluatur fubito , & partes difccdat in tquas: 
Tum quod erit folidum refoluto pondere corpus, 
Jbit & in Mafjam , nofbos feruetnr ad vfus, 
Ex illo PbiaU y ex illo fit noftra Supcllex 
Cymbiacfue^&quAcumqueDomus Diuina repofciti 
Pro^terea Ganymcdis erit , vel fi auid Eburnum 
Primula vel (i quid ^amium formarat egeflas 
Trunrere,cy ex fuluo melius conflare Metallo. 
Pars autem tenues (ubtdoribitinauras: 
Pars in V ulueream fundo fubsidet Arenam: 
Et parsinhquidamm-Atabitur aurea FLAMMAM: Fclicicas vcta fc 
ipfa contcnta no 
cft ni tcddit fcli- 
ccs alios. Auruigneliqucl» 
eitdeorunilufTu. Quodcxaurofo- 
lidumeft Z)ii fcr- 
uant,ad cocli vsu Digitized by Google 4<s Avri-Flamma* 

C&tcra Carbones ,*vel eruntpars cttcraFnmL 
Auri diuerf» par- diftrtbuam Rcres hacinter Amicos, 
tc i * c ." Et memores retnaremet, veftrumque iubcbo 

dantur. O ; grfactent ftabtles hdcdond Cororurt. 

4 Pracipul rcliquvs intermihi maxima curd 
impendenaa manet Regi qui Gallfca iufjtus 
Sceptra tenet ,populoque Jauens ddtlurafidelk , 
Ollt Netfare* jubiccimus *vbera terra: 
Olli Neptunum dupUcem ; motlem atrU oUi 
Fracia: ptmilepzTemperiemjVernumqueiubar^ CceltqucmeduUdm* 
inccr carccra Rc- q u ^ Votts fuberefje poteft vt fidera tangat, 

Muneru , & ruti\t darefcat luce MetaRi: 
Oquam tc memorem Te\\us\ nidefit acemo 
Rcs hac ima tuo , Ccelofcelicior >vna, 
Vna fores cufttspra formofiffimaTcrris. 

Non patiar Di«i, Totamque implebo Coronam 
Muneris incoepti. Atque hacvt pulchcrrima longi 
Jnter Eropaas prafulgeat *vna Coremas, 

Kegi TFrancis jj^ cm a imi FLAMMAM ' ptftMii 

r»cum tcitameco j 

^edicAunfiama. AVi J 1 ' J ... 

Si mens eft eadem *vobts : Stc dixtt &orrthK 

Affenfere fimul Supert^ flaufumque dedere. 

Vulcanusftttitin medto , fimul *vt Pater o\k 
Annuit ,accinclos dtfhinxit fibulaRenes y 
Et folidam curuo Jujpenditfoutpemafjam 
' Seclurut qua parte Pater iufjijjet ,*vt olim 
Rex ib) lenatum in filuas Juccejjit 9 ncjue 
■MtUe Vtri tottdemquc Canes iatus vndtque cinfftnt, 
Si ruit interca ramojo vertic^ Qeruus> 

Circum uigiiize AvriFlammaT t 

Circumcrebra <voUnt hafitlta , & ingemit mm 
Latratu vtl Voce nemus > cadtt hoftia , T{egu 
lclamanujatque animamregali e rvulnere pulfat. 
Accurrunt Utt comitesy 1 1 ciamor ad afira y 
Falpttat exanimis caltdufque recumbtt in armos 
Ceruus , O* extinclo tlludtt numerofa canum vis: 
Stat popa fucctnftus cubito^ferrumque cruentis 
Seepe tenet labris , ceruique trementis tn aluum 
Condtt , ($} ad fummum dtductt vuinera peclus. 
^Defignat rex tnterea qua partemintfier 
Tercuttat, qua parte "vtros , qua parte moloffos 
*Donet i Et exttnEli cadesefi altera cerui. 
Haudfecus P folto pater omnipotentis Olympi 
Defignabat , njt has partes Vulcanuss tiiar 
Forctpe morderet rigtdo , ac fornactbus altis 
Exploraret s Et 6 fioltdt ^vis lubrica Fatt i 
Incipiunt m td ejfe truces , cui nomina mtiley 
MiUe prtus dedtrant tnfanis ofcula votis. 

Ergo rapit Majfam Vuicanus, $ mcoquit igne. 
Fauiattm tUa ardet, tenuefque Vel exit in auras: 
Aut in puluerea ramenta itquefctt arenx: 
Lemnius extremis hac ctrcum radtt aborisy 
€t (]>argtt ccelum mtereay tcrrafque iacentes. 
Jgu*ccclum tenuere> ignes facere mtnutos. 
(tA&ra Vocant Graij , atque aurata femma fiamm*, 
Qu<z Vero tettgere folum, pars fluxit tn imbrem 
Annfluumy Delphos rorantcm* atque Attica regna: 
Fars etiam turrtm Danaes tmpieuit ahenam. 
Htc auro itquefaSius amor per confcta tttfa, 
HtcfctntilU auricectderey $ cnftulus tmber. 4* Avri Flamma. 

Tars<ver'o in fortcs mcltor defcendtt m7l>r<':s, 
SicVoluit Vaier ommpottns^auriaue Huenttm 
Larffius w oraisidos annes afj>ei (it arenam. 
Hwc f agus •> w ruiil, vitreuj fe fuluercToctU 
Seque ^alo ngtdf/J taciat 3 jtat mbtlis a f ga, 
T t tam non vtiules , fed fulux e fontthus bab*. 
Cumte jlhces > ttiam vos currtte rtui: 
Aurcus e rveflra trudat fecahulus *undiL 
Lt nunquam exbauflo fons "Veflcr bulltat auro. 
Tuque potens regio > mundt pars maxtma falue 
Qogn.it tfj falue o fan?uis , te decrlor hidut 
Sufyi c it 5 a u nft rt jt /i x tt g Uba Vcru ui% 
Te jibt regalt confinngt Gallta vtnclo 
Optat) @jr aztcmam jirmart boc munerc fnctm. 
Tunc ego<> Vbccbxo ji qutcquam reflat ab igne 
Nfl» fanar mutat lanauere tn pecitne cbordus, 
Scd > jo am rueflras muf&o carmme laudes. 

fnterea moles autdo jcruebat tn ignc, 
fawqueeTat expurgata fatisy citmlurntne raro 
Fidfity f$ Aiuatam vomutt de corpore Fbmmam. 
t\d Vlammam J ufcri trcmua c , cy- nfit Olymput 
Ac Suvert fndvctes quibus eji rei CulLcaCura:* 
JlLi Volat rapidey donec legere Volantem y 
bt x mbuU fitcucre finui quamVellcre pulchro 
V tfitfiut ^eres ammarant > nccmora calt 
iSuritutJ y auratis talanbus adfutt , olli 
AVRl-VLAMM/i datur, Serum quam tcla jlucntcm 
Vafctntcmque ftnus rofet s VextlJa ttnebant. 

Clodoimim Se PaIer e S olto midtum ^tutt €bu,no, 
fcrtur. Et Vucr y \, dtxtt ccelo te mergerc fennoi Digitized by Google dtorix hoc in 
flgno futura:. Avbi-Flamma. 43 
Ecce 5 Qlodouamm vtdco 4am btka pnranttm • 
InSaractnas tctes> Cottbtta caffra: 
I ^Vucr.cy ncfromontas Vt frjtltadutlu .., 
*Auffu\bque getai, K umetqne Vf nbus amicum 
Wcuettt tjjejuu, F!amman. mirabifis Aiiri " ^ PHedicunturVi- 
%Accipe > dtutno qu& btfia fauehtta figno ' 
Knnttet) ac popufos amburat clara rtbelles.. 
Dtc fore fangutneai bdc edat njt aufptce tlades 
Molitter extguo qud labitur amne Vigenna 
Ttflonict foecundtu agru^ vbt tradtor atas 
3 Lapfa cai-is rtfertt de nuhtbtes efje Sepultbra: 
Hantus trtt cruor, albtntefque fub affibus agru 

Fimerat ^Pater ore loqui , citm Nunttus albis 
Aera ftmdtbat pennis , (£f remige dextrd 
Franctgcnts tllapfus agrts^mandata Tonantis 
Tortat) fp Auratam terventtfat aere Flammam 
Ter plutt > ffi rofeaz ctrcum flu xere f*utfl*~-~^~~*. 

6rgo Clodouaum na&us tam fronte mtnaci 
Sacrtfegosfundenttm bofies^ (£/ cafira ruentem y 
jinte pedes protttius^bumum conuerrtt^Oiympi 
Jncoia^ fg) Aurara* pangens ter bafia Flamni«E 
"Stfcto qutd caftfie loqut ns dtmtfit ty aS+Z» 
lncrepuit, rurfumque alto fucciffit Ofympo. 

hic fucrat fouaffe focu^ quo, caiminedlci^ 
Dcbuerat taSiura meo^ funcs~Uquc Flammae 
€xttnfia: mtln damnacam > ftd parctte Dtui 
Indigetes-i quis entmpatrt* ferafta Vates 
Damna iubensy propridfaue veitt cantareruinas* Auri fljma? Jac- 
tura,inucla qua- 

rc relinouitor. F 9 Digitized by Google A N N V L V S 

A V R E V S 

CVM CEMMA. 

Poft Auri-flamx T quid funtvani ttrepitus fallacis Agyr- 

carmcn, Nonfu- ,JM ta , 

mumcxflammi, jU (ggfg A ut vttro grMiorc tument prxnuntt.t 

vcrum cx flama fcL- ~«^-SS f 
dare luccm co- Jaxdj 

gito. Qum ferrugineos Vei flamma dat aurea fumos y 

Vel cum futiltbus iux candutt arida flammts. 
V\Qm fumum Lodoice, damus posl aurea Flam- 

Lum;na>@J dccenfas regaii luce Camoen/fs. 
Seddamus aternos quosKegtus cuomet ignes 
Annulus, pura iacuiatur iumina flamma 1 * 

JjhtS me ctlmque tua> T^.v m<t%ne, per ardua T/erto 
tArgumenta ret, mtbt vena fuperbit tn tllis, 
Et magnos animofa trahtt de carmtne fenfus: 
V^unc me Aurum , nunc Gemma tenet , nunc Annulus 
Auro 

l?ulcbrior , fuluo jic voluitur aurea gyro: Digitized by Google Difficultas huius 
opens firailitu- 
dineiterumofte- 

ditur Ankvlvs Avrhvs 45 

lOa nMtriuialefafit y ftcptt altiwvna, 
Sfiratad attrnos nimis ambittofalabores. a 
% Vt Scnipes generofus , erat qut feruiius iffo 
Quondamfurfurcaj viridi fub flore Iuuente\ 
Se rotat , Imfatient animi y cum Dotfus Eauifi 
Vel cafut exornat , vel Carminemulcet aheno 
Sedulus y extricatve iubas, nunc hbrat maltum 
Natura tormenta Vedts y nunc hinnitadauras: 
Nunc bibii auditam y vcl naribus haurit autnam: 

Languida fi membris femtl eft illaffa fencclus, 
Dcbtlis , eylaxocontemniturhorrida ccllo 
Btftia y nullus honos y frima laus nulla Iuuent* y 
Non motus animorumilli nonferuidus ardor % 
Aurea deficlts non eftiamfibula fireni$ y 
Non fhalcre: maculofai auro, non ferica veftis y 
Homdus antiqua fit carduus inftarauene. 
ClitelUt^ue qrauant humeros > &fuftis in armos 
Grandinat, (^rigtdo necluntur collaCafifho. 

Sic mihi Regali iam Vena fuferbitin Auro 
Materia fidens y ey munere fircta luucnt* % 
Dum calamo Lodoice fitues, dum currit in orbem 
A utea y cs* in fulchra , t e Iudice » certat arena. 

Scd vereomimis ah vtreorlne feffafubtuum 
Concidat > & filiti fidefirat aurafauoris y 
Vcccer ad extremum: velnon Rtgalia nattum 
hrqumenta , mcis tam Ifua laboribus y vt me 
Focltccm in frirms dift^deat effe Camoenis. 
Quique tuo fueram y Rexmagne y videndus in Oftro 
Aa carmen filucftre y fenex traducat egeftas. 

Quicqaid erit , noftrum minuet res vnalaborem Matcriz dtgmtas 

F tu Digitized by 46 ANNVLVS AVREVS 

animum dat in- J n laudes ftuduijfe tuas RegUvcrfr 
ertis vcl timori. Foedera cmiu ^ n ^Vnio fi m4t 

j4ureus y & digito qui clauditur Annulus m 
Forte fuperbus ero y relcgens in fine feneclxy 
Quam foecunda mihi meltoribus accidu annis 
Materies rerum : o Thalamos ! 6 profpera kfti 
Foedcral durate Incolumes, &viuke T*d<*. 
V \uite\ fi quidenim lotis carmtnepofjum, 
Lumen ab aternis cafient mca carmina T*dis. 
Si nigras Priamlve faces , W coniuge rapta 
Annulus coiagii I mf l orantem Orpheum canerem.vA triftis Eli?* 

fignum Regis &C AJ - r r n . -r> J v 

Gallue. } ortUMtas funefto carnnncT*das, 

Fors erat 9 vt vanipoffet tadere laboris^ 
Et cum matura fuccefferk hora Stneft<e 3 
Quam Deus extrema fub limitc fixit aren*, 
Tunc ftudium Lacrymareriners , & perdita vita 
Tempora,& lgnauasnon fe-ufto Numinecuras: 
S ed cano res LodoiCE t uas\ Uuumqut micantes 
Igne tibi meltoreFaces: Tu pignus jimantis 
Intcrea Diua accipias: Hoc Francia fignum 
Donat haberc tibijignum quo flagrat amorisi 
JNNVLVSc^uroque Adamasquifulget inauro 
YIoc tibi feftabilt deuincit Galltt vinclo » 
Coniugij, rectpitque fidem, fiseque viaffim 
Inleges ligat tlla tuas> ne Aefftce* Nywpham 
Jrdet enim iemcns 9 c2r honeftcycarpttur igni. 

Etquia conatus fi deferis 3 omnis in auras 
V wus abit labor, adde tuos dum pergp fauorrSy 
Dumcjue, tuusfrimum qua cocpem Annulus arte 
Qu*ritur> Q* lapidem quis carcere claujtt honejh: Digitized by AxtfVivs Avrivs 

Ah ft vera fides! & origo probabilis huius 47 Annuloru origo, 
vel cx pccna in 
Premcthco , vcl 
ex luxuria hu- 
mana,qu#pocna 
verticininluxum I Fluxertt Inuenti! {quts non hac Jomnia ducatl) 
Nenillam, Lodoice, Deus 3 non extudit artem 
Sidnlitai , ratiove , nc c efi Jub taltbusaufts 
lngcnium , fed Pccna malt, cjuam vertiti vfus * 
Luxurix, [cclum Jnftpiens, & nequioratas. 

Qutd contra Natura querar! Dtcamnevclinte 
Inuidu latuiffe Jcelus} qut perfida menti 
Credctis humanAt>o[u\ffefub artibusiflts 
Ingnium crudele dolis^poenafquefcroccs 
Illecebris ( Tantum ne animo liuoris in vnoefll) 
Velfi tuxuries hominumofue haud fana Itbido^ 
JEquius accujanda vcnit! qua Crimcn &ipfas 
Vcrtit in Ingcnium Pocnas y & crcdidit artem 
Quod vindicla fuit ! Sic primitus artla fuere 
Vmculx y qua jontcmtenuere ad faxa Prometheum, 
1 Vincula tunc pdfl dclitix , nam cnra , ereandts 
Ingeniofa malisJormam feruauit, & auro 
Quodjcrrum pri.s extiterat 3 conflauit y etque 
Vrfrucam inclufit teretem, qu *> frlgur ab alta 
Ruftauit Jfecula , digitoque refulfit inimo. 
Et quia pcr fua fc veftiga votuit 3 ab Anno 
Annulus, aut fummos quoniam ludcbat adVngues, 
Vngulus inculto voluit fermone notari. . Piinus lib, xxx 

Quid rcfiram quia mitle modt vel nomina mille 
jirttsgr Ingentj y quibus haud ftt dtfpar orlgot 
Ajpicis vt celjam Gens extrutt Impia molem 
Apgejfura Dcos 3 & iam fubltmts ab alto 
Vcjpuat in terram y & partcs d.Jtgnct Olymfif 
Expc£l«teVtri 3 Deus hoc dcverticc Caeli Annulus cx vin- 
culo faclus , ver- 
ruca pifcium ad- 
dica prcciu dcjdic tuclhcrrime^ artcs 
eadem inuentx 
rationc , Po~ 
ctrina lineuarum 
pro excmplo cft» Digitized by Google ANKVLVS AVREVS 

Confilium puerile videt , ridenfquefine iflu 
Diruet t CT ftruflos lapidum confundet aceruos. 
Ecceferit Linguaiyifle slant fulmine Lingug. 
Et populus iacet artificum 3 vox faucibus htrct. 
Et cupicns fe quifque locjui dum crcdtt Hebrcum, 
s Nifcio cjuid raucum tnfonuit,vel molle palatum 

Supplantat teneram liquefaclo gutturc Itnguam. 
frlon fe qutfque capit, fociosve y fit ifie repcnte 
Dalmaia , Romanus%e y necefiqui pojfit tn illis 
Miranda fatis efje rei : flupet ille> loquentem 
Increpitans cubito ,vel murmure y & ora rejoluens 
Peccat idem quod &alterz erantficomnialate 
Perdita , & infolttam tulerat Facundia poenam. 

Et tameno fioluU mentes ! docTrina putatur 
Quod fcelerum vinditta fu 'u % vel prima luere 
Saculay&in u poenae ftudtogens durafenefciti 
Purpur* rnu&io riifi iam^aiiogemerem dtfclufusimquo, 

cafu fa&a» Dicere purpurei poteram vd Afurias vjum y 

Vel canerem quaenam fit fanguinis eius origp, 
Vulchro rortbtbae qui manatab vbere baccae. 
Et quali ratione,Canis * Myfieria Cond?ae 
Sordiduso nimium pretiosa fordidus vnda y 

^ Et piflus rojea detexerat orafauua, 

Caffiodor, lib. i. R - Je Qfa ^ ^ Au \ ms Jmher 

tormuI.Ep.i.Irn. A & i • • » ' t\ ^ • 

hrcm Auli^um ^ ( P^ lt m Ke^umque Domos& m aureamagnae 

flammeo Jiquorc LtLa Iuflitiae: Sed me vicinavagantem 

laxarct 8cc. * Littora comprfcunt , Annulus , e*r vocat ipfe 

Regius in fulua quifulgurat vnio pala, 

cx°lkata f fm Ula ^ £r ?> 0 fi runt t )0 ft c l uam Ia P etl ^ f a ^ine pfoles 
priinus hominG Coeteflm actherio fubduxit ab Igne fautllam. Annvlvs Avrevs. 49 
{Quam reor Impcriuminpopulos Jpfumquefriffe 
RegnandiTyrocmium quod cepitab Ajiris) 
Offi deferro Dtuum Pater korridavincla 
Iniecit fupetj &liquidi ferrumine plumbi 
Brachia firmauit :quoniamvel ferrea moles 
Regnantem, rigtdufvelabor y jub dura premebat 
JPondera curarum; atqne Aquilas fub cordcgerebat^ 
Teftes Imperi)iigdes>& fymbola Kcgni. 

Bx illo vt fama f/?Acjuilas Romana tulere 
i^fgmina , & agrefies calcauit Roma Maniplos. 
Quin & propterea fuccejjit Rcgibus Ipfis 
Annulus 3 & pulcbra radiarunt lr*m'megemm&. 
Sed quoniam fors cfl Rcgnanttbus oeq tior^ cjr iam 
Conditio Rerum Dominos non irgei acerba 3 
Qualis eratpeiore atco, cumRegna Irometheus 
Fixit in bumanti olim non cogr.ita rebus, 
Annulusc* auro datus efl ,non Improbajerri 
AfaterieSy Chalybunrce rigcr, mel fibulanodo 
jifpcra, q:>& faxi nlivarct ad ardua Regcs. 
Tunc erat jA L dcs ferutli magnwinX)$roi 
Rex hominum, \uptrumqneQomcs y Jed rufticaforma, 
Os vaftum , mdtjue pedes j hirfutkque membra y 
Dextra grauts clana , natique laboribus armi 3 
Non digitigcmmis , non Uuor idoneus aurcu 
• Thebanus fuit tlle 1 Fcri fub ri.pe Magijhi 
Pollice formatus rigido, fed cultiof dlo 
Gallicits Alcides , qmprimus aprcflia corda 
Gallorum , mcntefque fcraidcmt Ifit, & huius ♦ 
Ordta popttua duxit dtuina Corona. 
Jlle rudimcntttm Impenj , cyjundamina primm 

G Rex,RcgniInfiC 
las habuic , An- 
nulum, & Aqui- 
Jas. Vndc Aquilx 
^lomanisdata: 
funt,&: Annulus 
Rcgibus. PlmJuW 

Hcrculcs Rex 
Thcbanorudura 
primum habuic 
ornamenta,claua 
&:annulu fcrreu. Kerculcs Gal- 
Iicus,prirhus:Gal- 
Jorum Rcx annu- 
lum ge/lk aureu. Digitized by 1 50 Annvlvs Avrevs 

Annulus aureus Suppofutt, lcrefaue tulit ,fedtfque futuris 

ab Hcrcule Gall. £ f formam.+wfacicm, & pulchn dedit omnia RcrnL 

Regibus Galliscx// / JX Jl ^ • A> r - ^ 
j at ^ 1$ O/// multipltces mpuit Gens pnma Catcnas 

Inferttts filidafqyc auro , ^45 pulcberab ore 

Annulus ,ejfujas nodonectebatm vno. 

Crediderim ex ilio ritus y aternique iura 

Fluxiffe, ex folido confleturvt Annulus^w, 

Regalidigitoqui fulget.O Vnio Saluc 

* Intcr adorandas faluepulcljerrimegemmas, 

Tuque inter rcliquos pretiofusvtVnioKcgcs 

Ter falue ,ter viue diu,terNumem adora 

Rcges Galliar,h$ Propitium 3 L OT> 01CB, tibi : Tu maximus Harcs 

fcdes Hcrculis. Hcrculis 9 & fjulchrat qui linxit ab oreCatenas 

Herculeo, Digitosttbi fulchrius Annulus idem 

Qrnat Auratas amplecliturinde Catenas: 

Nempc animos Populorum omnes &feruida veta, 

« Qua> niftRjex ,Lodoicb, foresje fingula Regem 

Efftccrent ytotidemque darent quot wrba 3 Coronas. 

5 QHS^ fepcreft, memorabo tibi quidRegius ilie 

Annulis , cy rerum quas pojfit hic Vnioturbas 

Moliriyfi qvavdolubet >modd carminis author 

Effe velts 3 foUtumque fcras , h\ex magne yfauorem. 

k , ~ Efi proculvt perhibent nafcenti confciaS oli 

Annulus Rcgis 9 r . * *L, H J . J , T , 

confcrtur c\xzn- In l ula > crifpatos Tellus qua vergt ad hdos, 

nulo Iarchar dc Cultt viris , Nudos quos nomine prifca Sophiftas • 
quotftapudPhi-^^//*if fama: hic lAagnus regnabat Iarchas y 
loftat.life.$.de vit./j ev animi bonus > & fapiens tum auicquid in Aftris 

Uxplorare licet > tum quicquii adalta Mathefis 
Pcrtinct Arcana : Illum omncs Nudtque Sophift* 
Sufyexere hominem y atquealij quos fama vocauit Digitized by Google ANNVLVS AVREVS 
Sapius , & toatria fecedefe iujjtt, njt unum 
Gauderent njidiffe virum. Fuit Aureus olli* 
Annulus, & cinum s feptempltcis orafigura 
Sculpta , notas habuerefuas s ceugrandiafape 
Adulttplici fbrmata vides Solaria tergp. 
Hic in circuitUyftellarum erranlia figna, 
Et quam quodque diem faceret , latus omncgerebat 
Alttus impreffum 9 & cceco <vis Entbea motu 
Librabat molem interius y digttoquefubinde 
Prefentes certo cfcebat in ordtne luces. 
Et quid quaaue dies traheret 3 quid vefyera ferret 
Aduersique fbonlque \notans hocltnea taSlu 
Fortunam digtto^Fatumque ferebat in ime 
Captiuum articulo: Deus hoc, Deus tlle videbat, 
Ah patiens uanos tantumne audere Sophtflasl 
V t QoAum , digitoque ferant , feptewquc Planetts 
Annulus itludat , Dcus 6 Deus ,a[picc curas, 
Curaso bommum ftolidas! & Inania wtal 

Seu tamcn eft Res digna fide.feu Grecia fallax 
Gannit, & hac ftolidi venduntfigmenta Sophifta % 
Nobiliormthifempererity qui luminepuro 
In dtgito LoDOlCE ftbi > micat*Annulus , &qu4 
Reddtdit aterna te (jalliadotc Maritum. 
llle capit tum qukquid halet reuolubilc Coe\um % 
Atque Aftra, atque I*ncs 3 non errantia fati 
Sidera 3 Fortunaque Domos,tum quicquidab alto 
V ita expeftatur mdtoris ,£r aurea fignaf 
Non hic prafttgijs opuseft, &- carmine diro, 
Annulus vt tactta moueatur Imaginis vfu, 
Fortuneque vices &r incuttabtle fatum 

G ij Defcribitur hic: 
Scptem planetas 
inannulo & dics 
Septimana: fcrc- 
bat cum fortuna 
cuiufque diei fua 
loco po/ita. Pnefefturillc. Digitized by Google j2 An nvlvs A vrhvs 

Articulo mttutntt ferat , ttbi Numtn , & ff* 
Infcruit Natura notas: cjuas portat in auto 
Annulns s ac tibife iurat Fortuna fiddem. 
6 Quid refcram Paftoris opes>& LydiaRegna* 
Itcrunicum An- iBatumcjuefcelus Domina , quamgemma feftiut 
nuloGygis,crus j^p^ f aC rile<n vel proditar Annulns Auri: 

tc,vc notat Phi- Inuenijje putes ^yrum mirabilis Auri, 
iollr.lococitato. Qui ciaujus digito ,fundaque latente fubimum 

Articuli , e media poterat fubducere &rba. 
Siue quoda ya\c'ts mmorabile fvntibits haufi, 
\nterdum aligris fub fronte dracombus y Indos 
Manil. L 4. Sic Vel Punclum laptdis trito traxifje cercbro y 
Adamas pun&u y*cl fibras ttnues Adamantis y & aureaRegum 
lapidis prctiofior Q Y namenta y fera nigo nutrita njtneno: 
auro cft, ^ pjfafap Adamtnum ifom ,fi jortefub Auro 

Clauditur y aflantum fatah lumina noBe 
StrmgTCj & attonitos fulppre obtunderevifus. 

Hunc igitur Paftor lapidem cumfedulus am 
Vcrteret inclufum , plena nunc fitffccorona 
Injhtidumvttl&s tenebras imectt in^rtes^ 
Nunc focios abfcns fe fe mifcebat w ipfos, 
Conalium libans ocubs, & quaflibet artes 
Extruerent , tacitosve dolos y fi tanta putandum eft 
Exieuo rerum latuijft arcana fitb auro, 
Vcl fipennigeri vis efttammira draconis. 

Interea vos ite im , cptos ille Draconum 
Nucleus , infanos A damantum y & reddit amantcsl 
x Maieflas credatur ofrum y credatur Amorum 
Leclus amor , vcl honoris bonos , verticc^ toto Annvlvs Avrevs 5J 

Fertc quod horrendi fluxit de felle Draconis! 

^ • • i • t /i Antcponicur 

Qutcqutd ent> Lodoice, tuaprajtanttagcmm* Annulus ( $ 

Mam^ in digito tibi pulchior Annulus vno 9 
Quam quot mille Gygts , vel babent quot miHe Sa~ 
phifa* 

Sole Gyges poterat vanefcere omnia nocle- 
Obtegere,Articulo fi gemmalateret in imo: 
Tu contra potis es clarefcert no£leprofunda> 
Et circum tenebras difpefcere 3 dumnbipulcher 
Regali digitum clrcundabit Armulus auro. 
6 Quod nifi praterea Muja velUuus Apollo 
Votis abmterent > vel te Rfjv magne ^pigeret 
Importune eadem toties ad Vota venire, 
Mille vias fimiles* rerumquc exempla fecuti 
Tentaremus iter, venaque fubinde calenti 
A Ityts 1 ngrefji caneremus > vt aureus Jlle, 
Aureus ille, tuaqui fulguratVniodextra 
Admirand* capit Myfteria; necmihi quifquam 
Contra fetre velit y valtdi qutdGemma Mtlonis 
Efftaret [uctu ; vel tattu Regis auari 
V nio; non lapidesfi vertere poffet in aurum 
Naturamque f£/i furari : Hac ardua rerum 
Quamuts ejfe Ijfftet , gracifque (imillima nugis 
His maiora,tua mirabtlts Vniodextra 
Qua tatfu , qua luxe potefl , qua vitibusaltts. 
ii Nec mulfum min difpltceat qua ferturorig* 
N obtlis , atque atas ^Adamantum 3 & rarior vjus 
Non de tabtfico concretos falle Druconum 
EJfe,vel inuentos vafla /ubgurgite mdn, . 
Sedjfindrrandis eftveriorlndtartbu* 

G iij Tcrtiopraefcrtut 
multis annuiK 
quosantiquimc- 
morar, Milonis, 
Mid*e Hiftoria de vc- 
natione Adarr.2- 
tumapud Indos 
apud^calig. Ex- 
ercit. i#. num, 
3Contr .Cardan, Digitized by Google fi ANNVLVS AVREVS 

Qtwmfuit infanis laflata erroribus H cllas: 
' Indorum locus cft y fama notifjimus, inter 
Deruptofquevia callcs y & confraga faxa y 
Monsaditu pendentcferox, cuinomen Abingar, 
Hicdenft ( o>/ perbibent ) fuppurant vbere vtna 
Formofi Iapides y A damantumaue aurea meffis ; 
Sed quoniam tctris jub rupibus horrida fecla, 
Etfteda flabulantur aues, portentaque mille, \ 
Totahcet crebrisconftcrnitur arcagemmis , 
Adamantcs in Defmaperfaxajacent,&bonorefinevllo, 
montc Abingar Vtproculinclaufofiorumplebsaureaprato 
fponte nafcutur. QuamnuUatetigeremanus y caditipfa y fuu 

Deponit nontacta decus^vel marcidajigras |gj 
Accufat moriens quod non ft letfa, Vuellas. 
Sic ■* vidu$ nafcuntur opes y & Murtce toto 
Saxa per, iniuffo fe fe conaminc trudunt 9 
Etpauiunt tellurem ipfam y Sed prob dolor ! illa, 
Jlla venh nullis 'oindemia tanta colonis : 
Natricesquefcras metuunt, <y faua Drai cnm 
Semina,neclapides 9 <vit* difcrimine crcdunt, 
jiutpretium deberelenprefente periclo. 
► Verum adeo\ nc tanta fcges matura, colon* 

IndigeatyVitiovclociyperfaxafcncfcat * 
De uia y & *n rigdosdifpergatffrmnadumcs: 

Sagituscarncar- j^ ucrven i mt animofihomincs y ^rutefubah^ 
macis,&:inmon- , , . J . lJji' . 

um iaflis vcnan- GraflJes intcndmtpatriodcmorebaUftas^ 
cur incola\ jftqucamentataspeUuntm arundinecarnes, 

Qu*fe jubijciuntfaxiSyproieclaquelatt 
Semmagemmarum (quippeeftmolhjftmusburnor 
Carnibm)'mfigunt 9 veluticum4f.ntetrifulcQ Diqitize AHNVIVS AvREVS 5| 

Contigit, vt noftre fub motnibus E NQ OLISMJE: 
Velquacerulci Tupara nigrantia Tcrga 
Pracipitant % velgraminei de ponte Carenta 
Securum Salarem vitrco Ytfcator in amne 
Tigat, & in tremula moribundum extendatarena*. 
Hascarncs AquiU , vel qua fub rupibus illts 
Carniuorc populantur aues, velacuminc rojhi 
jfbripiunt>vA in vngue ferunt y popul6que minori 
Pttllorum exponunt alacrcs, immania namque 
Hic i\]<z in rigtdis pofitere cnbdia faxis. 
Hifatiant diram ingluuiem fi quandofub atris 
Carnibus yoccurunt lapidcs velocius tllos 
V nguibus cxtricant, quamfigalltna mariplam 
Spargat, e plcno Jordes difraret aceruo. 
Inuentafque procul gemmas , deverticenidi 
In lellurem imam iaciunt,vt Nauta Saburram 
Iaffat,& incufa non vtilepondusarena. 
NJos Indtgen* fcruant fftabdique fub hora 
Certatim aduemunt omnes > &quacaditalta 
Pullprum cgeries , venatioferuct bonefta: 
In medio fit honcftafimo^rupifaueprofunda 
V ?na$ Sollicitantomnesfubietlaquefaxa. 
7 Hic iteru n ad iufl.tf f:rimur Natura querelas. 
Sic dea < fic ludis noftros o vanaJabores i 
Diuhafquc hominum mentesperturpiapafcis 1 
Refpice ne dtgna Iniuftam te voee Nouercam 
q Diua , cjrmer to crudclem nomincdtcam , 
Ndmque p4tent 3 qux tumarittiusdafToxicaplenis, 
Spargttur in violts Acoriitum^atque atra vencna, 
Ingerts in mdiosflores, & in tpfa Cicutam Aquile, humotol> 
luntcarnes,quib tt 
arHxi,vt hamo 
Adamantcs, h* 
rent. Pulli Aquilarurn 
Adamatcs vt for- 
dcs dcnido hio 
in viam iaciunt. IuftaadNaturam 
fuperhocqucrcla 
&: poftulatio. g Digitized by s'6 Aknvlvs Avrhvs 

Vcncna larga Lilia refpergis: fquaknt infdmia tetris 

manu a Nacura Saxa fuperfuccis ,triftefque feruntur inherbais 

prohinduncur «• -j / • J ' 
\ n • St qutd auara bontAextraque tnuftatenaci 

bona vcro rcilr^ ..1 n r n 

#a 6c tenui. Prouas>& voto prspojtera dona Jtmjtro, 

Quanta.pcr infauft* vendis diiffendta vitaii 

St pura Argcnti generas , Aurtqut mctalla, 

In latera, obfcurdfque tma teilure cauernas 

Impia demandas 3 n€c non fatentibus antrts • 

Per fteriles tetrt fibras abfcondts Auerni: 

$t gemmas , lapidefque iacis } jub naufraga Pomi 
Th<mtna y & aoj -orei fubter pendentia fontis 
ObruiSy horrenddfve fupcr feret Indiarupes* 
St medicas larqiris opes y fub cortice tctro. 
Hasplanta? rctinent, &4marts ftirpibus herb*: 
Jmbarei demum ft munera fundtsodoris, 
I lebtle naufi-agium dura per inhofpita ripa*, 
Atque pcr aterras faciunt clifaprocel!as t 
Sic Fata^cr fancl* voluerunt oDealegcs 
Rara Boni fcmpcr , facilis do&rina Malorum. 

Quo \c cttnque tamen res vcrtcrit, India nullis 
Pulchrior eft gcmmis ^vclnullusab Alite magna 
Dccidit in totas praftantior vnioterraSy 
Quam dtgito , LoDoiCE,Wo auifulget , eumquc 
Magnx olimgeflcsc Aquite, cumMagrwvtroqut 
L\artus in \mperio 3 fclici ad Liltanexu 
Romanas coniunxit Aues $ Tumaxtme rerum> 
plMtre ft pojjunt Supcros Mortalta vota 
JHas etian y Lodoice jeres , erit Armulus y Orbts 
Ipfc tili, ataue Aqutlas ad Galltca Sa Ptra volantes. 
St n.tns tfi ratiHe mtht prafga.vtdelis. 

TRABEA Digitized by Google I 
TRABEA 
SEV 

PALLIVM LL 

LIATVM 

yuantum Lodoice, mihi fortuna p a 

/"«<"•« fclicitas, in dignx 

Proftera conce(fit 1 folitoque benignius matctii 3 &regi£* 

A/?r«w. 

^tfe vidit nafcentcm vltro l quis dictrecontra 
Audeat , £r tantaslatebrk inuoluere cauffasl 
Non minus ingratum ( Charitcs rcor effe Jauores 
Qtupremit acceptos 3 quam qui negat. Enage^Jegnes 
Rumpc moras , magna nobis cfl njoce fatendum 
Quanta fub exiguum defcendere gratiapcclus 
Sit dignata mihi , modonc fubtraxtxis ipfum 
Carminibus Vp DOICE meis> quem iaclcffauorem^ 
Scd crefcat magis ille 3 bonique ftmilhmus aori 
Latius amplificet fefe 3 quo maior arandi 
Cura 9 njel Ambrofiafit purior mber ah Atbr*. 

H xj by Google jy Pallivm Liliatvm 

Imber crit laus ipfa mihr.fit carmcn aranti 
Sulcus , cy hoc tmdat Jegwia maior in aruo: 
Ccrte pitrus Amor non dcfinit l.ec mihijundo 
Ingcmcrc , ac firtem fi qua fit accrha, leuarc. 

Erzo o.utod A ufonio , ( auanquam fit carmims autor 

AufonillS VOUCt n . d J . ' . 1 >>'- \r.r, 

diftunim fclm- Vnmut Aquuanas patnoqudimitcMu(as 
pcratoris fui Pur- Ornatas Latie procedcre iujjtt amicla) 
puranvnon pra> IllicitumSuperivoluere 9 velinuida Fata, 
Ibt, nos illi fuc- profpcriora meis je vota laboribus vltto 
cedimus. . (£t non aufus eram tam Uua optare) dederunt. 

Itle, vbi multiplici tcntaucrat omtne venam, 
Et pofl emerita iam tempora difciphna, 
Optabat rapidi Jub carmina clara Mofella 
Regius euentu vatcs iam faclus ab i!lo y 
Lanea communi fubtemina rumperejufo, 
Et fibi purpurca contingere liciaAiuje: 
Non potuit tamen , actenuicontentus aucni 
Nil cecinit Regale tuba.Me Vhabtts Jpollo 
Dexterior, Mufeque vident, mihiLana Colujque 
Molliorefl , dabiturquc mcis nunc Purpura Fufis. 
Aufonius m Mo- j m cinum ^;J eo trcpidas ad grande Camanas 
/c a a n. Cnrrcre opus : capit vna colum,rotat alterajufos, 

Marmorcaaue manu replicans pcndentia fila 
jid caput vndofum torquet ,veliufque fuperbum 
jfqglomcrat ,tenuefvetrahit devcllerc tricas. 
Calliope maturat opusjat munera PaUas, 
D efiyiatque vices : Alacris fiat Turba Soromm } 
Vtformofa tibide Vellere Palliatexat 
Ambrofio:0 quali referam te nomine Princeps 
Cui facimt humiles etiamje Nummaverms 1 Digitized by Google Pallivm Liliatvm 

Nosvero.dubitamus adhuc mortalis origo, 
Quod Diui faciunt , animam banc impcndcrc RcgHtn 
Otfequio 'ftudijfque vltra darefcere noftrts' 
Hoc voueo ^Lodoic E 4 f ibi ,fi vena, laborquc 
Gratus erit s modo tu non immcmor ante-fauoru] 
Hac dcxtrapattaremibi 3 te Murice cingi y 
Sitque feges noftrts R egale laboribus Oftrum. 
i Prima per incultum rigidtsfub legibusorbem 
Fundamentafui cumiecit bb agreftia Regni 
Ampbttruoniades y Diuum genus, aurea Regum 
Ornamenta dabat coriumve Libyftidis Vrfa^ 
Crudaue fanguineo detracla cadauerepellis: 
Rex cir Taurus erat de Tergore clarus eodem: 
Si slomacbo iurtfli ante J?£fles y ft cornuapelli 
I ntegra , villofo fi bma foramina collo y 
Caudaque fi nudos deucrreret borrida talos, 
Maieftas fatis ampla fuit , tum nulla Galefus 
V ellera, mgrantcs mutauerat albaper vndas, 
Purpura natiitas non tinxerat aurca lanat: 
Sed dt cus antiquum , fctis borrentia terga, 
Htrfutaique toga fuerantiftc^maximeTbefeH 
Sic Comitcs iuere tui t ftc barbara tcllus, 
ua fe Cannibala duri^qua Mexicaiaffat 
atio j rcgales babitus de tergere crudo 
cxit,& in bubulisftbi Regtbus borridaplaudit. 
ic etiam qua fe nobii iam porrigitvitra 

undus/jr incultas CANADAL filueftris arcnas 
mperioJL ODOiCR,tuo fupponere gcfltt> 
os habitus } fi qua patrij ftt Rcgis imago 3 
Hanc Trabtam Cblantydemque ferunt.fcdqualisinahu 

H ij 5> PrimiRcgesm 
culct valde , <fe 

paupcrcs. 60 PALLIVM LlLlATVM 

Luxus fe Infans provrediturltixus y seque ipfe peromms 
lacimcxphcacno n J 1 ° ' A 1 i r r 

firiul &c fcmel ^ fomouct .etates , prcprta dum mok Jatijcat , 

A//r patremjera luxuriansextinvuat egeftas: 

Nonaliter femagnus honos y & gloria Regum 

Jdjcruit fe fe ipja fibi , puduttqtte ferina 

Vefte tegi Reges y Alcidefque ipfe pudoris 

Impatiens tanti> toruo felumine circum 

AJ]>iciens, antmtque ferox , ad fdcra rcpfit 

%S4cer anhelanti ftmilis y \de peclore y crcbri 

Jrulminis inftar euhtfolleSyCy limimprimo 

Infiflens, magna compellat voce Tonantem 

Mortales metuentemiras , & telaparantem. 

Hcrculisadloue Fgregium vero Imperium y metuandaque Sccptra 

dcfuaegeftatc&: Tuque mihi Pater omnipotens y tuque Improba Mater 

nuditacc cxpos- J m proba y &innoftrosnunquamne exhauflalaboresl 
tulantis oratio. r F a . . , . ' . a . 1 D 

Imectjns enim 1 latet ijto tn tergore Regnum 

O Superi! pateris nePaterl cui regta cordi 

Maieftas ,propriumquc decus ! quinominis huius 

Crederis ejfe caput Diuum Pater 3 atque hominumRjex* 

Quid prodcft 3 quodmeSuperi de fanguine vcftro 

Effe fatum credunt ! nifi qnod vel Numina Diuttm 

AtortatcsJ niufta vocant j vclme putat cjfe 

Vttlgus yadulterio natum , Qcelumque latenti 

Inuafijfedolo} nudo Rcx corpore! Calum 

Hocferet i hoc Superi vidcant ! hoc & fcrat ipfe 

jimphitruomdeas ! £jr qui tot Monfbra potenti, 

Maftauit dextrajnonftrum fit fcedius itlisl 

Autaliquid Pateradticias ,q'w me quoque norim 

Aut laruamlmperio impoftam y & caffumerfe nomen 

Maieclatecarens , necfim> quod me pudet effe Digitized by Google Vittus in fordi- 
bus, mulcum de 
nominc amitcic. Iouis ad Hcrcuic Pallivm Liliatvm Ci 
Haftenus ,ambiguum nomen 3 nec jubditus ornni* 
Nec Princeps de parte omni : Me robur & pfe 
V tperhibent comiratur honos ifi vefle fub tfla 
Preffushonos non degenerat; namfordida Virtus 
Marcet , & ex turpi raro clarefcit amiftu 

Poftcptam Heros ita finierat •, fletit altus Olympi 
Reclor, Alcidem verbts fic lenitamicis. 

0 Igitur nefcis hominum fortifflme 3 neflcts 
Quanta jub informi mancatte gloria Patla^ 
Quantushonos Tergum hocjequitur! non Purpura Regem, c ^ on i0 ' 
Sed V \rtus , animujaue facit : Circunfyice Ccelo 
Confentes fine lefle Deos : flat Thracius horrens 
Tegmine Getuti tabum flillante leonis, 
Mo pulchrior efl Mauors in Tergore y (fuod tu 
Negtigw y efl tamen ille Deus :flat nudus invndis 
Jpfe Pater , quamuis Thalamo fub fluminis alti 
OUi fiepe neant vitrea* Mttle/ia Nymph* 
Veltera y Veflis enim Virtus efl vna Dcorum. 
Ergogenus Rcgum s cjuanto vicinius Ajtris y 
Ccelefti je vefle magts & tegmtne Diuum 
Gaudeat ornart : Ouos non tegtt aurea Virtus 
Vna Deum V eJHs , cc terram etfi murice verrunt 
Vel Trabeam pedibus calcant y nonRegtaveflis 
EJfe Dabit Reges. Virtus hoc impleat vna, 
QuodTrabea , Pallave cares. Sit PurpuraVirtusi 
Magnus ad hccc furgit Furijs ardentior Heros 
Intuitus lunonis Auem * d lenonibus alis 
Et cauda gradientem alta^juascrcdidit Heros 
Dehtias coram fieri y vel molle cc Theatrum 
Pennarum, extcndi Jubito impellente Nouerca^ 

H itj Deorum&Rcgu 
vcra vcftis , cft 
vircus. 6z Pallivm Liliatvm 

Hoc fibi confyeclu fua notior vt Jit cgeflas: 

Ergo furens 9 ftimu\ofque 'ira fubdentefurori: 

Nam quis ,ait y PaterOmnipotens , quis meferat vltra 

Hic ludos patienter agifmen credere> Ccclum 

EJfc quod incolitis Dini, ftat corpore nudo 

Rex bominum y ftat Jcmifcro deformis amitlu, 

Et rotat in Codo> caudaquefuperbit in Aftris 

Intcrea , Domina lunonis amafius alcs , 

Sitfj>cculum CeruiXyfit ff cauda volatrfis aicr, 

Denique fit formofa y Jcd vt medura Noucrca 

Vel poftponat aui f quafi me fit fulchrior Jlesl 

Hac vbi dtcfa y filet , / unoque hic mollitcr oOi 
Subrijit , tacitoque odium implacabile folui 
Senfic 3 cy irato fari fic prolinus infit. 
Iunonis ail uzt. I*m mibi pugnatum fatis cft y & te fatis,Heresl 
culcmamicaora* Haclcnus llluftrem faflis , ac robore rtoui. 
tfo ' lam dextrum me Numen \yabe y fi quo tibigratum 

Vtere y Ji <qua pctis > pojjumve , lubentiusvllum 
Non iuuijje njchm , noflrumque probabis amorcm: 
NamquodAuistc noftra mouetju pulchriorilla: 
ll$"t n ° n *f* Nmo bominum , Superumqucnegat Jires tibipulcbra 
pulchncudiric 1 Qji^ mc & forma nunquam delebrle nomen: 
qiutricur. Dcjormem dccet ejfc virum s pulchrumque videri 

u4mpbitruoniadi , Jfecies eft certafuroris. 
SedquiateREGEM Diuum Pater y atq-, hominu REX 
Efie dcdit y njoluitque tibi cum robore y formam 
Addere y te Trabea Aecorari & Murice pulcbro 
Maiefla$ y tatioque *volunt:£ic dixit 3 & omncs 
Confeftim micuere Dij , fucanflaque turba 
Njmpharum, (tctitanteDeam y queis Vellera PaJlas Digitized by Google *3 Pallivm Liliatvm 

Etproprium partitur opus , dimenfa lacertos 
Hcrculis immancs , Textrmum fecit Olympo, 
Artificefque manus intcr 3 formatarepente 
Oftcntat jc fe Chlamys aurea y grapta per artus 
Hcrculeos, raputt mirantcm forma Senatum, 
Quid temtcs pojftttsacus \cum vefiijt Heros y ♦ 
Immanes crepuere armi,magna offa, lacertique 
\pfum rumperc opus Jrabeamquc extenderc vijt. 7 
Seu breuiorpro mole fuit y feu quodforet Hcros 
Tegmen inexpertus magiis veftire lacertis: 
At poftquam toto diffufa efi Corpore xeftts 
Fulgent exiguat confperfe in Murice Clau* 
Monfiraque, quai lctho dcderat y diflinfla pcromncm 
Errabant Trabcam, ceu puro ftdcra Coelo. 

Quxrttur interea nomen 3 ftat curiaDiuum 
Iudictjs diftrafla fuis.pars vna , vocandam 
Vtl Chlamydcm fTrabeamve putat : pars optat Abollam: 
V no*Sollicitum ftatat pro nomine Coelum: 
Scd meltusPatcr Omnipotens a Palladc Pallam 
Nuncupat , autorifque fuai de nomine , pulcbrum 
Defignatur opus , quod PalJia culiius , armis 
Gens Domina, &> Lingua y vtperbibent,Regina vocauit. 

Hic Heros ftetit attonitus , Ve/lifqtte fupcrba 
Matcrtamexplorans taclu , incedebat in Afhis 
Se folum admrans , Coelumque hinc pulchrius effe 
Credtdit> ac timuit 4 Superos ne reperetinter 
Tantillum Inutdt* y vd nc pudor Jftrafugaret. 

HocNymph* mtrau omnes ^confciaquamuis 
Se teneat jeaffe Manus y tamen ambigtt, &fe 
Non tantum potuiffe putat ,fit fape periclum, Acts ,tfcs cxigwa 
quancum poflic 
mirancur eciam 
Dij. Claua: Sc moftra 
debclIaca,inTra~ 
bea Hcrculig 
depicta, Vcfti regicjnomc 
a Dijs quxricur, 
candem ab In- 
uecrice,ralladi- 
cicur, 64. Pallivm Liliatvm 

Atque inter Diuas Qalo fe mifcet hwcfta 
Jmbitio y quA Nympha fuoformoftus Oftrum 
Componat Regi j{namque ardet faflio Diuos 
2ntcr>& eftRcx cuique fuus)fcdne fcrarnAtra 
Pulchraque multorum memorem ne Pallia Regum, 
Dilque Deaque omnes veftra fi face fatendumeft 
Formatur Rcgi Pallta pra rctiquts longe pulcherrima Regi, 
Gallix Pa J Ia a Compofuit Gaiaua meOj namchariorollt 
pr^lc 12 ' ^ 1X Callia y quam patrij fedes cft aurca Cali: 
Jiius materiesex tAatcriam confanmneis acccpit ab hftris 
Aftrjs. Et deltbatis Cait dc hh ftortbus Aurum 

Poft ammo Chlamydcm dcftgnat s & incipit ipfa 
Naturamque laceffit acu y nam Ltliapingtt 
Millc fuper Palla primum y poftaltera mtllcj 
Non numcrus , non ordo placcnt^ fcdqualis inkftris 
Liliafmc ordine Pulchra admirantum fatiat confufio mentes^ 
& numero in Aut qualii wnante horto Ojftalltnaflorum 
Palladiflita ; gra- Plebs 3 micat arrcElis ceruiabus ordinenullo, * 
tiora. Turbatum placa hoc vulgus , ftc Lilia dcnftm 

Corfaa funt iucunda magis: non illa calores, 
Non £cftus,non mcrgit hytms , r.on limat cderJo 
Vcl corrodit iners pcpulus , non turbo refoluitj 
Non ffaryint 3 hcbetanfve tmbres :fcd fcmen ab auro 
JEtcrnum , LoDoiCE y ferens , tibi Ltlia plantat 

n .. _ . n . JEmula fidcribus mawis , & PalliajCalo 
PallaRcgisGal- J . . £ w . . 

li*4*ru& Coclu Tcxlt > ™htc paruoRcxmagnejrums Otympo. 
cft . Quin ctiam , Pater Omnipotens y quo tcmpore Calum 

ImoCcclu Mag- Jnftituit y gtminofque axes y & wtramque Camrnam^ 

ftr^rSmcnta" $ tt**7jrecintumReXjnobi!*?alU 

' dtqttcRudimentumvoluitjquopuhhrior ilU 

Surgem Digitized by Google Pallivm Liliatvm 

Surgeret exemplo ^veluti cumVliaTellus 
Eft conMA partns 3 tanti qu* SIQNA parabat 
Jmperij } primo eiraret ne fedula ni[u> 
Anti, rudimentum pracedere 11 Lilia iujfit> 
Naturadifcentis opus maiora parare. 
Eft flos exiguus ,nomen Conuoluolus olli, 
ln foliis firmatA rudiquiLilia cultu 
Portat 3 & incoeptos orditurfioris honores. 
Skj njbi Regalem firmarunt Numina Pallam, 
Ante Pater Tyrocynium pramifit in Aftris, 
Et Coelum ,Mundi Patiam dediteffi Fluentem % 
Qua circum induitur Tellus, cjuo njaftus amiftu 
Fucluat Qceanus , quoftat pcrflabilis tnda 
Aeris incorruptAfluens iSuntStdera claui: 
Sunt kk tremuli lapides , cjuibus eft oculata perorbem 
Pulcbra Chlamys mundi: Sit FibuL, qui tenet Axis* 
Et Goelum rotAt in fe fe ; fit FafciA,mundi 
BaltheuSy oblicjuo aui circuit AftrA mcAtu: 
Denique, necCoelo ^ona ,nec Cingula defunt 
AurcA : Nec L o r> o i c e , tujt pukherrima Pall?, 
Qu* Coelum^ua: Mundushabct:QuinpulchioroUi, 
(farcite CoclicoU ) facies; eft firrea CoeJo 
Afateries jChalybuw<]ne r)gor 3 nam quis fcit in alto 
Num fuma fufceturincrs fcrrugine Coelum, 
Squalorem obfcurls ni Sol detcrgeat Aftrist 
Purpura tehoDOi c E tcgit jacit aurea Pallam 
Materies , Serumque anima pcrfila fiuentcs: 
Indue yCfuid ceffaSy Qoelum nouus induc^donec 
Se tibi fupponat fulgens maioribus Aftris Ex Plinio,Ccn- 
uoluolus LilijRti- 
dimcntu.r.. Na- 
tura hic Iilij, Gal- 
hxfiuk. vidc lo- 
cum. Coelum, Mundi 
magna vcftiis,cx 
Tertull. AitrasGc 
iliius gcmmx. Axis,eftfibula. 

Fafcia,Zodiacus. 
Zona:, cingula. PaIIacnoftrx,ma- 
teria : Cocli ma- 
rcria prcciofic*. Digitized by 
Dalmatica Pon- 
tjficenfacic,Tra- 
bca,Rcgcm. VESTIS 

PONTIFICIA 

S E V 

DALMATICA 

ALVE Rex hominum, Salue Diuumquc 
Sacerdos: 

Te Regcm dedit effe Pater , tc pulchra y crc- 
arunt N 
Sceptra Saccrdotem, ncC honor nocet alter honori 
NecfaflisX ODO CiCEj tuis fc Regta PaUa 
Dalmaticac fcret ante ttta , nam carmine nojfro 
Pojlerior licet ifia <venit y par nomen vtrtquc^ 
Vdr vates 3 par vena,tui parcauJjfafauoris 7 

Qucm geminum fi foni dabts , fublimior tbo 
Et rejcram quld vtraqve potes, finon minusvni 
Dejers Dalmatic* ,rigidt (juam vefttbus aurt: 
Nam rerum Dominosinter Rtgalta ,nunquam 
EJfe Sacerdotes pi^uit y vcl M&gnus Olympi 
Arbitcr$um vnquam non djftmulauit honorcm, 
Vcrkm paflgandts tttulos , & inania vocum 
Digitized by Googl Dalmatica Cf 
lugera\ qui Coelo Policus, vel Nubicoa&or 
Imbriciufve Parens, nec «owGrandiftrcpus inter 
Fulmina y vel Verterricrepi qui murmuris autor 
Dicitur y in [ummaDiuum Pater^atquehominum Rex: 
RexHominumwwtfj efjeputatquam nomen honeftu 
Pontificts , nec Templa fito poftponit Olympo. 
Etcui Re^alem rens texuithorridaPallam, 

Scriptam Fulmmibus , «jrauidamque Jragoribus atris, 
llle in Dalmatica minimum non ponit honoris: 
Namque olim <vt perhibent, vaftoscum Terra Gigantes 
In Coelum furibunda dedit y bellumaueTonanti ' 
EnceladuSyGrumedafa.ue fcrox,magnusque Niphates, 
Et coaceruatos verrens gens horridahxas 
Intulit > hic Superi gemuere pollque reuuifis 
CardinibuSytimuere fequi 3 quo coeptaruina 
( Traxerat, &variotrepidansRe<publicamotu. 
Rem Proceres voluere regi , non Marte 3 fed ipft 
Keligione Deum antealias i & fupplice voto. 
Ergo Aras rite adificant :ftantardua Templa: 
Dalmaticam fqnalentem auro per colla Tonantk 
Inclufeant pars vna Deum , pars altera floccoa 
Pendentes circum difcriminat. 9 autftmul oras 
Fibulat admorfufacili^nefiuxa, miniftrum 
Impediat , venit ipfe Pater y greffuque modefto 
Aftitit hltari, Superumque caterua Minorum 
Aduoluit fe fe ante gradus , tum luppiter Arx 
Sidera conftituit , tantique dat ordtabelli 
Omnipotens, Rex idem hominum^Diuumque Sacerdos. 

His quoniam res acla modts fucceffit, edmque 
Fulmine Aloidas geminos ma&auit ad Aram, Iuppitcr Dalma- 
ticatus Pontifcx, 
hoc nomen ahis 
anteponir. fcalmaticarprima 
Inuentio, quar» 
vndc. Maniliuslib.u 
Aftron. s Digitized by 48 Dalmatica 

„ Conkiu&c fimul Supcri, nt Reria pofthac 
StatZ>eorumco- %/f J . n / , , l . • n • / 
cilioneminidan- MtuBjsfit d*r,d*>mro .ymReg» henorm, 

dam eiTc Rcgiam Ponttficis comitetur honos y atque /4urca?alU 
dignitatem fciu- Dalmaticam r partbufque incedant frontibus ami*. 
*am aJ*ontifi cfc Sacerdotum coniunila potentia, Regum 

Imfcrio , atqueexhoc nouit fc Palia Sororcm 
Dalmaticx* , L o D o i c E , tuoc : Ne crede canenti, 
Confule Maiores , ixl qnot quot barbaraRegna 
Aufpicio tenuirc Deum ; non mator inillos 
Gratia de pulchra cedit Rcx magne Corona 
Quam de Flaminiadecus ImmortateThiara. 
tfuma Dalraati. 0 <\"* m pMcrcrasfortunatiJJime R"gum 
catusCapicolium Primus Diuinis qui Religtonibus Vrbem 
afcendic. Fundafti grauidam bellis , cum fflendidus Oftro 

Ibas 3 Flaminiamque gcrens cretatus Abollam 
Rite afcendebas Capitoli immobtle Saxum 
Jrduus, & ruptis quanquam Coelum omne tonaret 
Nubtbus , in gemina ingreffum te vefte timebat, 

Conftadnus nat- JcC ™f 0S '^ns tgnes , traUquc teja. . 
roatica infignis Te quoque Dalmatica tnfignem^obtusdque Thtara 
miris priuilegiis Con^antine canam % quo non felictor alter 
Dalmicicam or- lungere Flamminios cum nomine Rcgishonores: 
ftat ' Pontificis Regtfque fimulfatcrnaputafii 

Nomina , germanasque 'victs, quas fortia vincU 
Connubio ftabtlita ligant : o noklisstas 
Cum per Dalmaticd Regales aurea Tcrga 
Currebant AquiU y ptEiifquc tapetibus Auro, 
Et phalera verrente folum, candcntibus omncs 
*Portabantur Equis ad Puluinaria parui 
Jidonius lib S. ponttfifxs, & quos Papas gens dura Pifinnos * Digitized by Dalmatica C) 

Dtxit : Tlaminibus tu Magne minoribus vltro 
Ornamenta dabas Regalia Conftantine. 

Sed qutd ago Mufie f reuocant externa canentem 
Dii patrti j vocat ingenti me Galliaplaufu, 
DeUtumqne mibi Sacris oftonit hdnorem y 
Ef nonpofthabitam Chlamydi, RcgumqueCoronte 
Dalmattcam , facilefque iuuat cantare Camcenas. 
Vos Nympha memintftis enimcum clarusin Oftro 
Dalmaiicdque ferox fQtrolus per Iberica cafbra 
Fixit adoratos C HRI STI fubnomine fafces, 
Confundens Arabumque domos , eyMaurtca figna: 
Nonne vides etiam qua ui Lodoicvsm hoft es, 
Mkhamedifque lares, necnon Tuneticarumpit 
Moenia tpomtdmque ferts expurgatldumen 
Ingenijs, vulsafque cruces , &Gallicalate 
Lilia Barbaricis refpergit fedulus oris* 
O denfas quampulchraCruces Loricaferebat! 
Dalmaticaque fagumgrauibus fulgebat in Armis\ 
. Quodnifi fe noftrts immijerat homdaCaftrts 
Morbi pernicies & incluclabtle fatum 9 
Nec iamTurcafores ,nec tu Byxantta Lunas 
Ardu*> ia£lares t fed Gallica vertice fummo 
Lilia fiorerent , Crucibus virgata Latinis. 

Quid referam Henricosque ^atres^Belliquetogaque 
Nomina- quid K*roios memorabol quidaltera miUet 
Qtuparibustemerecruces^&lMia palmtst 

Heu memini ( nec prifca feram ) cum gemmea fecla 
Imperio viguere tuo$ clarijfimus Heros 
Frandfci Henricus fobqks ^erofa^eniref 
SapiusuAuguBam ctm Dalmatkatus ad*dem> Thcod. Balfamo 
in priim. TxtuJ. 
Phocicap.34. KarolusMagnus- 
Dalmaticatus qua 
ta feccric. D Ludouicus cru 
ccata Dalmatica 
infignisquid non 
cgic t Hcnricus fecun- 
dusin tcmplum 
palmaticatus iuic 
&: in choro 
Mufico ipfc can- 
tauit. Digitized by » ... 
70 Dal matica 

Defcendens Thalamo deVuluinaribus a\tif y 
Cantores inter, mixtoque Sedilia vulgo 
Voce, manuque regent , & totoverticefupra: 
Exemplo fiudiofus erat s laqucarque fuperbum 
Regalifub uoce gemens , voluebatinalto 
M urmur , & aterno faliebant marmora plaufu. 

Quod fitpereft ,memorabo tibi( ni forte fauorem 
Mi folitum L o D o I c E, negas ) curRegia PatU 
Regales fatis , vfque fatis cumvefiiat artus, 
Dalmaticam vofuere tamen cum Murice iungi 

Philocx Pla onc ^^f^^^^^Hf^^^ 4 ^ 11 ^^ 03 ^' 
duaj Rcgibus dat 2 certifimens efi vcra vlatonis, 

Animas , Magna, Qttotauot enim populosque regunt, & lura minifirant 
vna Minorcnial- Haudfimplex fluxiffe reor diuinitus olhs 
teram. / n g emum 9 f e J habent geminas in corpore mentes. 

Maius acumen babent, quo Regna tuentur , Qfbem 
Traceptis animare queunt > quo reddere Iura, 
Quo leges fancire bonas : Animamquc Mmorem 

Magnaanima, >™ Jm f e Se Maionnartus 

Rcgnu viuificat. Im M Ute *fff mAlt » & omniafenfu 

Vtuificat^enajque Animum partiturin omncs y 

Dum Minor inmagno Mens efi difclufa cerebro., 

{Si quidquam efi Rcgale minus) funt omnia magna 

Rcgibus, atque Animam ccrte /juam dico Minorem 9 

... . r _ „ 1« nliquts , Mens Mamaforet.Sunt Muneraparuai 
MmonpfaRegu fc ' A n 6 / . . r 
corpcra. pvtes AnimoeiRcgum duuinatueri 

Corpora , £r ad Jorg<e producere fecla fenefla. 

Sic Hcrylum, ficCeryonemMensaltabeauit 
Coelituum, triplicemque animamfub corpus itriquc • 
JnfadityquatergemwatgcfifenCoronaf. i Digitized by Google Dalmatica 71 

Tergeminaspotueremanu dejringere valmas 
Et populos regere auffficijsad lurafiuentes 
Tegeminos } (tantine Anima* Regalis bouorest 
Sic vatri LoooiCEtuo y fic Fata dederunt 
Vrofperiora tibi , Vatriso nonpofluma Virtus! 
Et geminas Mentes , duplicemque dcdere Coronam. 
Tu Gallos maiore rcgis 3 Mens parua Pyrenem 
Lamlit > & ad rigidos extendit Regna Nauarros: 
Std quia Je magnos Res Gallicapanditinartus, 
Et circum njenas > latequepatentta membra 
Porrigit } vt toto fundat fe corpore Regni, 
Mentis ad hoc gfminum Omnipotens folertis acumen 
j4dd:d*t , & gcminas cummentis acumine dotes. 
Maioremque Animam^ qua Corptts & ardaa Regrj 
Membra regit , que Sceptra quatit, qua> Lilia rorc 
Viuiftcat rofeo, hanc pulchra cum Murice PalU 
Induit , & talos ceu vurpuraludit adimos: 
Sic Regni qua Corpus altt s fe mifcet in omnes 
Mens adttus V enarum > & toto corporeregnat: 
Sed qux wuiftcans minus e(t> irrepit in artus 
Dalmaticam cingente armos , & qualts ab alto 
Corde fluens, rigido fecat Intcrnodia lirnbo, 
Sicmcditis Myfles , &ftricla potentia Regi 
Flaminis eft, <£T vtrumque poteft , quod Mara, Chla- 
myfque 

Regia , quod PrincepsSceptro, quod vefte Sacerdos. 
3 Ramor it , accen/ts rapidus cum turbo quadrigis 
Flammarumque globi rapuere per ardua Vatem* 
Stabat Heh^eus viridi de cefpite, rerum 
Admiranda tuens , & cim /4r ctrula nabat Magna Anima 
Regis Galhaani- 
mac, minorNa- 
uarros. Magna animacu 
Trabea fumitur Minor cum Dal- 
matica. Eiusrciexcmplu 
in Helia, & Hc- 
lizxo- Digitized by Googl 7* * Dalmatiga 

Remigto flammantevatcr ,iam proximus Jflris: 
Voce Prophcta minor y uotifque fecutusad Aflra y 
O paterlofine me Currus Auriga Patemi 
Quo fenio properante volaslquoveardudfindis 
A uxilio f queis icclus equis ? heu non tihi pcflus 
, „ Vrit Amor noftri t potwisve i corde fenili 
Me delejfe Patcr} nam fi te protinus orhis 
Terrarumque piget> Superis autorihus y efto 
Vade viam 9 qnofiata vocantyficd *Pallia y Coelum 
Ingrediens quid credis opust quid tahhusvti 
Exuuiis t aliquis ne Pater vejlitus Olympum 
Ingrcditur} vel quo memorcs nos muncrereddisl 
, .„ Dixerat : ille viam Coelo candmte tenehat 

acc?p.t X cum JrJuus > vt ty^um fie Cycnus in aera toUit, 
pkctz Pallio. E f tacitum conuerrit iter lahent ihus aMs: 

Et non, dtfcipuli, non illcohlitus Amoris 3 
Auguftale proculTcgmen de nuhdus altis 
Et Pallam proiecit humi: molatilla pcraltum 
Turhinis ad morcm 3 peploque fiuentc recumhit 
Slnte pedes , geminumque ollt dat haherefurorem 
Numinis,Ingeniumque duplex , quo fiuminis <vnd*s 
T^ijfidit&liquidam durarunt Pallia molem. 
Sic ctiam L o d o i c Ejuum cum dtra Parentem 
Hcnricus Ma- InQoelum Quadriga tulit y quancfckts Heros 
gnusHciias alccr. (Ah lacbrym* ,qmd lerhamihi fiorbetis ahimo 

Pcfiore } &in caltdis mca carmina mergiw vndis:} 
Nejcius impendere fihi feraliafata, 
Ihat per medios Proceres fecurus, njtaJtum 
Ohtintt , ac terris propius videt \s4ftra reliclis, 
Intuitus te mawe Puer Jormamque iacenttm 

' Jiffiifc Digitized by Google Dalmatica 73 

Affli&i Imperij , flat defolabilc Regnum 
Engre, trepidlfqucfuorum occurrcrcrebus. 
Duplex Ingenium jeminamape cx acrc Pallam 
Dcpluity tnquc tua duplicem y Rex ^fronteCoronam 
Fixit j & &tcrna\ flabihuit fadcrc Dextra*. 
In te Dalmatica j atque in tc fe Regia Palla 
De Gceli regione tulit ^qufduplicis inftar 
Numinis iwecli^ lacrymaram effufa per orlem 
JEquora durauit , quibus 0 tc, Maxime Princcps 
Vlcuimus , & nunojuam ftccato luminc, in tuum 
Flercmus miferi 3 nijt tefruercmuradempio: ' 
dltcr adcs nobis : Magnumquein peBore parito 
HENRICVM aftiamus Lodoice: ocrcfcc ^crdnnos 
Crcfcc Puer noflros ydoncc virtute paterna 
Plenior 3 in toto dtffundas Liliamundo, 
DALM ATICyE que tua* Limbos fubieclus adorct 
OrbiSy& externos circundetfmbria Rcges. 
Digitized by Google rvmm Regius, 
ORDINIS 

EQVESTRIS 
INSIGNIA: 

^f j^0 TJT fonipeSySpumaque ferox l\egalcfu- 
^ pnba 
*Jmpatiens expeftat onus,flant aurea dorfo, 
Stragnla, flant circitm phaler&^pitlique tapetes 
Teque vnum LoDoiC Epetitjiam regius olli 
Efl ahimusJortemquefuam non degcxeripfe 
Nouit&duguflos refyirat naribus ignes. 
Ne propter njercarc tamcn fi debilis 4tas> 
Si tefortis equiflfecies suel inania terrent 
Murmura,neu totua fi frons efl afycra lunit» 
Neu tornata rudi p flringitur vngulacornu^ 
Armatumque pedem furiofus in ardualibrat: 
Non magnos Lodoic E>f>etit h<ec machina Diuo?*, 
Et non difficilem tibi deprafcpibus altis 
Sternaclmque fcro y vel qui fumantiacoua 
Feffus Olympiaca de puluere ducat arent, 
Non qualem vel iberus alit ^veldiuite ripa 
Boetis & hcrbofus pcr pratafaginat Hydasfes: Digitized by Goog Eqvestris 7$ 
Sed qttalcm viridi Uurus Tboebamfubantro 
Pau!r,& ambroflo potaruntflumineMuftl 
Neu contra mibtponat equos gens dura Ccleccs 
Aut Coraccs Aqui lal \rcferat>fiu fi qua dcdtre 
Nomina vtclores ytcoplcnijftma jaflu: 
Seu Tigrides,/f« Tcla vocant, cJfrZ/ic-Sngittas 
Lampurofve/ui/ a niieo candore Podargos. 
Ifte /i^/ Phcrcnlcusm/Phoenixvc, Wip/ff 
Coruulus, autmedtx fcutatus mm CoppateZ//w<c. 
Quam formofa eris , cum ftemmate clarus equejkh 
Jncjue rotam vcrtes , faftuaue trcmcntta colla 
Ma lccbts virga , fira t bve Juperbus in alt o 
EtfltmuUs animos sddes, & fr&na tenebis, • 
I Rex in Ecjuoilat pulchcr vti ftat magnus in Aftris 
Qoelituum Pater: In fobo, roftrtjve Senator: 
Solin Zodtaco nn Zepbyrorum in flamtne Chloris: 
In ling la ftacMercurius.p^/cOro^//^/^// 
Carcere \ labra equitant Cbarites- £r lumenvtrumque 
Cfcus Amor , fit ad inftar cquL Puptlla , Deumque 
Portat y &* bic pojuit fternax fua Regna Cupido. 
Nam neque me potnere viri diuerfa tcncntcs 
ludicio rcyocare mco , Tu Maxime Mofcs 
Ettu Sccratica* cuUifftmedifcip\'m&, 
Siuetuisquicumqxe ligat felc^ibus-vltro^ 
Tu licit cx ficla morofius vrbe repellas 
Quotcji*ot Ecpio fid <nt magnafque putauerh arccs 
Regibus inflarEqui Jubftirni,atcjueardua caftra: 
'Imt wum ratuseffe. «enus Ccelefle Deo/ejue 
Mertalcs, malc^re frj.s, calcarinisarmos 
P /{n^trc y cybtnm^! intcr , vjccfjne tubmim 

kj ExfchoIiaftcPm 
da^curforc* tv- 
ne ominaca li 
quis imponeban: 
nomina quaiia 
func hxc. Plato pr. d- 
Kcp. Rc^ibiisn j 
vulc alios cquos 
cflj,qua Magnaj 
vrbes,qua- iliis 
f:nc ad Equjiu n 
inflar Digitized by Google 7<T Ordo 

NoncxauMReffsnifivcrtice.fupra 
•Emineant , pedibufque altis nitantur Equotwnr 
Verum njrbcs frranare mam y vclMoenia mtu 
Flettere, vcl populoRcgem dare iura fideli 
Is demum Re^alis Equus, vd cqueftria Rcgum 
Stcmmata \ quidjaciunt cocblea vcl fibula collof 

Sic e?o diuinum dolcafentirc Platonem. 
Antorcmquc fuis Mofcn arcejjcre diclis 9 
Mofcn magnammum, cuifoli atcrna njoluntas 
Philo lud.lib. dc NumimSj & cee U Muit cortina profundi. 
Agncult. docet .„ I » • r • c J i 

Mofen m Poli- Ille ***** t°P ulos firutre fi&elcs, 

is re p udi afle Qj 41 videat > vel pafcat Equo s , & Equeftria collo 
• ] ctoi\y]cti7r7n>' Orrfkmcntaferat$ NihilofententiaCordi 
fpoqov. Regcm Immutata manet, quanquam contendere tantis 
> cniorum nutri- Haud dignum rcor ejjevirisfedgloria Regum 
' orcni Pugnaty&offenfiepietastutandaCorona:. 

Qiudy Vroccrcs f Regemnc mihi, Re<nmneCoron<t 
Planipeiem miferltmnje datistvelRcgibusvfquam 
Equcftcs Galliar Quod fiudxum Regale magis y vcl honefla cupido 
ordines.-Genettc In qyrum quamjlcclere Equosl & verticetoto* 
M.mcllus: Lunx Vrareliquis flare infignemfulgentibus armisl 

Kaynerus Andiu Et Bulhmexcollo 9 Coclheafquc pcraureafila 
ujxtftclle^loa- r . . r c „ f r J 

Valcfiua Rex Lemter trtjertas s Stcllamque breuemque Gcncttam 

>. n£tt Michaelis, Aut Lunam crcfcerttem humeris y aut cordc Columba. 

Liidouicus xk Fcrre per argenti radios y vcl ftcmmata mille 

Mcnri SpiriCUV P '&* f u P er e ft ™l nomcn Eauorum. 

C 6 mune cft Re P^ cm ^ us > tpforumque Equitum fit nobilis ordo t 
fum Epithaum Qwm mettus Tbebanus olor gloriavatum- 
ppud Pindatum Vindxrus {o proccres vefiracum pace)vocabat 
Iwm %ctp u<x* Gaudcntesequitarc Dcos, & maximus olli » 

Digitized by Google viSTRis 77 
Vtfus erat frincefs, quivim nutriret Equorum 
Innumeram , vaitdofque grcges frafefibus altis [ 
Quadrufedum ad dttbias acies,& bella teneret} 
r Talts erasNcftune Vater, cui muka fremcbat 
Inftabulis generofa cohars ,cumfrimusinorbem 
Tleclere equos >&ad arma fequijfacemque doceres 
Nam neque me memorare iuuat,quod ineftioratas 
Vifium foeminea ( fudctheu)te narrat arena. 
Cum Tellns tibi fudit Equum,quam dente trifulco 
Fufcina follicitans , fcrcufferat a & Deafulchram 
Arce fufer fumma fafiens flantaret oliuam. 
O vtinam mens illa itbiNeftune fuiffet, 
Et fudijfet Equum.Tcllus fercujja frementem- 
Certe viclor eras ! fed non hisartibus vfus 
Fecifti imfrudens crebra florentia naui 
Littora , & ingentcs vndam fulcare. carimts: 
Qt*a$ ex officio veterum gcns dura virorum 
Durateos quia dixit EquoSj/? frifca frofagat 
FabuU, Tbejfalicum terra frodijje frementem, 
Imflcntemque auras hinnitibus : hactua frirnum 
Ars Neftunefuit, validostufrimus Equeftres 
Exemflo formafre tuo ,generofaque corda 
InfligafJeVater ftudio memorarishonefto: 

Has artes adeo coluit fucherrima fubes, 
Et iuucnum felefta Manus, quosfrimus lafon 
Duxit Eqttis nonclajfe Vehens advellcra Phryxl 
hurea: Et aveteriBmgniiduslafone fignum 
Tranftulit ad fatrios tituli maiorts Equeftres. 
Haciam Belga fotens Jhac Infuber Aurcziafiat) 
Vellera ( quoitantos corium ffterabit bonores?) B**iAnet Regc 
Equis gau : 
dentcm. Paxamus itanar* 
rat fabulaiji 9. 
Geopon, Neptunus Eque* 
ftris Paufan. Ar- 
temid.phusnuro: 
aliis? EquitesVcllcris 
Aurci. Digitized by Google 7* ° RD0 

Haui aliter tenuiffe ferunt te Cajhr Eyteftrt 

Caftor,Equirf U, Inicmum r tcvl f l{S Equifumantia colla 

valde rentus. & \ r n i i ,1(1+* 

r crgcre, veljacta leutter mnlcere palejtra. 

Stgnadzbant criftatus apex , fronte corufca 
Eiusfigntim^tel- Sxdhvomens radioSyCrinitaqueaureacauda 
k quac Caftoris i umina y ^ fi„ n a fauentia ponto 

ur. Duratci crcdunt Ecjuites. H ^cStella^ 'alefi 

Ornauiffe tuns humero ntfratur Equeflres. 
Dum Chlamydi co texta tua t velpendula collo 
Inde Equitesflxl- Spargebat rado ( a comas : hoc Fancicaftgno 
ix m Gallia Nobilitas , &* Eqneftrts crat fomojtor ordo- 

Etquamuis penjfjeputes veftigta tanti 
Ord.n>s y imp'rffum>jue mhil nftare y quodkftrum 
Hoc patria fulfife probet y vel Equeftna fgna 
hccepiffe tuo> Stclbe cblumine Patres. 
Heumtmini cum prima deditfund tmina ,pulchri 
OrdinisinpatrioValefius Audocnol 
Patritij certatim omncs,& Galltca clatif 
Nobilttas conftuxit auis,vt ftcmmata fcrret 
Ludouicus Aurcl ^ ia ^ re ^ a lemq-4e notam fulgntibus armts. 
Comes Engolif- H etiam f ueras LoD01CE not abdts kftro 
mens.Equcs ftcl- J i 

j atuSj * Quofteterat Franfcicns auo , quo prtnctpe dtue; 

Engoltfmus ajer , veftra parsvna Corona. 
3 /am fupereft mcmoranda mihi maions origp 
Ordtnis y videfauens ambtttibi colla Michael 
Quoue facram LoDOict geras autore Col j mbam.' 
Vt perhtbenty ha*c btna Dcumfmt Nutt. ina Caliis 
Profpsra , cy affttctis late auxiliantia rebus. 
Namque hoftes feu fundere opns, feu Re^napotenxi 
/>r*cipui Galliac Am p[ t ji c ' are manu,feures inface qutetas E(^VESTRIS 

Aufyicto mekore geri y Tn primus ab alto 
Signa tenens y flrautfti bofles&barbara caflra 
Oquoties inapertaruens ,cumftrage Michael 
Turbaftt longi , vanumque frcmenttbus Orci 
Cardintbus ; rabiemue atramffeumantibusvndis 
Nequicquam Poljpbemum alto fe verticeregni 
Elumbi toltentcm aufu % iA fulgurts iftum, 
Attritumque folo flixifti, & lambere terram 
Mordicus ignauis dtdicereCjclopesin armis. 
Htcpropterfccura tuo flat Gallia duczit 
Etclypeo confifa 3 minas & inertta pellit 
Tela y vibrantejnanu ftolida, quamfortccohercet 
Imperium ,pedibi}fque premit: Te maximegentis 
A liger*> 3 G emumque fibi gens i(ta, Patremque 
Clamat, & abfque tuafqualerent Lilta cura. 
Templa ttbt dicat y atque <zdes % teqt4e inter adorat 
Indigetes y quorum patriofub nomineres eft. 

Hinc patri* Lqd o i c v s amans , cui ftalat 

Imago 

Virginis , birfuti fubmargine textagalert 
\s Doluit tua jigna tamen , (ufpenfamomli, 
Et fuluum teretis Bulla difculpta perorbem 
Yatritios, Equitefque [uos fulgenttbus armis 
Ferre decus proprium % Stygtique cadentia Regts 
An:e pedes fimulacra tuos % Cr frmaterentes . 
Spumeanequicquam^nam tali Gallica figno 
NobilitdS Rfgefque fupcr ftant murice pufchro-. # 
Infignes } pulcbramquegerunt evertice vittam 
Opater ! o hominumio noftrif^esaureaRegnit Tatorcs.^. Spiri- 
tus,&S.Michael Ludouicus xl. 
aucor ordinis 
Equcftns fub tu- 
tcla S. Michaelis ? < Digitized by O decus Aligerum t o patrU tutelagmentis! 
O Terrre Supcrumque fidem \ Tu Regia colla 
■ UagnanimiHENRICI cingens! Regaletulifti 
Adfefrum patutffe latus! perque llia duci 
Infandum Chalybem , nec tu feralia monfira 
Infamemq ue manum repulisli , & confcia lethi 
Bracbial nam quid erunt Regesfi Numina Diuum 
Coelo & Superis Nonvigdant Jubilfquevenitcuftodia ttbmt 
pr^cipua Regum jfdfis o / vigiUmquc feras ad Lilta curam 
cura. Etfac, ab Ambrofio Pueri qui vertice pendes 

Colla per , vndanttmque fluens defctnebs in imum 
Peflus, & appopta circumtcgi* ilia Bulla y # 
Fac viuat pro Patre Puer y quosperdtdit annas 
Tojft vt hic longainco/umis farcircfeneEia* 

Si flygjs ringuntur aquis y ft cornua Itbrant 
Damnata Geniorum anima y Ji triftevenenum 
Surgentes ad Sceptra fricant , vel languida gyrant 
Corpora 9 & cnerui circum fiant Ltha nifu> 
Vrangecrucem capiti ,Jaxtfque allidecerebrum: 
Vt dijcant Volyphemi omnes, non temnere Diuos, 
Et nojbrai vereantur opes, ac Francica lambant 
Ltlta 3 nam firmata Virum fi feaerit^tas, 
Qui parua iam Sceptra manu jobuflior auo 
Suftinet , tequalemque gerit ceruice Coronam, 
Ille Orci ftrepttus , & ineluttabile fatum 
Supponet pedtbus y nec crit , qui Lilta contra 
Dcjpuat, aut large meritos non reddathonorcs. 

Sed Mufa reuocatc gradum; Jetemporanobis 
Vrofperiora dabunt y qutbushac prafagtacordt 
Injeret, gr venas y ammi vis Enthca ducet y 

4 \a>u Googl Eq^vestris 8t 
^ lam niuea memoranda mihi funt figna Cotftmba, 
Vnde cruccm,radi6fque feras , grcarulacollo 
Vinculaf cjuis Mufaquis Rcgum talia primus 
Jigna dedit ; curve ille (uos ornauit Equeftres. 

Scilicetin magni diffufus corpora Regni 
Spiritus intus alit moicm ) & pracordtafenfu 
Viuxficat, teneramqueinffiratferuidus auram- 
In folido qubd fceptra manent , qubdLilia <viuunt> 
Muncris hoc Diuine tuife Spiritus effe 
Nouit,& ambrofioqubd feRextingat Oliuo. 
Hanc adeo Superi mentem, & coeleftiaiuffa 
HENRICO voluere dari dxuinitus^t qui 
Binamanu coniunfla tulit RegahaSceptra, 
Quareret auxilium Ccelo, & diuifus in omnes 
Spiritus imperij latefe funderet artus. 
ErgoSarmatica poftquamfe liber ab hrtlo 
Kcddidit, affuetique iubar formofius haufit 
Luminisjn patrio refpeElans fidera coelo 
Vota facit ,Super!fque nouosinftaurat Equeftrcs.' 
Ordmis eft Caput ipfe fui ,tumcarula^itta 
Jnferitur collo J.aterumque Argcnteusawi 
Spiritus, (2r«i#e* texuntur figna Columbx. 
Hxe pater HENRICVS tulcrat 3 tu tertius haret 
Ordims eSy L o d o I c E tuijcpulciira Columba 
Omat adhuc puerum:ovtinamcrefcentibusannis 
Maiores Aquilx veniant > & pecloracircum 
jjpplaudant LodoiCE wo , tumdcxtra Columba 
Praferet, & coges Aquilam fuccedereUua. Wpiritus, anima 
Regnoru & prae- 
cipdfc Gallici. Hcnricus i/i,an- 
torOrdinisEque 
ftris^.^piritus» Digitized by Google, 
R E G I V S ^ VALIS vbi quondam Saturnia concidit 
xtas, Ha&enus Aurca * iaS * . 

nobisartas, &ar- ^^§1 Mtas tngenito nomen (ju* traxttab auro, 

gentca,quicquid Patiuit Argento primum , tum Je^ener dui 
cnim diximu5 , p ro „ emes fl ^ 9 durauitfecula ferro. 
A WulJ i,m trahimusmiferi^fenfimlabentibusannis 
ferrcafeclafucce- Ai Chalybcm Lodoicb fluunt ,nfi ferrea, Sceptrt 
dunc, & fcrrca Aufticio mebore tui , fe corrigit at as 
materic»- Et venaanticjuifugitiua reuertitur Aun, 

Tatis, 'vbifuluofe mergere ceffat in Auro 
. Vena mihi, nec Datmaticam, necRegta Sceptra 
Nec Phialam ,Flammdmve Auri, nec Valliaiexit 
AuYea, ad x^Arqentum iamdegeneribaty&vltro 
Spiritus, Argento contextus in aurea repfit 
Carmina , materies noflris iamlanguida Mufis* 
Nunc atas diuerfa cadit s me dficit ipfa 
Et fcges Awnti ,noftrijn Ue taboribus exit 
Ferrea mattries <y non tratlabilis l ncus. 
Ensis fwLoDoicE tuus,figutturenojlr$ Digitized by Go Emsis 

Ferrea vox,fi carmen erit ^uodvincereferri 
Pofftt duritiem , vt l non mortalta jecla. 

NuncrigiiumVulcane Vaterconflenturin Enfem 
Non curuee Chalybum falccs , nonrufticatela 
Sed quacunque tuis fqualent abfconfa tabemis, 
Materiai meliorisopus y feu 00 Tempora ferri, 
Siue lacus, aciesve placent ,nuncexerevires 
O Pater,& piceiveniantad verbera Brontes 
Nec parcant animo y nec fegnesbrachiatollant: 
Neu pigeat tanti toties in Regis honorem 
<Admouiffe manus,feutu conflauerii aufo 
Brachia Iuftit'ue t Phialamve ,W altera Sceptra, 
Te lu&us manet ifte labor, nam qui aurea Regi 
Sceptra dedit ,pofultque ingcntem in firontc Coronam, 
Prad* materiam^ vel non obfcurapencla 
Regibus inicclat miferis>fi non fimulollk 
Munitum facit enfelatus : Stet carmine noflro, 
Et latert Lo D o 1 c t tuo ferataureus Enfem 
Baltheus, egregium gemmis , £jjr fulgure ciaro 
Confficuum\ quidmaius cnim, vel pulchrius altis 
Regibuslmbellesdederintpro mmere Mufiet 
Parclte Pierides quanquam vctatintegra molli 
Vtrgmitas capere arma manu , qua* pletirajolumque 
Verfat, 0* ambrofias perftringit pecline clyordas, 
EH tamen hac acuenda manus.Ceu buccvna bellum 
Haud pugnans tonat are cauo^ perque affera corda> 
Infundit rabiem languentemque increpat iram 
Non alitcr (quidcnim veftro'pro Regc vcrendumeft) 
S/ telas manibus Mufiz t non telapotcftis 
Prcndere> velgjadius vcjho fipngnat horori £4 Rhgivs 
Fertc manum tamen y vt lateri dngatts, & aur* 
Texiie Faginam, Capulumque monilibus olli 
Cingite Pbabais ,&eritnon parua volenti 
Gratta Pierides,fi nonfit idonea bello 
Dextcra. Neu quifquam , Verfarum buc afferat Enfes 
Ventorum Dominos, W Tempeftatumque potentes, 
Neu Capulum ferat ipfe Velops % neu fi qua futre^ 
Ingladijs mcmorandafuts laflantiorHellas. 
* Pufcbrior eft Lodoice, tibi quem fibuU laeuo> 
jidmordens femori fufyendit, ejr Uta circum 
Prafidio muntta fuo y SceptrumquetueU4r. 
I Namque ferunt fi verafic les, nec lubrica nutat 
\ndia $ mirandt trcmulade fontisarena y 
Ferucrevndofum cbalybem,ferrique fauillas 
Ruclari densim,quodfi fornactbus atris 
Incoquitur \ domitumque Igni conflaturinEnfcs, 
Fulmina difpefcunt vtfu,coeloquerep?nte 
Reftituunt judam faciem , cum Turbo ferenam 
Mundi temperiem picea caligine fufcat. 
Talis erat Regi , taltmque ex more Macbaram 
lpfavaryfatides Mater feruabat , & omnis 
Regm* antc oculof fe fe dimouit in alto 
TempeftaSy quotics Telluri infoderat Enfem? 
Aut Rex ipfe rotans y ccel6queminantiaverba 
Rcgis Indoru & Ter fatus , pul/arat bumum, tum flumine verfo y 
Regmx Enfis £„y£ a j ^flum ,fc Turbo liquentibus vndts 

Ntmla y frendcbat tactto femurmure joluens. 
Enfis erat 3 coelique potens , magnoque Tonante 
Nil poterat fortaffe minks [fi tanta metallo 
V ENsis ' Sy 

Viserat>& lapfi fi fanu probabdis aui) 

Quicquidideft ,feuvera fides ,feu fomina vani 
Obtrudunthomincs me deludit inerti 
India figmento , nihdeft, quo tc minus ollis 
jinte viris Lo d oice feram } fi Mu(a fauons 
Refpirat Rex Magne tuos- nam fi licet y Enfem 
Tcque nor 3 Matremque tuam , non fionte creatum 
Exiguo , geftare manu: non Indica vobis 
Admiranda canam.qutbus eft mirabile vifu 
Inlperium.fontef^Ac dati 3 qui Neclar, & aurum 
N on Chalybis ramenta creant, tibi maximeRegum 
Baltheus htrentem lateri tenetaureus Enfcm , 
Quem Tomtru y Superique timent , cumturbidafurgtt 
Seditio, grauid/fque micantinnubibuslgnesi 
Si tacito vexata tremit Refpublicamotu, 
V d turbo furitin latebris.conceptaquevaluit 
Murmura,& informiiam ftrueni Regnatumultu; * 
Turbo cadet fubito,tacitasque liquefcet in vndas, 
Lauofulgentem femori fiproripis Enfem, 
Et ftriclum Lodo<ce manu pcr nigra corufcas 
Fulmims, Hunc adeo dum crefces corpore , Mater 
Heroina tibi Japicns&cordevirtli 
Femina feruabit, motufque refoluet inanes 
Siquid erit quo Sceptra tremant , quo publica nutet 
Fulminibus labefafta falus, nam grandtus auum 
Naclus,vbipardcxtra feret.quemcudimus Enfem 
Accipies Lodoice manu y tum j£qua fub antris 
Mugtet ,a:ttnkro TcmfKfitsrcpetAuerno, 
Iam [uceum formata capnt >ru fortior, vno 
Diripies o r.ccL cnfis ; Qeu quando ntbenti 

L iij Rcgis Gallix En- 
facumilio Conv 
paratur & pra> 
fertur. Tcmpcftasno&u 
inualefcic,cxtin- 86 E N s r s 

c*to fole, ita in Vcfpere fe noflu corroborat horrida labesf 
Regnis vfu ven ic. /Jgfef poflridie Titan emergitab vndis, 
?TTr C r n ° U ° &** radio^auidis fenubibus humor 

I ntcrea jujpendit iners , coelumquejati^at 
Horridus , £«r tencru m Juffo cat in acre lumen: 
Vcrum^ vhi maturi folcs ,robuftaque Teia 
Jucaluere diu , difftfcunt nubilataflu. 
Tum fenfim tenuatur aquis } fit pontus inalto 
V tldcrfim niuca frargunturin aere crufta 
w VlumatumquexolatTacitarumvehlus aquarum. 0 
Talis vbi L O D o i c E,fuit fub fole cadcnti 
Gallia fu\min%us pragnans , <*r turbine nigro, 
Gui vires nox ipfa dabat ^cumgrandwratas 
Te Chalybem traclarc finet ( nifimolliter ipfi 
Subfidunt Elementa tibi^seque ipfe refoluit 
Sponte cadens maturus aquts ,in laneaTurbo 
V cllcra, cruftatafque niucs) Tuprotinus Enftm 
Obyciis contra , fubiioquc trementut corda 
M fulgurpauitaretuum pulfdque vidtbis 
Seditione dicm clarcfcere , aurea ccelo 
Sidcra yformofumcjue iubar tc principenafci, 
z lam Vclopis mcmorate Dca, qua repa pukhrum 
Enfi^ Rcgis Gal- Qrnarent monumcnta Enftm^qua dcxteratantum 

hx confutur cu Cudiicpus, qultie arte iorct , PcIoplne,vcl Arm'ts % 

PcIopisEnfc / r t 2™ i-r r • 

r injcnor Lodoicvs cnt , velTempore fem> 

V el Capuhyfabruwve manu }nec wagn* pudcret 

Numinal f noftri non fitvifloriaRcgi ? 

Hismihifu Lodoice tuumjasDotim Enfcm 

Tolltre^ aternum Chahbi defcrilere carmcn 

Quem capulo Rex magnetenusjHbvulricrecondes. Digitized by C Regivs 87 
Perque latus Mahemeiuages\ & fangutne Pulchrum 
Purpureo, cingens viridi foft pralia lauro: 
Ipfetuas comitarer Aues > gladiumque tepentem 
Effet opus tcrgere meum{fi lixa tritmphis 
Jre comes y Regumve queat fuccederedextroe:) 
Mufk dabit quod fata negant , £r carmine dcxtro 
Ipfe feramqucm dextra nequit y nec tarda negabit 
Tojleritas , micuiffe mihi fub pc&ore venam y 
In laudcs Rex magne tuas : nec aperta pericla, 
Nec [tygtM tremutffe minas, nec brutamalorum 
Fulmina>quin tanttlateris ftcurus ad vmbram 
Pugnarcmque manu y atqueanimampro Regetuenio 
Tcr mortes > vel mille darem , fi Regia , noftra 
E/Jet emenda falus: Sedcjuo me venafurorque 
Tranfuerfum abripiunfi Vcloptf-jue reltnqutmus Enfem 
Atque tuum Lodofce latus f \am fiefto Cartnam 
Et mihi propofttum defcendo pronus in aqvor. 

Ergo admtrandum Capdi virtutibus Enfem 
Te perhibcnt habutffe Pelops , feu Dxdalusolli 
Iunxerity ex Lquidis preffans ftrruminagcmmh, 
Sett tditum nauarit opus Vulcania pubes: 
\nuentum non hocce rcor mortaltbus effe 
Ingenijs , magnoque fuit res digna Tonante: 
Nam lateri qua iunSlus erat y quaque aureamordct 
Fibula fuffenfum, Qapulumque papaueris inflar 
Haret y Amaltha* cvrcum fe cornuaCapra 
Jureafundebant ,patulifque tegentiaramis 
Qlatrat* in gyrum teftudinis , aurea dextra 
Mmimcnta dabant ffedcnim feltctus y illl 
Vugnabat cochleata manus , nec cedere bcllo Paufan . Eliacis 
Poftcr. rekrc Pi- 
lopis Enfcm pfo 
Capulo habuifo 
cornu copia:, ex 
quo bonorumgc- 
ncra omnia pto- 
dircnt. Digitized by $8 Ridvs 

Noitcrat ^nde fluens fecundo copidcorntt 
Spargcbdt Martique Rofas , & la^ea pugnans 
Vulncra fiigcbat , medios fecura perhoftes: 
Nam quis bella timet , quc m pax, atque aurea cingit 
Projperttas , manibujquc fluens dat Ltlia pleritsl 
Quidreferam Lodo/CE tibilvelcarmine texam . 
.Quicapuh pofucre loco , *vel ftgna Tonantis, 
Multi pro capulo y e \Q] UY \ tum fimulacta auro, W pulchra finiftro 

7ltZlfS- ^rpora Strenumfcmon fixfrequtbujque 
tem vd trcs Cha- Cauda flucns Jefe crifpabat s & tha ciicum 
ritcs,vci lpfas Si- Baltheus y intencr'ts religans Sirenibus Enfemi 
rcncs:Paufan, lo- p aee reor Lqdoice tua , quam pulchrius Jlle 
coClz ' H\ e} xibi prima confanguinitate propinqt us 

Conftho y dcxtraquc potens Billoritus Hc ros, 
llle tuum Lotharinge decus >Rex magnus Idumcf 
In capuli gtfafje loco Compendia/emr 
Enfis Gothofredi Hi n^ qua ^ 0 ^Fidcs 9 eyauua tenctur 
Billonii.qucm Pi- _ J .. . 1 > a- . p r~ 

ftauts vidimus ^ cli S° - ™ 1**™ ™g nA fag™ E »f m > 
pro capulo libel- Mente t manuquc fidem capiens,audentior irtt 
Jum habct fcrrcd J n Saracenas acies , & peflus honeftum 
quC- fcrunt eifw j^ c lj r/ } orJ is A mor fubicns , ad -vulneradextram 
E ^ l ^J^° Jrdentcm jacienda daret ,Stat Ferreus otfi 
quopug . capulo y }ungouc Lihex jtmr&mquc volumcn 

rr R upicibus foliiSj qua fieputs ajpera frendens * 
Hoftis adorauit moricns , dextramquc putarcm 
A Capulo trcmuiffe magts , quam viribus , enfis 
Fulmnei , {quafi non pictas fit fortioroUtsf) 
3 Quod nifi ad cxtremam calamus reptaret arenem 
FRANCISCAS memorarcm omnes, f^arliqnt 
lOCOSAM 

Quam Digitized by Google Regivs 8? 
Qui PatresadSACRAtui RHEMENSIAprimu 
Ante nouam uoluere geri, wt ftare Coronatn. 
Nec Corto Vuilhelme tuus, quoferrea Neuftri 
In partes diuija duas lorica pependit 
Ventre tenus , Nomenque " tihi pbjj hafit ab iclu 
(T A LL AFER VM iam noflra vocat gens infcia Veri, 
Scdveteres dtxere priuste FERRI-SECANTEM) 
Haud Iret tacitus Corto., non Rumpia ,tuque 
Ad verfus memorandameos Flambergaiwjirtf: 
Tuque tuo Cortine loco y tuMagne Durandal 
Stares , magnanimt gcflis difculptc Kolandi, 
Sedquianugimtm nonpajcor inanibus nmbrls 
NccRegi figmenta placcnt, qua>facla y tuumque 
Impleuere decus, nec te memorabo Durandal, 
Nec vires Flambcrga tuas, fed talibus>Enfem 
Ante tuum Lod oice, Jeram:Ttbi maxime Regum 
Addextram Gothofreduserit 3 quilegis auita 
Porriget infertum Capuli fub colla Volumen y 
V Agtnamque tibt rorantem Sanguine Turco» 
Et maculas ofltndet adhuc per Jerrea terga 
Lmentes tabo wteri : pbft talta dicet. 
I Sanguis Cognate mthi , te f^irat Idume 9 
Jordanisque Pater. Hic tantum fanguinis haufit 
Qantum C/eruleus voiuitlordanis aqua rttm: 
Sedfa&um f/?LoDOiCE nthd , tegloria mator 
A Superis feruata manet , St creueru <tuo, 
Quam pulcher CRVCEATVS erts ! Sicfatus , adorans 
Enfem fulmineum , collo fu fjendet ab alto: 
Ante pedcscrit ipfe pclops , & cornua plenis 

M . 5)0 E N 1 1 & 

FunAens vbcrihus .felicicjue ominc palmas 
PoUiatus >Capulum femori fuccinget eburnum; 
Fnde Rofa > per colla fluent, atqueaurea filud 
Ramorum, cocbleamcjue, caua Teftudinis inftar 
Cancellatim omnes fadent , & vota fubinde 
Qoncipiet > quicum votis fe Callia iunget 
Tu L o d o i c v s eris,Manibus Darc Lau Plcnis. 
Digitized by Google 
COTHVRNI 

LILI ATI 

■ 

ijjjjsjp™ OSTRA SophocUo fint carmina digna Co- thurno 

Pierides, Soleamque mihi nt ferte pedefirem 
Aut Soccoshumiles, vel quiccptid Regibusaltis 
Inferius > terreftrt fapit : Si fltrnimur ipfos \ ' i:f> 
Anttptdts Refum , calamum ne credite Mufie 
Propterea, 'veftrumque decus , contage profani 
Carminis , obfcurum fieri : funt aurea diuaj 
Sunt olli Delubra pedes , ceujulgtt Oljmpo 
Sub pedibus con&rutfa tuis, Rex Maxime Diuum 
A rula, neSareum Superis qua fumat odorevt> 
Ex quo Titanes,durum gtnus> horrida coAo 
krma importarunt 9 ficAram Regibus y imos 
Ante pe&s>Muf*Jtlatuiftk&aureaTempUy 
Hic vobis efl ara Dta* :fi danda vutetur 
Hoftia, vcl Regi faciendumjhic ante pcdcs tft 
C arminibus ferienda meis , nam munere vesTro 
Qtutemerat Regaleeaput^elpcftus honcftum, 
Sacrilcgum fubit iUe nefas . mfitaliavohis 

M ij LlLIATl n 

Seu pMrium tu mmmamas y & Mceremalis 
OCREOLASf* Lauta^fe, fi-Tranga^ vSrfS^ 
Seu eptcmif* t'M vox apta videktur efje f ^ , 

/fa eadem LodoICE manet : funt Sandala certe ^ / hiloftr. 

Amentononvinclafuper, fidpophte fttmmo Lauca&Tranga. 
Libera , virgati fulgentia frondihus Auri, Sic defcnbuntur 

Qtruhus color eftotlis , e2T Uha paruis 1 Pljn i° Jandalia 

Interpofta micant ff>atijs , ceu confna coelo 
Aftrorum njomit alta feges , feruentia tate 
Lurmna , & in pulcbroplebsful^ Pcs fc 

i Ergo />r/^ quamfertis acw r veljenca Muja Rcgius cx co{{ ^ 
Vellera , cWftf */>f um formate Cothurnis &a plurium Deo 

Vandorumque pedem: T ilos dabit aurealuno: ruRcgiformacur 
Ambrofta Digitos A urora, ^Aglaia Plantas; l x Anacrconcc 

Hebe lafleoLs, Diuum moUiffima Suras, f erc B * S * A : 

Mallcolum ddbitalba Venus:CmsCaftor:&>Hemes * QV ' u 
MoUiculum dabit ipfe Gcnu: Sicmunere Diuum 
Coelitibus lodoicvs erit formofior ipfis 

■ Hwc vbi facla > rucnt alacrcs adiufta C amoenx 
Obfecjuia^atquepedem pulcbrisvcfttreCothurnis 
Inctpient y feruebit opus 9 Ceu turlinebcllL 
Compofito , " cum Cafitradeft, & puluere pulchro 
Sordidus y antedomumpofttisrc\\nrat in armis, £ x sidonio Ap- 

A ccurunt glomeratim omnes ad limina ferui y pol . 

Pars ad colla ruit ,gale*que dat ofcula mille, 
Puluerulenta bibens ex ipfo nubdaferro^ 
Pars manibu^s demulcet Equos, & pinguia frena> 
Aut alto refupina iacit fumantia palo 
Stragula , pars Ocreas dijfibulat , autceler arm tf| 
Eximitexfern Utebris,ftant omniaplaufu 

M itf Digitized by Ooogle P4 COTHVRNI 

Interca faliuntque antcs > cyconcauatctTt. 
Phi!oftrac.Ep.«. ^ M r facicntalacrcs Jedquod mihiprimum 

raumnihiiinvc- VterideSjiamfurgt opuslquaue tmproba contra 
ncrc rcprchcn - Exoritxr minuenda fides ? fiatMomus* & omnis 
fione dignu no- Turba irnfrum Supcros exofavirofque 
tarte prsccr Cot- Etcontra inuentos acuitfe dira Cothurnos. 
fccs.Tib.d1 Hm Jr T m «'rnorJcdtrix, q *mS<mbU frimm 
multj profcrutur Inueniffeferunt 9 pedibuscum Diuatenetlis 
cotravsu cothut- Horrebas calcare fcros perdeuia fentes 
liorum & ^ f a kb r <*f>lapidefquetimens y de vellere crudo 

Ars^ulatim fc Form ^ 1 '«"f* Pff*^ arteCothurnos: 
pcrficit & polir, $ Ci * ^oniam dat fcdulitas mortaltbus xgis 
prima Cothurno / ngenium ,mentemqucbonam> vcl limat egefias y 
rum Inuentrix Vcl ratio genus exfuperans fevincit, &ipfam 

o^dirc Vcn aa< * *^ x $ lCAt intcr ^ Hm > ac varias excurrit in artcs: 
aliij, CnU> Afl dedit incceptis formamiam cultaCothurnts % 

Et Superis placuere geriife fraterApoh 
Se Venus inftgnem mbeisfecereCothurnis< 
Ibat enimjencrofquepedeseuinflacrepanti 
Sandalioy gmitabatyVti cum folHbus auram 
Strangulat&graiiida Brontcs refpirat inJEtna. 
Momus erat y ca-lifacies cuidifplicetipfa, 
Et Suberumgenus omne%vtdens latratoreproteruo 
Improbus,&fanflosVeneris quirodercvultus 
Non pottSy in fbreperos ffatuitUtrare Cothurnos. 
Ergo genus crepid* nafofufpendit adunco, 
Propter & inmfosVenus eft ingrata Cothumos, 
Hinc dittum manaffe reor , quo uu peftis acerboy 

T Naforum.fcabiofalues.zensdedita Momo 
/>crfius in fc. In- J W ' . 
^rcpidasGraioru Q^quiduts ndtf ,Graiorum ludcre vana LiUATi 5>j- 
DtciturinCicmA^pukhroJqueexofa^Cothurnos . , . 
Defpuit, S qualesgensdoaaobtexerccaujjasl ^cregefot 
Debtlibus genus ejje v'iris,moUlque Jenctt* 
Conueniens , ccelefte nthil, *vclJ*rincipe difftum 
Velle tegi cruda :potius fomactbus atris 
Aptam materiem, aut Cyclopum follibus effe: 
Adde quod occultis mcmorantur Jmoribus effe 
Pernictes ,taciuque folent moliminafraudis 
Promcrt > & t abftrujos aperire Cupidinisigtes: 
Vulcano quondam/vtperhibent,Qithereta furta 

His coram veneremodts, namSandalaDiua phifoftrat. ibidc 

Garrula erant , linguiaue nimvs lapfantt Cothurni, Epift.ad pucrum 
Quos quiduis retuliffe ferunt Jacldfqut pudori j^£° dluni ^ 
Enarraffe notas ,folea lenonc fufurro. 

H uc referunt plerofquc virum , quos fkma Cothumis 
Haud vfos memoranda tulit,fic magnus lafon 
Sandalium rixante lutho y vel fluminisvnda 
Et fermantati Itquit perpinguia coeni. 
Hunc docuit Fortuna *virum ,nan£iontc Cothurnos 
Induere vtfama eft :quid te fbrtifftmc Thefeu, 
Quid comitem memorabo tuum ? quos aftcra plantis 
Europa LuftraJJc ferunt >non petle crepanti 
Veftttts,ftreberifxe putant nontjfe Cothurnis* 
Tent Thtloctetes referam , *velfor:is Oileu, 
Luxatosquosfbrtifemur, velpopliteUfo 
SandahumgcftafJcvolunt^vtpLga Cothurnts 
Excujata , ima ( vt ptrhibent ) in pellelatertt. 

Varcite magpanimi Heroes,vos talibus vfbs 
Effe reor ( licet ifta frcmatgens dura ) Cothurm % 
Std non vulncr&us rigda fub pelle tegendts Digitized by Google £4 COTHVRNI 

Interea faliuntquc antes , cyconcauatccTt. 

l^SSS^ Sic , M*!*f«™*Ums ,fidmwd mbipimim 

raum nihil in vc- VieriaeSj iamfurgt opus ? quaue improba contra 
ncrc reprchcn - Exoritur minucnda fides ? flatMomus* & omnis 
fionc dignu no- Turba irnfrum Superos exofavirofque 
raifeprxccrCor- Etcontra inucntos acuitfe dira Cothurnos. 
fcTibidl ""1? °P™ ncmorJcuUrix, fHmSsmUU primam 
mulraproferurur Inueniffeferunt y pedibuscum Diuatenellis 
corravsu cochuc- HorrebaS calcare fcros per deuia fentes 
norum & fanoV £ f (Mras, lapidefquctimcns, de <vellere crudo 

AT^uIacim fc f 7*f n ^ 5 arteCothurnos: 

pcrhcit & polir, $ c " ^oniam dat fcdulitas mortaltbus agris 

prima Corhurno / ngenium ,mentimquebonam, vellimat egeflas> 

ru m I n uc n crix Vcl ratio genus exfupetans fe vincit , cyipfam 

Dufl*:Miilta ad . Explicat interdum, ac varias excurrit in artes: 
ojdcre Venu$& A i t- •/ i r> i 

alJij. Ari dedtt tncctptts formam tam culta Cothurnts, 

Et Superis placuere geriife frater Jbollo 

Se Venus inftmem rubeisfecereCothurnis< 

I bat enimjenerofquepedes euinc^la crepanti 

Sandalio , gemitabat, vti cum fiUibus auram 

Strangulat ,& grauida Brontes refpirat inJEtna. 

Momus erat, caAtfacies cuidifplicetipfa, 

Et SutJerumgenus omne%videns latratoreproteruo 

1 mprobus,&fanc7os Vencris qui rodere vultus 

Non pottSy in ftreperos (latuitLtrare Cothurnos. 

Ergo genus crepidx nafofufpendit adunco, 

Propter & inmfosVenus eft ingrata Cothumos, 

Hinc diclum manaffe reor , quo uu peflis acerba, 

m T Naforum,(cMofalnes,rensdedita Momo 

/■crfius in ». In- ' */ ' ** t 

crcpidas Graioru Q*g<pwus rtdet , Graiorum luderc 9S LlLl ATl 

Diciturin Crepidas pulchrofquecxofayQothurnos 
Dcfpuit> o quales gens docla obtexere cauffasl 
Debtlibus genus efje viriSjmollique fenefla 
Qonueniens , ccelefle nihil, velPrincipe dignum 
Velle tegi cruda tpotius fornacibus atris 
Aptam materiem, aut Cyclopum folhbus effe: 
Adde qucdoccultis memorantur JmoriLus effe 
Pemicies } taciuque folent moliminafraudis 
Promerc % & abflrufos aperire Cupidinisirnes: 
V ulcano quondam,vtperhibent,Qithcreiafurta 
His coram veneremodis, namSdndalaDiu* 
Garrula erant , linguaquc nimis lap\anteCothurm\ 
Quos quiduis retuliffe ferunt ^faadfque pudori 
Enarraffe notas,folea Unone fufurro. 

Huc referunt plerofque virum ,quosfama Cothurnis 
Haud vfos memoranda tulit,fic magnus lafon 
Sandalium rixantelutho^ vel fluminisvnda 
Et fermantati hquit per pinguia cani. 
Hunc docuit Fortuna virum ,nonff>onte Cothurnos 
\nduere vtfama efl :quid te fortiffime Thefeu, 
Quid comitem memorabo tuum ? quos afyera plantis 
Europa Luflraffe ferunt >non pelle crepanti 
Veflitis , flrepertfve putant noniffe Cothumis} 
Tcnc Thiloctetes referam t vel fortis Otleu, 
Luxatosquos fortefemur, vel poplitc Ufo 
Sandaltum geftaffe volunt , vtplaga Cothurnu 
Excufata , ima ( vt pcrhibent)in pellelatem* 

Parcite ma^nanimi Heroes,vos talibusvfos 
EJfe reor ( licet ifla frcmatgcns dura) Cothurnis, 
Sed non vulncribus rigida fub pelle tegendu ludercgcftit. philoftrat. ibidc 
Epifhad pucrum 
vtfinc cochurnif 
iaccdar, 9^ Cothvhni 

Rcgcs cclcbci- Quos dccorant manifefta magis , Vos luppitcripfc 
rimi , & vin px-- Exmp l 0 docuifjetao y vos pulcber Jpollo 

cothurnati. D,C!t " r > & ultm f <5° Re ^' l " ts V f :m 

Crcdiderim monjlrajje lubens 3 ficmaxime Regum 

Perfa potens , & tu Macedum fortijjime duRor, 

Vtcbare olim y tequeo Romancpcr bofles 

Fama cothurnatum candcntibus iffe' quadrigis: 

Argluofque duccs y ncc non 9 te magnus AcbMts 

Antc Deoscum fixithumi y tu nobilis HeBor 

Jb.ts dtrulcis armatus crura Cothurnis: 

HincFranci tuaprogenhs cx ofibus illis 

Exoricns, cincrtfcjuctui nonpojtumavirtus 

F.xemflo gensdofla tuo y necmorts auiti 

Dezener, antiquis SurMVeftirj Cothurms 

Influuit, vcterifcjue fecjui vefr giaritus : 

G\xci m cothur- Non opuseft memorarciuos By^antiaRegts, 

nis Aquila, Arca- Ncc vos Jrcadte Proccres.feu curua Cothurnis 

dcs lunam , Ara- Cyntka fulgeret , feu ptfta volaret in ojbro 

^ eS i.9f aC ° ncm Alituum Rcrina ollis. necfiqua peratras 
Gallilihagcrunt. . ~ r ' J " n *L , 

° Jncejjtt gens durajcras y euinctaCotburnos 

Horribues ,quibus in gyrum fnuofa draconum 

Semina rcptarcnt y vel ferret eburnea jrontem 

(jorgoneam fibella minax y nontalianoftr'is 

Prmcipibus fortenta placent y nec Cyntbia nojbros 

Jnter coelicoUs mutabilis vna y Coihurnos 

Texuit , aut Aquilarum tmbrem pcr cocrula Diui 

Velltra iaclarunt , nam torua ftagoribus ales 

Et tonitru nutrita fero 3 nihil improba cultum 

Aut ciuil c fapit , grcmio fcd Litta fleno 

Effundi Voluere fuper , qua Francta nouit 

Nwina Digitized by LlLlATI 9S 

Numina cctruleofque tthi Rex magne Cothurnos: 
Materia cceli cxipfa^ molYiquc dtderunt 
Murice contextos, tjrgatofque infuper auro: 
Ergo AquiLs, LunJimie prcmant ,a<7 torta fcranm 
Curpora,pqr fauos alij difculpta Cotburnos: 
Tu yukquid Lodoice premcs, tihi cand:da florcs 
Fundit humus y quicquidcAcaueris , aurcafurgent 
Ldia - y quod Chloris manihus , quod vertice Nympb* 
laclant Jmhrcfio s quod Tcmpla patentihusaris 
Hoc pedihus Lodoic nferes , quapropter^ adaram ( 
A nte pedts Rex magne tuos , aduoluitur omnis 
Mufarum cfiorus, £r rojeis dat hafia plantis 

N 
CALCARIA 

AVREA. 

/ mihi pracipiti liccat Calcariacurfit 
Addcrc j cxtrema vos fungere fas fit 
aren* 

Tierides nimofa cohors : iam finc fub if>fo 

Acrius inftatamw ,fodiens Calcaribus armos • • 

Et fiimulum dat Regts honos , moliifque Tyrannus 

Gloria 9 confetla curfu iam plaudit aremt. 

Tu calamum Lodoice rtffS , & Calcar eunti 

Adtjcies , dum nos focio Calcaria Phcebo 

Rjte , cothurnatis apporimus aurta Talis. 

I Sit licet ignauos inter famofa Magiftros 

Qutflio, & infano totitsvexdtaLycao, 
Difputatatio ce- I ' ' r , *y 9 

lebns fntcr philo- lnt ? a P es ne \ uum na ! catur 
fophos,ficneRe- Ipftque cum p.xruis gcnerata Qutritibus arma: 

gi apum fuii acu- Autcx plebeioexermem fe trudat aceru* 

mcaautftimulus ^ mmis vc \» t au tp icv5 , militenullo. 

* naturadatus. r a ri ) j *d/ * 

Te Jequor o ma^rn joboies d.uma l J latonts y 

Interprefque DiUm.nec me protrita Sophorum 

Turba mouet s populufque miner, vcl Rufticaplebes 

7e contra lich omnis eat , nec fficula credat y Google AVKIA 

RegkusmnafciyfHmuhfque carentia primum. 

Corpora formari tene>'<£lanngine nymph*. 
Certe non licttumcredo mertalibus efjc 
\ngenijs 3 non illa (cqui,quA Numinis inftar 
Haujit Ariftoteles magni de fonte vlatonis: 

Ergo putas o docle Geni , (Jic maxima mundi 
Te docuit Natura parcns ) fua Regibus ejje 
SpicuUy & hinc iufios anima Regalts honores 
Menfus es:Ingenitum fi Regibus infit acumen 3 
Quod raro dtftrtngere opus 3 quo pungere nullum 
Par Jit : c3r armati melior clementia luris. 
z \nter 4pes igiturftimultjunt Rcgtbus dlis 3 
Quos omni LoDOiCB procul Natura fauore- 
Incorrupta creat 3 non Campus & area Aiartis. 
Vroptcrea Rex magne tibi (cjuemftdere faufto 
Coeleftes pofuere fuper florentia Regni 
Lilia, & tternam captti fixere Coronam y 
Diftinflam radijfque fuis grandine pulchra ♦ 
Gemmarum fluitante fuper) tam Spicula Talis 
Et radtis difttnfla fuis Calcaria 3 formam 
Stderts efjictentyradij pulcherrtme Regum 
De pedibttSy lodoiCE, tuis , fe fundere pafjmt; 
Inctpient, pedibufcjue dabis plus lum inis vnus, 
Quam totorelujut tactunt e vertice Reges. 
3 Nec mihipro vaw< qutfcjuamfcponatAthem 
GarruUs egracis oriens , Calcarh eburni 
Obijciens decus infanum > vtl dente polito 
Aialleolum^ decorefve ferat duraminetalos: 
NobJitas puertlis erat 3 Tu cogfcia nofti 
Gwcia, tu claro Bradea de fanguinc Regum, 

m§ 9? Ariftotelcsfib. /; 
ck'hi£or.Animafc 
fcribic Rcgcs apu- 
fuum habcrc fti- 
mulum/cdoonS. 
vti ,quonx vc di^ 
cacuraonhabcre W obilitac.infjgnc 
Athviiisfuiciiffc- 
riori acuocalus. 
cburncusPhilo- 
fttatus lib. 2,. dc 
vit. Sophift. 
Idcm inlHerodci Digitized by Google }$ Calcaria 

Propter melleolos Indo fub dente rigentes, 

Scommata puttduli patiens verboja magijlrr. 

Apud Iaponios Neuferat incuruos Iaponia nobdisvngues, 

lignum nobilita- Indecorefquemanu dtgttos > quos vngula cingt 

cis cft, oblongos Horrida y nobdium certijjima teftis auorum. 

vngucs aicrc vc p ^ C Mcs,nihdeft y mhdaurea Calt 
nocat vulgus ms- , . .. J .... ' \ . . ,. 
cor icoc um. nobtlitas , mhti ejt qm nttttur 3 altts 

Sanguis Imagintbus y Ji certi hnec turpia figna 
Nohtlitas y &Janguis habent. Tu maxime Rcgum 
Pulchrius indicium longe , maioraque Jigna 
Nobilitatis habcs y nondente , wA vngutbus atrts, 
adSar f ftX tUf (Mhwm % f*carHnupe dew ) Jed Imagine pulchri 
fcintiUJtcis. " Sideris aurati ; Jedenim nos talia calo 

Decufjata y procul feflos ardereper ignes 
Sidera conjptdmus > veluti Calcaria talis 
jidipmuSy L OD o i c E , tuis non qualia Turc*> 
Et tu Perja Jerox , longis hafltlia caudis 
MaUegltsaffixa -pedum geftatis.vt olim 
Stella volat caudata micansin nubtbus altis. 
Quid facitis gens dura aninu ? queis barbara Jigna 
Nobdttas Junefla gerit, namque atra ,Cometes 
Tralia^enturtque trahit prafagia belli. 
Nobditashtc ve(lra viri.per beUa y neceJque 
Crejcit y <& infeftisfe mortibusatrafaginat. 
Cultior ejt j Lodoich, tibi ,Calcariaformam 
\pja tu*> y genitlmquc ferunt , nam fibula morJU 
Fulua , Cothurnatis quoties Calcaria talis 
Stringit , & inpulchfo pes regius ambulat auro, 
Binc. in ccclo ftel- ^fr* vidcremihivideor ,m$d Galltca feruant 
Ix tanquam Cal- Liha 3 & vt geminafulgmt radioja fub hrcle Digitized b AVRIA ?9 

Sidera, qua binis gemini Calcaris ad inftar 
Effigiem dant pulchra polis ,Jic fulgida circum 
Aftra tuos, Lodoicb ,pedes, dant lumcnabauro 
Purpureum, RegniquepolisaJJixa ,peromnes 
Scintillant radioja plagas , qua Mundus , & ipfc 
Circuit in calo rerum pater: Et mihi cjuifauam 
Magnorum Lodoice feratjVelftemmata Regum 
Veltecumcomponat eoSjCjuibus autea coeli 
Aftra fuper y capiticjue fauentl & luminepuro 
Irradiant circum >fedenim tu ftdera calcxs 
Aurea,& incedis tenero per LiliagreJJu. 
4 lam Superi, Rtgumcjue Pater 3 perfe6lius vnum 
Afficiat y fi pojftt >opus:Te magne tamctfi 
TAMERLANEjtras, & toto vertice fupra 
Obijcias , vultufcjue atros , ataue ora fuperbo 
blomdus afpeflu ; maieftatemaue ferinam 
Qbtendas, Scythicumve gelu^Te barbare dextra y 
Te Calcar geftajfi ferunt > non Sceptra , vel Auri 
Iuftitiam y gentcmaui tuam nonlegibusntllis, 
Non cultu , vel amore aaui } verum infxar Ecjuorum 
Quejsfodiunr prejjam riguliS Calcaribus aluum , 
Sic duxijje tuas ftimultt , & vcrbere gentcs 
Te perhibent fpofulofcjue tibi Natura rebelles 
Subdiderat , Nomadumque genus , cui nefcia flefli 
"Legfbus eft vis dura animi, fed femper agrefte 
Ingenium Calcaris cgens y & Jaxea vena, 
Dolatum obdurans rigido de robore peclus: 
Non idcm Lodoich rigor 3 ncnfcrrca mens cft 
Subieclis irmata tuis , Jed culrfks oths 
Ingcnium, morejqucboni (JiNttlart puro caria,inpolispo- 
Gca: Calcaria m 
pcdibus Rcgiis^ 
vcin polis.Regni 
aftrafunt* Tamcrlani, ma- 
gno Tarcarorum 
Ch amo , Calcar 
fuic pro tfceptro. ioo Calcaria 

Materiam populorum vllam > limumque rga»it 
&C gr«co Ato- Omnipotens^ruttliquefupcrramenta Mi talli 

Depluit y & rofeis compegit corporapalmU) 
Propterea LODOiCE tibi Rex magnusolympi 
Iufticiam praferre manu,non Calcar ahcnum 
Jnftituit y populofque dedit franarefideles 
luftitia) legumque metu.Nc regia defit 
Nobilitas y clarimvegenus y Calcaria talis 
jidMit t auratofque pcdes fulgentibus Aftris 
jintealios radiare dedit: De iertice y ab illis 
Coniicias lodoiCB tuo y fi tantajub imos 
Dcriuantfe dona pcdes y percolla y caputque 
Quam largt meritorum imbres \ & magna bonorum 
xx Tempeftas effufa ruct t namque ommbus vndis 
A mbrofiam y Niclarque pluens > te Numcn amicum 

Solus Gallus gal- 0brm > ine ] ue mari Charitum mergere profmdo. 

linaccusinter S Quid y quod magnanima genti cogmminis ala A 

aucs ,cdthurnos^Er generuRegtnaJui y nonJeciusillum 

&: calcaria gcrir, Natura tribuepte,fibi blanditur bon orem 

&rcliquam mili Sola per alituum(oboUm,pennataque [ecla? 
tum armaturam. A7 ' A -i J t r r 

Non AquiU , magnwe Gryphes, ixlfi quafetarum 

Alig(ras inter pecudcs praftantia, formam 

Maiorem , vel robu r habent. Tu regk ad inftar 

GALLE, Qothurnatis pcdibus Calcaria jolus 

JnduiS, & rigidos fucctnclus ad Jlia lumbos 

Raua tuens , paleaque ferox , & cafjide rubra 

In reliquat dominaris aues, n Tumfiqua Domorum 

fcx grarce Fhiles Li mma t & ingentes gradicntioccurrere valu* 

ma l. Deijcis y & fimas ccruicem , atqueardua colla Digitized by Google AVRKA ior 

Demde fulis portampxulatim^r murmurcfra^o 
Ingredtens, ab vtro^ucfugf tarcr imiic valu*, 
Ardua comtttans oculis , pagmina menjus: 
Ne fi antesjapidejve domuSyVellimina raftu 
Succutercs j lamb nfcfueJeni ceruice Jhcares, 
tn fumum, ncbulafcpic ruant , tum limine verfo 
In fc lapfa domus 3 generis te crcdere Regem 
Incfiat^ Dominumofue tui: Hocre maxime Regum 
Exemflo Narura docet,te Regbuseffe 
Hoe alijs, Lodoige, cjttod eft Cojnomink alcs 
InteraueSy fropriumque genus : Te mundus adorar, 
Regndcfuc fuhieSios dimittunt emnia fafces. 
THRONVS 

REGIVS llg^^ ERTE pulckrerds donectcvidimus alto 
^lM^^ Oorpore confpkuum, tot oque a vet tice , reclum 
Ad fummos Lodoi ce p'des te carmine 
Mupt 

Metiri potuerc fuo : Um , fue fatigent 

_ . . . Te ririda veftcs , velonus fcrat aurca Aextr& 
Status Prtncipis ;•• r/ • • /i r / 

cftRcdum cltc.y"™' 1 * tmufopondere , Uuam 

.? t neca virtutcm *uititiae ttfo Dcxtra premat y feu Regbwillc 
^cfcribit RecH dptioreft, mcltorcjuc fttus ^cpto forma fedentum 

, &calIofasmanusCo^/w«r vcncranda magis /tbi prafidcPbccfo 
liabcntem. ^//^ Rf v 

Carmimbus dccoranda fuis > & fimplfcevv^a 

Sufcipiunt) fi dcxterades /SitMaxime Regum 

Hac reSlum manfijje tenusjiunc Aurca Scdcs 
Romanusfeden- p ro m(rhU mam j M f acpo a €ra J t f cant 

dovincitjiamdc c M .i. „^u, f rt rs • • L rr 
Callis diccndu™'™ , 

V t Juperent ^edcanupue fimul^ facvt ardua Mundi 

Se victam Rmna fciat, <oel Scdis honorem 

VtBorifeue Throni tranjlatam ad Callica latidcm 

Lilia Digitized by Google ^culptor vanifsi- 
inus Alcxandro 
polllcitus maxi' 
mum femontem 
Graxia: , in cius 
Imaeincmmuta- 
rc poitc. Regivs 103 
Lilia, (fi.qukhonos transftrri ad Liliapojft) 
1 Sinojhras LodoicE iubes adSedis ebwrna\ 
Se Mufas glomerare gradus , de vcrtice curret 
Ad laudes Monsipfe tua&^pcr fcrjipea Saxi 
ParnaJJiquc cauas viridi fubfbrnice rupes, 
Vulchra tibi doclis formare fedtlta palmis 
lnftitucnt\ non mt fimii tentare pcriclo 
Vanus Alexandrum Jlolidis laflarat Agyrtes 
JUecebris , magno dtfculpere Pelion aufu 
Pollicitus y Magndmque fuper t iam nomine icro 
Niftis Alexandrum vinctre per horrida Saxa, 
Afcenfusque feros > *vb'i nix y &frigidus dthcr 
Confyuerent Regale caput s nos Carminc noflro 
N on talem Rex magne Thronu m , non taltafigna 
Cadimus agreflifub Culminc , qualis Ibero 
Qeryoni Thronus ante fuit> cum rujlica pnmum 
Mens Regum; patriaquc foret: iam cultiusollk. 
Ingenium^meliorquefides: nos pulchrius omni t 
Cadendo flatuemtis opxs, nectalis ab auo 
Artificum jormata manu fuit aurea fedec 
Materies nec talis erit : njos parcite Diui^ 
Ettu Magnorum fortunatiffimeRcgunu 
Te quamuis delapfa alto Vrudentia Coelo 
V.efiierit y Soliumque tibiformaris ebutnum 
Jnfohto fulgorc nticans * nam Gloria , quanquam- 
Te circundederit fulgentibus aurea pennis 

Quiccptid agis , nunquam venies aJ LILlAjiunqua Confideratcliha, 

Vfquc adco formofus eris> quin candida paffim ncc Salam °n in 

ftf-t Jtfperfa Throno le Lilta miris ■ ° mm $1™* fu 1 

r t > J n ;• t w • r> coopcrt 7 cftficuc 

tjcfupercnt coUata modis : \s Maxime Rcgum vnunv cx iftis. Gcryoni Thro- 
nus lapideus vi- 
uoque fcdilia Ja- 
xo. raufania^ in 
Acdcis. S*Math.cap. 6. >y Google io^ Thronvs 

Ferturopus pofuiJfeThxom.cui feculanullum 

Re^.cap.x.Fe- q Ymt p 0 fuiffe parem, namquc ardua moles 

c cRcx^lomon f i JJ r > 1 

Tlironu dc ebo- Sexgradibxs jubmxa futt , quospulcnra tegevat 

rcgrandcm &:c. Lamina y &o\>ri%i n veftisradwfametaHi: 

Hic folido ex Jturo vigil ora\tunculus> altos 
* Ante gradus , riSlumque tulk biffcnus, &ipfum 
Tcrmi: affe&u Solomonem ad Regia lura 
Purpurco gradientem habitu , Tum fedis vtrumquc 
Su ttmuit Jubi'.c7a , latus , fortefque Columnas 
Dextra rigens Auro : felix 6 Batula ,felix. 
Iufiitia ,Sceptrique potens > tibi magnus <vtrimque 
t^Aduigilat furgitque Leo:tu Diua mereris 
Tam ftabiles babuijfe manus : Sedqutcquidin iUo 

Thronus Salo- Velrideret Ebur folio , Ow/j vilius Aurum. 

monis,noftriRu- Infiratique gradus facerent» totiqueLeones 

dimentum,&: fi- MrQ etUm hwribiUs; at noJln 9 fi licet , Illud 

^ Ura * Credidcrim Salomonis opus , fedemque fuperbam, 

EJfe rudtmentum Solij % nondtuitisOphir 
Non Auro Peruane tuo , fed Carmints alti 
Materia rcddente decus, ftant fubter } vtrimqut 
Lcuncuhduodc-^' LoDOicH PaRES, quosille, LfiONVM 
cim, duodccim ^orporibus latmffe dedit 3 nam iuftior iM 
Pares. tyfigies fe nulla tuht, qua magna tuorum 

Ora PaTRVM , Jimilesve queat defcribere vultus: 
Duo Lconcs iux Sublimiin Soliorurfus ftant bina Leonvm 

J« Rch U io fi °MT Cor P or4 > W f ando P ortant Re & alia dor fi 

' Bracl)ia:SicLoDOlCRtuamfertaureaSedem- 4 

Religo , cui iuncla foror ftat&cllica Virtus. 

J/)uite , & boc Solium Magni feruate Lcones 

Seruatc/jr vigtlcs adhibcte ad Lilia curas. Digitized by G Regivs iof 
QucdSupefeft, Manus alta , Iubatamplexd Leonu 
Stringtvtrumque Utus:fedentmRex magnc 3 quid vltra 
Reflat, vt hoc fateatur opus, fe prima dediffe 
Fundarnenta tuol Manus eft bicaureaDuplex 
Qua ftat Religio t nec non MauortiaVirtus: 
HwcSceptrura Lodoicb tuumquo Bellicus ardor 
Etftudium Gradiue tuum ftat firmtter Auro: 
Hinc Tbemidis pretiofa M anus, qua flortt auita 
Religio 3 Utaque nouas propagineTerras 
Imp(et 9 & Ignotum CANADjE reftagnat in orbe. 
z Sedqutdagis ,nimiumque facros non callidafontes 
Calliope turbare andes, verfuqueprofano 
Sanclaj jolhcitas opcrofa volu nina Cera! 
Hinc defcende Dea Solium Salomonis eburnum 
Hac d.ibita violare manu ,funt alteracerte, 
Altera nojtvani monimenta.Thronique Uboris 
Hoc Solmm qutbus ante feras: Vosdicite Nympha: 
Qua fuerint meminiftis enimformofa Batheclis 
JLeucophrynes fimuUcra Dea s fletit aureus ollii 
Nonlonge Thronus ante Aram, quem Gratia duplex 
Marmorea fufpenfa manu , peploque fluctiti 
Suftmuit y geminaque Horac delimine Coeli 
Ad tantum lapfa efficium, tudente per armos 
Cafarie 3 fluxaque fuper ftringenteCicada, 
Et planta fugientc folum: Manus vna Typhoncs 
Centimanos , Briarumque tutit ,aut aquius vnam 
Hic olli tenuere manum y Fuit Hydra, finiflra 
Baiula, &ad furnmam conata irrepere Stdem 
Deuerrebat humum , finuansque 'volumina millc 
Ad morfumeiaculans tendebat inertix colla, 

_ . ■ 

o 9 Duqmanushinc 
atque inde tenc- 
tcs ^edile , Jccp- 
trum , & Manus 
Iuftitix Jeli&o Throno 
^alomonis, con- 
fcrtur nofter cu 
alii\pulchcrrimis 
Rcgu & Dcoru 
Thronis. Thronus Dianx 
Leucophryncs 
dcfcribitur a Pau 
/ania in Lacon. Digitized by Bn Solij to D 01 g E tuiftdiccre fiisefi 

M^cMi^rom: m^propaumquc fap- KtmfomfubM 
curtvnplhro fim; * ^ w • J j ^ 

htudp. Agmenent , G)arittwque gregs^&paruus Aynmm 

Ludenmmpopnlus , rofeumquemmntibus ahs 

Plaudentum mtcrca* , Rexfoxmofe fedebts 

In Solio; Sed pro breuiter-V tmanttbui Wons, 

Quid lon«ps fi dotfa manus mihi ^ingeret A n n os.^ 

A////c priitf , totidcmquealtos , £<r >m//c fcqtwites, 

Quos Sol:o Lodoice f#o Sccptroquc prccart 

Alnfi mihi ,ratioquc iulct pr xfaga futunl 

Quostibi pta*tcreaflat;<amM*gn6fve Tjp' ojtes? 

Ccntimanojve Gyailnifi mdle fidclia circum 

/ Corpora Cuflodum , qm } fi difcirimcn adtrcs y 

I ngrueret ve Throno vls hojtium , ad arma 'volirent» 

Et vellcnt animam tanto pro Rege pactfcil - 

Hydra Inuidix 1} °fr crrt0 > pcdibusvc tuis fuppommus Hydram, 

Rcgibus Don ad- ^ut alto. iateri reptantem , <?? coila vtbrantem 

h*rct, fcdfordi- Spumea nccquicquam. Maznoshacbellua Diuos 
cusingcniis. tf on 

morfu furiofa petit ,fcd lambit agrefies 

Arrodens ignaua vtros : tu pelle 3 *vel tc7u 

• Imprefji fupplode p.dis , totumhorrida <virus 

Dcfpuat , & tantos non furgere difcat in aufus.. 

F crina Jinarum j Hinc igiturfera progtnies, & barbara Regum . 

Regum Maicftas Maieflas procul efio 'viriyCiuos fama , fubaluum y 

rci jcirur . 1 nron a i n J* t 

illis in ma na immane latus vajta berpentts ,cburrtum 

Hydra ar nca, ® Superi pojuiffe Thronum !quis talia fando 

cuiu; vcnrre fu- Crederet ,&mdgnos Proceres Natrtctsabaluo 

bcuncauditurilc- Accepiffe decus^JcdenimfortiffimeRegum, . 

gatoj. JVonne vides quam culta ttbife Regna, bonaque 

Jndolis adiiciunt p%uli,nec morefermo Digitized by Google Rex GaIlia;,Re- 
gum culcifllmus 
& foclictflipms. ^faieftks.filueftrjs okt yTuLilia.calcas, 
Purpureu tu Sedcnat.iA,tu mergcris Auro, 
$)um Regcs alij y borrjenda dantlurafub Hydra^ 
Ififcenbus , Rcgiquc atrummensjpfavenenum^ 
Sugit,cy Ingenium dura brutejcit inaluq. 
Sic ctenim Sinafquefcrunt , rindumquc perorbem 
Cannibalum ffi quain popufos efl Regis Imago, 
Rcgalcm vaflx Serpcntis in Ilia Scdem 
Figere , £7* externis illo ft vcnit ab oris 
Legatus mandata fefcns y Rcx folus in Hydram 
Ingrcditur y de +ucntrc cauo Serpentis ahena 
Per faucts , collumque librans reftonfa t njcneni^ 
lnflar> & inmagnos inflillans Toxica Regcs 
4 Sed vos barbanem culta dmittite Mufe % 
Non hoc ingenium Galiis , non hatcfera Regi 
Maieflas accepta meo : Quam pulchriorille 
Maieflaris hqnos , Regum quos Diues adoPat 
Cyprus& aternis Arabum gent aurea guttu. 
Nam fit odorato Sedes pulcbcmmaJigno. 
Quam circum Pueii flipant ex ondme molles: 
Vilque dtlufque procul p&ftti , non conftat ifr arrms 
Maieftas tKegumqneSalus ,fe<t Amorthts omnis 
Area,& J^morofo Scdcs efl aurea Nymbo. 
Emicatin Solio Princeps } & moiltbnsalis 
Circum Vngucntata 'Volitantante ora Columbt, 
Atqne imbres ffargunt tencros, & fiamina pennii, 
Ac dulccs ^ephyrorumanimas iCumturbine Mjrrha r c * C 
Emittunt, Ccelum, eft Solium : funt Aflra , Colamht: Thronus^Ccc!^ 
V nguemum fluit infiar aqua s pro Nubibus A U: cft. 
Pro Zcpbyns fcnna , Rex pro loue ; & aurea demum . 

O tij MollnTimiCyprij 
Regcs.Thronum 
habucre , quem 
affiduo quacuor 
Columba: dcli- 
bucx vogucncis, 
circumvohcantes 
vcnculu Scdcnci 
Regi facicbanc 
10. Digitized by ,o8 TflRONVS 

Thronus noftcr hm *"$A* Se^fitrgtinMttU . 
praefcrtunCoIuba ^™c tamenfirmofa Cyprtts > nett firre Cokmhts 
noftraCyprijsan- rnfttcntata<vclts,ncH putcbraSediltaren<m 
rccclhr. SifificsumLiligerocomponcSedilr. 

Muttipltccs ttbidenja plttant -vnytenta Columb^ 
Et Nubes animata, <volans refpergat odores 
N^arcos.pluuiamtjttc Croci: Tik pulchrior iUo 
Ne dubita Lodoich , Thronus ; te dia Columba " 
Sttpat, & Ambrofm ceruiccm rorat Oliuo: 
hum firens rofiro Phtalam de nubibus altij 
Implutt in Soltum, quofcun^ue -velaurea Cyprtis 
Vcljpetarcpotefi Charttum Campania Nymbos. 

STRVMARVM 

CVRATIO OBITER 
TACTA 
ET 

■ 

■ 

OPERIS CONCLVSIO 

N ' man'ibusmihicrefcitopus % cursuque peraft* 
\Vtna fatigatis Fpirabat adotia Mups: 

I & cce tamen noftra limes fe porgtt Arcn* 

Latius y & capti dlatat meta laboris, 

Sed momtu Lodoicb tuo, nam te ftne 3 nofler 

ji rdor , & extinflo caderet vis Enthea motu. 

Plus tatlu Rex magnepotes. quam virihus y omnis p „ r lr ( 
Natura t & Coi valeantarcana Manftri- R ? GaJ,i * F 0 * 

Iuuem, Ignotumcjue velts nos ireper <tqnor. macis. 
Nonquia fttnofirts MorhNaturaCamocnis Digitized by Google III CVRATIO 

H6c igkur claufis krabumtefiantur in hortis ' 
Surgere 3 Maltywmvc genus , velnobtle corpus 
Arboris Indigc?ia , patria quam vocc Parebum 
jippdlant Arabcs > 3 fi qu& rcs tangitur tllo, 
Spontc fluit 3 tackumquc fluensmutaturin Attrum> 
Non ahtcr, quam fi furiofum accedatad Ignem 
Naphta tcnax 3 liquidlimquetrahens vifcojabitumcn^ 
Spontc jcquens i pingues fe flamma propagat in vndas* . 
Vfquc adco taclu pretiofa fupcrbit ab illo 
\ndia 3 cognatumqueputat fe Munus ab Aftrts 
jjccipercyCjr coctttm fublimi vertice tangit. 
Vei quafi fc lodo ! CE 3 tuocomponcre Sceptro 
Illa 3 vclexigua$tanti$ opponcre dotes 

udcat j aut fimdes cuiqnam dcnt Aftra Coronas y in hortisrcgiis 
folum crcfccrc 
ferunt,vide pag,. 
iS.Bibliodu . P Digitized Ui 
CONCLVSIO 

O P E R I S V*m&C mihi Piflonic* [udanti adfola Imtcnu 
^ w Commoda,per medios rerum Junt nata tu* 
_j multus 
{jfaantum Importunis furaritempora curis, 
Auipoteram rigidis auferte laboribus horam, 
lnquetuas, LouoiCBfuit res integra laudcs 
Refpirare mihi: namcum Res pubhcafecit 
Onajecejfumque dedit ,fubdutlus abvrbe 
Interca,qua mollisagit canentia terga, 
Clenus , cy innocu* ftringuntur fumine ripa: 
Hic ego [ollicitans Mufas , & Numen amicum 
LaudibasoRex magne tuis y fi cultius vllum 
Effe tibi videatur opus, wl Carminis huius 
Non rudis omnmofuent fars vna 9 cancbam: 

Catera ctmento in mediojapidefque peripfos, 
Vuluereas internebulas,& durafabrorum 
Verbera, & affiduas cum tunderct horridus aures 
Malleus , h*c noftris fuerant Rex maxime Mufis 
Otia , er ad numeros fi fai eJUicere , V ?n* 
Hortamenta me*: QuUfi Augufifftme Regum 
Adijcis Aedicd* demum fajhga , cuius Digitized by Google , CONCLVSIO 

Fundamenta ?ater pofuit , voluitque fub imos 
Nomen adoratum lapides,inflernere moli 
Incumbens vt ferret onus: Si feruida pojjtm 
HAcinTemplatuafufpendere Votd Saluti, 
Et procul a noflris videam Rex Indyte te&is 
Hqs fiemitus, turbafque virum,quiiurgia faxis 
Dura mouent, lapidefque tcrunt: JiVenaquietem 
Inueniat >vel fufa domumpax atta per omnem 
Pofiea morofis non turbct Apolknis aufus: ' 
Non maiora quidem{namquafitpulchrior oUi 
Materies} ) verum fi tu Rjex magnefauebis 
Forte tibi meliora canet,Tuqucardua crefcent 
Argumenta feres, animtimque , & fe altior ipsi 
In laudes fiat Mufa tuas ,fi vitafuperfit, ' 
Si Superiyfi Fatafinunt, fifaxit Apofo FINIS • V Digitized-b/Google 
CANDIDO 

E T AMICO 

Le&ori. 
" avv G n ll cl Socratic* difaplinajngenua* 
mentiseffe 3 & plura ciifcere cupientis 3 
dcfcrre lentatiquodfuum cfi , & n on 
inuito profiteri pcr quos profe- 
cerisi hacnos pofteri s veteru memori<c> 
grata* njofuntatis (ignificationem femper debebimus , njt eo- 
rum indufbria difcere , Uboribus w , monumentis excitari, 
cordefaperc y & vtait Latinus Philofophus pulmonibus 
ctiam fpi rare gloriemur : Vt njero non inutil/ter Itberi ma- 
ionbus fuis reffondcre & natiuitatis vfuram pu- 
tantur reddere , ft laudant 3 ft virtutem colunt 3 fi exem- 
pla domcftica fufcipiunt , fi wfligia premunt , ita non im* 
probe 3 ait Thcmfim Euphrades oratione fecunda rct 
nyf <ro(pdv\ei-^aLvct y ^o/LfrcSv -^/vy^jsSv ng^ot , lucu- 
brationcs inquam antiqttorum , quafi 'venerandas reli- Digitized by Google 3 
A D 

INAVGVRATIONIS 

APP ARATVM. 
E T MdfcithcerteFemlneo wela- 
ta licetfit nomine Virtus.] Philo- 
nis Hebran locus cft libro 
de Abraham, quo notatinter 
Virtutem & Animam probi 
hominis eflc coniugium , in 
quo contra quam in ca:teris mortalium connu- 
biis Vircus,ideft femina, Patrisofliciofungitur. 
Anima vcro qux videtur fuftinerc nomen & pcr- 
fonam maris, matristamcn partcs agit: nifi in- 
quit ,quod vcro (imiliuseft decipiamur Si cLtxrci- 
tyiv tg!v WQpLasrw & Virtutemvocemus Fem\iiam 3 
qu<e tamenttirih Animoprxditdeft y nihd que jemineum 
prjter tcrmicationem nominis tenet, quare , quipnmus 
Ap€T«v & Virtutem dixit cum dicatur ntt 
Aptm, a Martc, debebut iIIctov etpcTiiv^ idcft 
hunc Virtutem diccrcnon femineum nomcn im- 
ponerc. 

Aaij AD RHEMENSE 

S I M P V L V M. 

hJT^Entum Vigiles patrik redimiti tempora cjuercti] 
\^jCentum hi Vigiles anriquo more & 
priurlegio funt incolxoppidi, quod patria lin- 
guavocant qjt er c vm pbdiovlosam, 
cius cnim oppidi ciues, ob remegrcgie geftam, 
recuperatiimque Sacrum Rhemenfe Simpulum 
abcxternis hoftibus, Rcgum noftrorum indul- 
gcntia obtinuere 3 in noui Regis Inaugura- 
tione,vt ex fuis primi aftent in armis Centum 
fc&i homincs in reigeftsemeraoriam, & in fi- 
gnum , quo a reliquaiatellitum aut Miniftrorum 
turba eximij fint , Folium Qucrnuni in eapite gc - 
runc. 

c Jiut liquid vinJemia Mellis ] Tamcnctfiau- 
^a&cr , ccrtc non barbare vel procul excmplo 
^i6tum,itacnimPhiloftratuslib.r. de vit Apoll. 
dixit Vindemiam Piperis. ^Efchmes , Vmdemiam 
*verborum vc eft 2.. Anthol. Cafliod. Iib. 1. Form. 
Vindemiam purpune: imo quod & lnfblentius cft 
NcmcGanus VindemiamCe t eri5 dixit pro mcflc, 
morc Graccorum, qui vtramquc frugum collc- 
dtionen farpc confundunt,& MefTem pro Vin- 
dcmia,&hancproilla, nullofere(ele£tu ponunt, 
vt&Maro iplelibroi. RR. McflTcm pro vmde- 1 Digitized by Google mia pofuit Pofremus mctitobis vitibusingruu bumor y 
vbinon dc MeflTc propria,& adliua , (ed deau- 
tumnali fermoeft. 

d Vefltbus hic aftant niucis. ] Mellationcm , &: 
Oleiratcmfeuvindemiam vtriufquecandidisvc- 
ftibus apudpeririorcsfieri docent, Plinius, Pal- 
ladius^alijrintcr alias cnim fruges, h*c duxma- 
ximc func colleclionis moro(a:& laute. Dc omni 
olci generc prsecipue,dc quo hic fermo cft, Phlo- 
retinuslib 9. ywjvovixw. Kei9ct£^3y<ret inquic 
4 g\otiot, &\s\zT<ti xctGctpy; uvujf £r? cfywnw- 
tclq cwtm, cum pura fu ohua,puros etiam meffons 
^///■^itavt^inquit iurarcpoflinc, fcab omni ad- 
ulterioimmuncs elTe, atque ita in pofterum fer- 
tilioremfeexhibebit legcnti imo.inquir,^ curldv 
A^oL^ci) TnKiMxidtwauScLc. dyvis ytpayfv tm 
i\cudv , (l t«td ivqoptoTeLTVs sivcu t . dicunc 
in Azarbo Siciliaepueros innoccntcs vindcmia- 
re oleam proptercaque apud Siculos fcraciores 
oIcaselTc. Vidcndus codcm libro Paxamus 
c Sicut Apes pulchrurn uario de flure i'?nenum] 
Ex Pindaro fumptumodcG Olym. vbi Mclap- 
pellat iov /jaMostgSv dfJLtjULQr! , ideft tnnoxmm A pum 
Flfw^WjquodMartialis hb. 8 Epig 38. adpur- 
puramtraducit Te nec JmhUodecuit lutere Vencno 
quam Manilius lib. 5. preno\am Samem: blinc Sa- 
mespretiofa fluu florimaue cruorts euomit, cV pau- 
Jo polt idcm. Salem, vocat Vencnum OceamStp- 
macjue ri?entis I ngntcs faciunt Tumulos pcltgi^ne V e- 
ncmirn, txc. 

Aa iij f / m th in /Aph*& ttrnos ex <cre Ubetes ] narratur 
ab Aihcnxo ad fin. libri primi his verbis. 
Thcopompus Chius memoriac tradidit , Vitern 
ad Alpheumflumen,cuius fluentefucco tyx®- 
pioi xctrctxKelovl^ %&hjt£i rp£<; yttvi^ 

TTctpivlav rdv i7nShjavvrci)v )^o-<p^cyi^ov\ctj 
vrt&v ciyolyev%$ evgji<nwotv om 7r€^«pfiD^'y$ : 
quo loco Dalccampius notac ad margincm. 
Si qux pro certisarcanis Galli narrant cklciunt, 
fas eiTctcufabulofisillis narracionibuscopararc, 
AmpullamjCuiusOleo Rcgesvn&iinauguratur, 
idem compertumeft:Ha6tcnusille. AD CORONAM. %Ic florum affurgent radij.] Florum ra- 
dijpro ipfis floribus /diCtumad imira- 
tionem Pindari Odc6 Olymp. quiflo- 
rum folia vocat, Axlwctt ^ct/^aropcpupeys 3 radios 
purpureos & fulgcntcs, more Grxcorum, qui.,quic- 
quid fulget 7TQp<pvpvv vocant & purpurcum^eo 
loci Scholiaftcs, AtRivcu \lyu T<^^^7rV(rd* 
^pii r cuibiw fyoMS , ri ^ctjuLTnSovaj; r Av0 Jv , 
ideftFlorum radios vocat ,vclguttas roriscadu- 
cas ex folijs florum., vel ipfum fulgorcmfloris; 
poft Pindarum columella lib. x. Florcs in genc- 
re vocat Terrcjlria Sidera: Pir.git & in 'varios TerreJIna 
^r^W«;multiqueprercreaXcdnobisiatiscftlo* Digitized by Go cumvnumaltcrumvc*tetigiflc,tertium D.Chry- 
foftomi addidiflem, ni effet prolixior, qui /ri 
dem^cceliRofamvocAXyRofam vcro & Ltlta^Terra Iri- 
des&fidera, nofque infra hac de re plufcula. 
h Namque tui non ante ferunt de flirpe nepotum ] 
locus eft cx Rhabano Mauro excogitatifli- 
muscVinfauoremCoron^ Gallica^difertusvaldc, 
quem adfinem vfque Poematis expreflimus., fic 
avtcmhabctyTratfatudeAnticbriftoTomo p. diui 
Auguftini. QuidamDocloresnoftri dicunt quodvnus 
ex Regibus Francorum , R omanum tucimperium ex inte- 
gro tenebit, qui m nouijfimo tempore erit 3 Zy ipfe erit Ma- 
ximus , & omnium Rcgum vltimus , cjui poftauam Re- 
gnu Juum y fe\iciter gubernarit ad vltimu Hierojolima *ve- 
nity&inMonte Oliueti, Schptrvm & Coro- 
NAM fua m deponet y & hic erit finis & conjummatio Ro- 

. manorum impLrij , ftattmcjue Aniichriftum dkuntfutu- 
rum , &difceJ]ionemRegnorum iuxta Pauli fintentiam, 

, Ha&enusille. * ■ AD SC EPTRVM. 

Pponit tcnuis fe mica Utentis arena.cjuam Sce- 
ptro Deus affricuit ] Iocus illuftris eft ex 

Diuo Bafilio Seleucicnfi , oratio- 

ne prima dc Adam, qucm nos hic fercexpref- 
fimus: Deusinquit, Mars claufir fuis finibus 

Aa iij 
8 

A t <V I f I ,.\ (V» >/ K •» 

pV<py/-t- / J 'J»l TOlS XVJMLOl , YotEWfit DT OPOi)V , UZ&WO- 

ctyctTrgl&iW*', (cthj/ Se<r7rorv cpwnv c# cu- 
liclgi oforawei r o^8e8)ioWlet , 2^ tvto 7rop- 

fUOVCtt 7rg£^0~CtlV& y&TOVCt >1^gi£0l' JtctSct^srgp ety- 

;:xA,cti5ctVctActT$ JT^otrAg^Oya^Ji. Arena frenauic 
marc vtTaraxippo,ferturilludquidem (altuatim 
iludhbusfuis, fcdcumtetigitminimaarenx mi- 
cam, vt feruus fugitiuus retrocedit , legens que 
Dei vocemicriptaminlittore, adorat Deum J & 
rerram lambit ac placidis falutat amplexibus ; 
k Quam mutauit equo ftolidum genus } Ex no- 
no lib. yg<w7row?c&Jvcap. primo, vbirefert Autor 
Anonymus fadti optionc a loue, Neptunum, 
nonequofrcmenti,(ed \i^gcn J(e# vgcypiojs por- 
tuofiflima ftatione & nauibus ornaflfe Atticam 
&fecuta retatc quoniamNaucs vocarunt equosli- 
gwawvtpaffim notum eft, \c\equosduratcos, vnde 
A nt iquus Poeta Nautas vocat durateos equites Copia 
tata Duratcorumequitumvolitat per Thctjos cquor, Sc 
equitarc occanum apud Cafliod. & alios, proptcrca. 
faclumeft,vtNauisillain equu abotiofishorui- 
nibusmutaretur, dicereturquc TLootiSblv iWw?, 
id cft Neptunus cqueftris, vt eft apud Artemi 
dorum.Paufan.Palephatum, alios. Digitized by Google A D M AN VM 
Eburneam. 

Eftemque fuperbam effojfa.] Ex Pifi- 
defumptum librodcVanit. Vit*, qui 
Gcrrunas vocat o'$8ctA,jU*V i^tifjucLrm 
oculos veftium y vnde nos inferius ctiam jn Pallio di- 
ximus junt tremuli lapides quibus efl ocuiataperorbem 
magna Chlamys mundi ( de Aflris loquimur ) capro- 
pter Saresberiefisdixit Exoculare veftcs&ccccas ia- 
cere,id cft,vnioncsdctrahcre. ItafercXertullia- 
nus Iib. dc Pudicit. dixitoculareveftem purpura Ple- 
rofqucinterpretcsparabolarum, idem exitusfal- 
lit,qucm inveftibus Vurpura oculandis, fiepe cuc- 
nirceft, &c. 

m Comefauefceleftus %*Aurum .] lcuiter dctorfimus 
cx Dione Prufxo,qut cum fc in via dedhTct tantiU 
loinftru&umauro, amalofevix focio traditum 
m latronum manus ait: rurfus.vcro cumlcuitcr 
viaticatum (c commififTet tincri intcr prardones 
ipfosincolumemcxtitiiTe : tandemquefubiungit 
nouitunctcmporis m f 6h 7revlct Xprj^iot/ tqqvIi, 

lee)v 3 cL<tv\ov £ vSm dSiKu ir£wirdf,\l$*h 

ye «tov, 11 tvs tol xn puxeict ej^oi/W, pauperta- 
rem rcm effe vcrcfacram paupcrefque non plus 
ab quoquam Ixdi , quam cos qui Caducca ferunr. 
Hxcille in Vcnatore. 

Bb 
ro AD VEXILLVM 

Auri-Flammae. Ec donifretiumddibrat egeftas.] Vocc Lu- 
cretiana di&um , idcft diminim dc- {^«^^j uahite pretia: A libro Arboris, librare 
& ddtbt-are eode v(u. Lucret.kb.6.Z)e//ir4ta Deum 
ferte tibiNumina fanttafycaderunt ,&t\ideft veluti 
Adonograma Diuinitates vtvocatTulliusEpicurxo- 
rum Deoslib. 2 de Nat DeorquoLucrctijloco 
malc vulgo legutDclibata prodehbrata.Itaapud 
Columcllam J & V axron JJtltbrata arborfc apud 
Solinum Epiftola Autium i. Ltbrata fdes i \c\z& 
non integra,diminuta,la:fa,quanqua locusaliam 
cxplicationcm nonincommode pati poflit. 
' ° 7Vrnc Caluitics riridosglabrei a per agros ] v t A n - 
tholog. lib. i. y*i (pctAcwpct v^j (pctAct^pol \u - 
jxcovi^y Cahta prata, Calua tellus % Caluata iwea, & 
calu^e arborcs Columclla: & Palladio : notum etiam 
quid fit cpctAct *p&) ( aco tv ctsposapud Tullium lib. 
8. Epift ad Attic & quisCaiuus acrquodacutc 
tetigit Simco Bofius; iuxta illam ,viiu]m,atbo- 
rum,aeris C aluicicm diximus hoc loco ternr Cal- 
uitiem Gla breta iccmdiximus poit Paxa- 
mum,qui ftcrilesterras, & vt aitPalkd in Ma- 
io. r**lLr:t//i herbarttm cratcteclas^voGZZTAS cipig?.$ Digitized by Google ll 

KTs&TtM&Ldj; Iatini Naudata loca, Beroaldus in 
Annotatio.ad Varr. GlabritiemTerrarum. 
p Autfuluai Cereris Gleba.] Auri glcbas dixU 
mus exemplo Plinij quilib.36. glcbam laf>idi$*SuL 
phurglebofum, &alia umilirer dixit.Varro, quic- 
quid glcbulofum &compa£tile cft,glebam libe- 
tcr vocat, vt Glcbam aHij> NarciJJt GlcbamGlebam 
marmoris y &c, Nemcfianus Ecloga la&is coagu- 
lati recentcm cafeu m, niueas Glebas laclisficcare^uo- 
rcmlaclis, &inniueas ajbrittum cogereglebas. Cato 
vocatcafeosvirides, vulgus molliculum. 
q Ccclique Mednliam ) VtPIinius Aftrorum fa- 
liuam > proMelle.D.Ambrof.notat Epiftolaad 
Irenacum, fummam vbcrtatcm Medullac no- 
minc femper dcnotari in facrispaginis. Medul- 
lam Trkici t olei^iniy terrarum ^&cc.longus Sophifta 
lib. 2. TtoifjSpmcZv Mcl vocat MfsTuivxv Ae^ps, 
idcft MedullamaerisSduxznus Iib./. dc Prouid. 
Aquiraniam no&vamVberfcecunditatiSi&Medul- 
lam Galliarum: ad illud inftar di&um cft Cceli Me* 
dullam, pro fcecunditatc fumma. 
r EtNcbuU plicucrefmu.) idcft tenuiffimo Scri- 
co vcllcre:ex. Varronchauftum,qui(ubtiliflimas 
vcftcs carbafinas,vocat Nebulas lineas wntosTex- 
tiles,& volantem aerem : Achilles Alexandrinus 
lib i.Fort. Clitoph. vcftes huiufmodi tcnuifli- 
mas vocat 7toLT07floob tv vatfAcLros Specula corporis. 
s Tardior xtas lapfa cauis referct dc mbibas eJfefepuLbra.) 
opinioinuctcraravulgi animis,has circum oras, 
in Scualles ( ita vocant aream & ccemeteriu m infi- 

Bb ij 7 

u 

gnc Alarici mortc & caede Gotthorum in Pi&o- 
nibus ad Vigennam) depluiffee coclo tumulos 

i>ronumero cadaucrum, tam incredibilis enim 
apidum&fepulchrorum agger cft, vt fa&a hu- 
manisraambuscrcdere , ablurdum dOfe videatur. A DANN VLVM 

Aureum. 

'tf^f^j^nmUtuncpofhdelitU. ) locus poftTcrttil- 
.^^^lianumexprcflus, de Annulo diximus, 
l^^^quodillc de Aurolib. dc culru fcmin. 
cap.7. Terrajnqmtjn maUdiCtorum MetAlorum fira- 
hbus ojfic 'mis ^pcenal: opere dtpforata^nomenTcrr* tn gni 
reltqait , atque exinde de Torm<.ntis in ornamevta } de Jt-.p- 
pliajstn deUtias^de ignominijs mbono/cs MctaWt rtfuga 
mutatur. 

u Et inpana iludto gens durafentfcit.) Ex Philone 
c raduximuslibrodcConfufionc Linguarum,vbi 
ait confufioncm linguarum datam efle, primo 

quidem cRa Segyc&ticb cLfJLcLbTK/JLcLTCdV VtCU- 
rarcnturhominumcffrasnata: ad peccandum vo- 
luntatcs,«c cum fc non intelligeret, publico con- 
fenfu peccarctur, fcdpoftca, hominum pcrucrfo 
iudicio, ita nomcnamififlcpunirionis,vtiam fcc- 
lus cfTccredaturignorarecjuod fcelus eft, ei /uUv- 
toitU «Wp nAziout oLvet julclQoi Oil&texTVsJuSoxi* 
fJM '(H ™* ofor<twlvoK &c Vt cjuanto Digitized by doogje tylurcsaliquisbngtas didicerit tanto clarior credatur ejje 
intereruditos. 

x Canis Myfleria Conche &c. ) Tria hxc , quatuor- 
uc Purpurae Epitheta debcntur Gafliodoro, & 
Achilli Alcxandr lib.i Fort Clir.vocarquePur- 
purarn (pdpimcLXQv JtctMvs '&€q>UTWjufyuQv } iyLj t<jL 
7V xo^Ay Murn&ULjid cft infiti fulcbritudmis L J har- 
macu^cy MyfieriaCocllearum Alter vcro Aulicuim- 
irem flammeum^ alia quoe v ide forin. 2. hb. prim. 
y Ferijubrufemaoijiri ] Chironis, que vocat Pin- 
darusOdc3. Pyth cpiip ouypore^v, voov e^pvTco ai- 
^co7itt3V <pl\ov i<\ eit Fertagrefte t cui mens eratamica 
hominum y cx illo iocujnmc & lmkationc cepimus. 
2 Maieflas credatur cfumJ\ Ex Pimio qui lib. 37. 
Gcmmas vocat coaCtaim arclit >rerum Natura Maic- 
flatem 3 cui vidcturfinum pra:buiiTe Pindarus cum 
Ode prima Olymp. Aurum vocat /jmyoLvo)^ 
'*Z°X oi eft Diuitiarum fufenminetiam & Vt- 

lutiMaiettatcm. 

aa Sicvtduanafamtur opcs.] Quicquid inutilceft 
frugifquc n u 1 1 iu s di cn u r v i d u u m v c vidua A1 hores, 
Terra vidua y c rTceta & intermifla , Tcrtullianuslib. 
de Baptiimo, Aquas m Ethmcorum facris adhibi- 
xzsviduas Acjuas v ocar , vidftis Aquisfibi mcntiuntur, 
inquitj paecipue vcro diuitix. quas inutilitcr arca 
flagellat c\\cuv\iux Vidua ^autVtr^mcs c^u\zn\h\\ pa~ 
nunt Domino&contraquxfernori daturappcl- 
lanturfixcundac . carumque tcxqs id cft vfura* & 
partus,vcnorat D. Ambrof.Iib ce Tcbia dicirur. 
proptcreaqi Lucian 9 in Hermorimocoshomincs 

Eb iij Digitized by Google r 4 

quidcfoifoauro incubantait vAvtqv 
Pliitiim&d:uitmca]hmti\&\ofc 
tis Sophiftar. latenrcs Thefauros,qualis hic no- 
fter eltjdc quo loquimur, vocat vgx£$v ^Ahtov^ 
cljvjul&vXqvZc <puSb7xtXQ*<M/ufywv y id z&Mortuas 
diuitias & qx<e parcimonia puniantur, A rcas vcro illas 
qmbus inprobe latcnt vocat <$6<r/*oT«pi<t ^AyW 
deniqtieMartialislib. 7»ep. 67. Virytem Cbartam 
appellateodemcxemplo quas ab autorelatcns& 
comprefla retinetur. Scrinioque ftgnatas quas nouit- 
iffe Firgnispatercbartx. 

' •• — ' — ■ — — * 

A D TRABEAM 

feu Pallium Liliatum. 

bbfjjg^ZVmiecit agnftia Regni 4mphitrXQmades.J 
|^|p|j&x Dionc Prufxo. orat, pr. de Regno, 
l&feafefiibinotat Hcrculem > Rcgemfuiflc to- 
tiusOrientis,&ex paupertatc vcl munificentia, 
ac liberalitatc Sintitra, nudum reliquis veftibus 
incciTilTc teclum Iconis cai io.non quod ipfc Leo- 
niafcinrerfc6todctraxi(rct,vtnugantur fedquo- 
niam eo vfqueindigentiacvcncratjVtcumprctio^ 
fa amicis diltribui(Tct,Lconina fc pcllc tcgcrct,at- 
queinea vclut in Munificentix vcftc tnunv 
pharer. " Digitized by fcoogle - IJ 

cc Terrt ttfi Murice wrrunt. JDiogcnes late apud 
Diorvem Chry foft. orat 3. de Regnoiex quo locus 
txptciTuseft. 

dd Junonis Auem Lenonibus alis ] ExPencadio,Epi- 
grimate deNarciiTo , NarciJJus perijt captus Lenom- 
bus^nHis y cuifito\iisacpias } non cftifo l<£uUttgnis y Tct- 
tull. lib.de cultufcmin.mudum muliebrem Lcno- 
nes (yprofiitutorcs habitus. Maximus 1 yrius orat. 3. 
JEloqucntiam Phtlofophu lcnam cy lenoncsartcs^ quis 
Tullius, miniftras voluptatis. Denique Chryfologus., 
Amoxcm ^vnicuique fuumlcnoncm efjc. 

<ee rT Vd n/o'le Theatrum pcnnarum &c .) Achilles 
Alexandr.lib. i.dcFort Clitoph. Pauoncm vo- 
cat GecuT^v rcov 7tl^ccv quod Jatinc cxprcfiimus: 

••PhilcSapientiis.lib. dc proprictatib. animaliujrt 
Pauonem itaddcribu. 

AsifJUtiv yo 6*1 (c ypci$'A r ccvbiccv 
X|wo's 5 AeWbs gy^sG&s TtfVopcpp^ 
XjudpcLySov dyvh i^urivu th zpdo u 

Pratum eft & picluraftonm , cjr aurum pr.rpur.c bfu- 
Jurn* & mfitvs [maragflus s &i olnilis ^ther^tkc.locuni 
hunc lcuitcr adurnbrauimus , vr & aliarq Pauonis 
ckfcriptioncmquarcft apudD. Epiphanium hb. 
c ontra Phyfioicg <m. rr Tulcu.n ,t<: ^Jcri.Jmphltruonluh ffccles cfl ccrt 
j ror.s.] AttLshc Vhfiemlaiidar iu i lnloclcta. 

B b inj Indytc parua pradite formi 
NominecelcbrijclarSque potens [ . 

peclore, &C 

\ 

Gloriofum rarus homimftrenuo,deformem 
e(Te,vtcontravideri pulchrum,aur formam co- 
lcreviro,fcd prxcipue forti ,&phi!ofopho,fce- 
luseft. Apuleiusin Apolog. prima,primum ca- 
put& tclum aduerfariorum his verbisrccirat^ 
j4ccufamus apud te Philofophumformofum. ea . propter. 
Plato Socratem defcribens, pingit ore vaftifli- 
mo, fcedum, gibbo(um,firaum&c.ea,inmentc 
habuimusqua: partimexprcflimus. 
hh De Cceli Floribus Aurum.] Clcmens Alcxand. 
5. Periftrom. notat a Platone Ccelum fcmper ' 
appellari AeixaSVct, Agfiuovct cLXxriov rnV ct^ActvjT 
(T^ctc^tv, cuiaddc D. Bafilium Scleuc. ora prim. 
dc Adam. vbiait ro ty\$ xtwms e'cfti<po; , iuout- 
j£rt\uiuLGd<rtvi7rDUi\s Natura: pauimenrum (ita 
Pindarus Ccelumvocat) diftinxic bene florcnci- 
buspartis: Acfchylus in Prometh. No&em-vo- 
cat 7n)i^iAgixc3V<t , idcft pracum variegarum. 
GcorgiusPifid. inHex. Coelum definit \wjloov<i 
ttdMoTv ctrepan^Mulca praccreaineandem fencen- 
tiamaddcremus, feddigitosintendimus,vc imi- 
tatioconftct,mea,la:inorumque,quiaGra:cisae- 
cepere cum flof cs Aftris , vel noribus Aftra com- 
ponunt. 

ii dntemdimentumpracedcrc Lilia iujjit &c. ] locus 
ex Plinio lib. 16. diferciflimus, & in gratiam fauo- 

remque Digitized by Google rerrtq; liliorum cxcogitatiffimushis verbis. Eftflos 
non dijjimilis dli in berba, quajn conuoluolum <vocant % na- 
fcensper fruteta nullo odore 3 nec crocis intus candorem tan- 
tuminfercns, acveluti rvdimbntvm natvrje 

LILiA EACERE CON.D ISCBNTis: quclocura 

vt appofitifsimum huc traduximus, & fcrc ad vcr- 
bum cxprcfsimus. 

K K Sunt tremuli lapides, quibus eft oculata per orbem. ] 
Aftra vocauimus Cceli gcmmas , quiDus ocula- 
turvt vcftis. Locus cx Piiidein Hcxam. Ccclum 
inquii, ranquam Sponfusprocedens dc Tbalamo fuo $ 
ngoepxjzTctj vujllqikgos ttt/xtfyjos , \<t$cov Suw- 
McLpyet&Tobcoire&is.licllas bobens tanquivmo 
«tf.habcr ccrtc in pc£torc\t;^viT>jv6v^nimirum 
SoIem,at veroin pcdibushabet tevxo7ru&v, Lu- 
nam fciliccfc^ne quiddcfit ad ornatum nuptia- 
le m A dde Lucret. 1. 6. qui Cali Amiclum vocat: AD DALMATICAM 

li ?§pj>f*J Criptamfulminibus.] Di6him ad imita- 
^^^^tionem Apuleii. Florid; qui ait Tcr- 
yi^lg&ram calorc^ftuantcm^&riwif defcriptam 
quodretinuitCalphurniusinBueol.Ecl. 4. Soli- 
tas vero olim Dalmaricas in fimbria quadratis de- 
fcribi literis tcftaturlocus Aufonij in Gratiar a- 
6tioncjquo Pallam feu Trabcam Conlularem fui, 
v o ca t Scriptam non tam literis quam bencficiis Principts : 

Cc rt 

nosin primo earminead idem inftar diximus Tet- 

ram dcjcribi floribus. • AD EQYESTREM 

Ordinem. 

mm |S£|jSfj? ScutMus CoPMe Lum.] ii eft 
MflilSwlt. in cuius fcmorc C Maior lucra ad 
I inftar Lunx, cadenti fcrro inufta eft, 
tametfiScholiaftes Ariftophanisin Nubib',Ko7T- 
'TTctrict; Vtttv; itadcfiniac , hi eyfcg^otg^XTOTO. 
K^ s-<n%uov, co$ (jtfxqi&fr, tvs iyxexct&.yid)fii\ii 
ri> C. cifi Pauloalitcrlofcph Scaiigcr cxplicare 
videaturad Eufeb. eruditadigreflione dcLitcris; 
tamen, quantumuis ncc Coppa , necKappa, 
lunam er?iciat,quibus htcris vulgo inurcbantur 
Equi quia tamcn C latinum, Lunarum cft, pro- 
pterea, vociS proprictate cumcraditorum vcnia, 
tantillum abutiliceat. 

nn ZephyroruminflammeChloris ] Achillcs Alexan* 
drinus hb. 3. zephyros vocat itttw €a&$ Equos 
V ernitempons: tna quatuorvc adiccimusadimira- 
tionem Philoftrati, Manihj. D. loan. Chryfoft. 
quorumiftc Hom. 3. in cap. ij. Marh. linguam 
no(iramdz(in\t EquumRtgumeloquetia.Philolha- 
rus.tribuscpiftolis vim oculorum miram in amo- 
rcdefciibensjepidaadduepithtta., parum ano- 
Digitized by Googl ftro aliena y nos oculos Amms eepum poft illura 
diximus. AD ENSEM 

Regium. 

°° ^^^l £ *^/ w, ^ rn ' &c '] PoG ManiliumJ 
^^ji^Pqui Ferri Tempora dixit quod Latini 

agSSffilvaiJgO Temperiemferri: Apuleiuslib. I. 

Flor Temperaculum ferri: Tcrtull.lib. de Pudic. 

Temperame nnm* Vetcribus. RR. autoribus Co«- 

cmnarnentum noftri poft Manilium /4 Trempex 

potius 4 Tempore , quam a Tcmpcrie , vel Tempc- 

raculo. Lucrctius Ferri rigorem libro fexto. & 

glaciem &ris & fc™ lib. 1. pro tempcric vclduri- 

tic. Tum glacies xrisflamma dcui&a Iiqucfcir, 

quam voctmgalliinchal)oc,& vitro rctincnt, 

TP Enfcs ventorum Dominos , Tempeftatumejue po- 

fcntes.] lo^usex Ctcfiaapud PhotiumPatriarch. 

pag. 67. fabulasproximus, vbi ait, apud Indos 

fontcmfuiflc,excuiusrundo fenfim cbulhcbant 

ferriramcnta qu? igne liqucfa&a, conflabantur 

in Enfes duos Rcgios, quorum vnum in manibus 

Paryfatidis Rcginas matris , altcrum vcroin Re- 

gis filij dcxtra vidiffe fe tradit , cuius vis crat 

vg<py$ £%ctAet£ii$,£ nznnipoav ^brorpoVouos, ira 

vt cum humi infodcretur, cxtemplo Fulmina 

Cc ij *0 

vancfccrent, & fudum orbi rcftitucretur: qufc 
nospraefcntirerum ftatui non abfurde conuc- 
nircrati, huc traduximus. 

Plumatumque volat tacitarum vellus Jquarum.] 
ExDionyfiolib.dcfiru orbis, qui niucmvocat 
e&aSes v£&p. Lancam aquam , qucm imitatus 
Martialis vocat Tacitarum vellus aquarum. 1ib. 4. 
Epig. i. & ficcas aquas Qui ficcis lakiuit aquis & 
inatthcreludit. Arnob. lib.2. flumeas cruftuLs. 
nos utrumquciunxiraus & niucs vocamus/V*- 
matumveUus Jquarumtacitarum. Omncs porro vt 
notat Euftath. ad Dionyfium dixerc poft illud 
Vatis hxbra:i£*i dat Ntuem fm% lanam. 
rr Durumque volumen ruficibusfolijs. ] Fcrrcum li- 
bcllumin capulo Enfis Magnanimi Principis, 
Gotfeofrcdi Billoni, qucm nos Pi&auis vidi- 
mus, qucm libellum -aiunt c(Tc S. Euangelium, 
XiosVolmnenrufwbusfolus appcllamus poft Saluia- 
nura,qui libro primo de Prouid. Tabulas lapi- 
dcas Dei digiro incifasVocat,/?^ic«^/^,cr Sa- , 
xeum voiumen. Tertulianus Chironcm, Ruficem 
magfbrum Iib.de pall. &Scrvf>eamScholav&mt\ir8 
in quo docebat Hcroas. 

Nomenque titi fojl haft ah i6ln. ] ab cucntu 
Fcrrifccantcm dixere, noftrimale Tallafereum, 
in vctcri cnirn fragmcnro Hiftori* Aquitanis 
vocatur Seclorfrri his verbis, quac aruum incul- 
cum rcdolent , Vvilhemus denique ^ector f h r- 
RI ( quihoc cognomen adeftus ,quodloricatum Nort* 
manum, in lu&amine EnJefrofrio,nomincCoK*TO 4 

Digitized by Google Juriffmoper media fcttoris & 'Ventris fecuitvna fercuf 
ficnejdaudcnsdiem, cVc. . AD COTHVRNOS. 

tt |§£&£#r*l C a f* r adefl ,&fuluere fulchro fordidus 
(f^i^&cc.] Locihuiusimitauoncmdcbcmus 
I^^^Sidonio Apoll. lib. 3. Epift 3. vbigra- 
tulanccs dc Vi&oria Dominofcruos in^ucit hoc 
pac"ro. Alij ofculis puluerem tuum rapiunr, alij 
fanguinepinguia frcna fufcipiunt, alijfcllarum 
Equcitrium maderac-ta iudorc fulcra rciupi- 
nat , alij dc concauo tibi caiTidis exituro, flcxilium 
laminarum vincla diftibulant, alij cxplicandis 
ocrearum ncxibus implicantur, &c..cjux nos ad 
vcrbumfere numerisadftrinximus. 
uu Quofeftis acerbaNaforum.) Pcftis Naforum 
idcft Irrifores& Momi; cx Catullo fumirur. 
Epig. 70. inRufom. Quara aut crudeiemNaforum 
interpce feftem^Aut admirari deftne^curfugiant.D. 
GrcgoriusNylTcn. inPfalm. illudVatisHxbrsei, 
lnCathedri Peflilentia non fedit, interpretatur pv- 
j&n&KrjLLov Irrifioncm 3 xpx\zxc peftiseft,eainqua 
'dequa ifthicfermo cft, corumhominum,quiiV 
cra, profana, diuina, humana rident , quod cft 
Sacrilegium fummum vt ait Socratcsin Eutyphro- 
> ne Platonis. 

i Cc iij 1* AD CALC ARI A. 
jfgrid bonoYum Tempefias effufa ruet.) 
Gregorius Nazian. <piAa3?a~ 
yum dixit eV^eActv r Jy*&a* M 
ideft Turbincm & Torrcntcm bo- 
norum Alij naro vHpou&Lf Apulcius 9. Milcf. 
Procellamliliorum, & grandincm rofarum:cu- 
iufcumqucdcmumreimagnavis cft dicitur pro- 
cclla vcl tempeftas. Sidon. lib. 3.procclla Ala- 
parum: &in Narbone Glandium procellam. 
y y Tnm fi qtta domorum limina & ingentes , &c . ) Lo- 
cus hic de Maieftate & fadtu ingredientis Galli 
Gallinacci expreflus ad verbum fere ex Graco 
Philcs Sapicntifs. hicverbisqu* ob vcnuftatcm 
attcxuntur 7rd\iv SSyt fa&Lv <lutcl$£<; 

%Q)V> TQV ?WpW X\lvil 9 SOKU^ CWTQV ti 7TQQ1T- 

tyyivvLLiivQV , m flpatuolv «AjeiV, XSH fVAvtq rffi 
TV<pov, idcft Cum fubitlimcn, fuperbe deijeit 
criftam, nam fi faftigium veHoIum tangcrct, rui- 
turum opinaturftatim, ruptfquc fumos cxitu- 
rosculminis. 1 A D THRON VM 

zzJg^pS 2ryf! vefits radiofa mctalli.] iuxta illud 
$^$s\1 Reeum x. veftiuit Auro i 1 Regum x. veftiuit Auro purifllmo: 
Lanunam Aurcam Vcftcm diximus 
taractfinomgnorcm Demadc ab/>thenaroaccr- 
biiis notatumfuuTekb 3. quod non abfimilitcr 
dixiffctTgi^; ,t>jV gV^nTctTrrX^, Murum la- 
pideurn, Veltem Ciuitatis^ramcn & Homerusfas- 
pe dixit \cCwlv ^trcSvct lapidamTunicam : & Lu r 
cianus in Reuiuilcetibus., lapidationc, atq; i mb rk 
faxorum delcripturus, ait ic opcrtum iri lapidea 
Tuntca & Niccphorus Greg. iib 3. Monumcntum 
Marmorcum Impcratonsappcllat Vcftefaxcam 
quorum cxcmplo laminas Auri quibus gradus 
©bdu&osfiiifTc conftat, vocamusf^V/rrw auream. AD STRVMARVM 

Tadtum. 

Lhs Jkb incrmti quam faceret Catatohracla 
manus. ] aliquid fimilc dc Manu Ebur~ 
nea diximus : Vtrobiquc autc Scnccam 
i mitati diximuSjCjui Jibro de Prouidcntiacap.3. 
de Saeuola vcrba facicns, ait Injehx eft M*tiut t 
quoddcxtra I^na bojhum prcmit.>&- tpff afccxigt er- 
c *4 

rorisfui panas.cjuod Regem, qucm Jrmata manu non* 
a:uit, Exu[tafu*at, &c. 

Seu qnocunque loce Natura catullit largior. ] Vox 
rci Ruft. auconbus familiaris : cftcnim Catulirc 
impaticntcr adgcrminationcm geftire,vtcxpli- 
cat Plinius lib. 16. cap. i;.ex quo traduximus; 
CatuUtionem Ruflici vocant , geftic*te JSfoturafemina 
accipere,eoque animam infcrente omnibus fatis , Bery- 
tius& Didymuslib. i.ywTrov: vulgo dicunt op- 
ycp,qpod fcrmcnti proprium cft ,clfirnairam in- 
flat^vndc^wopyetJVt, Terfaminexhaufta: fcrti- 
litacis appcllan t, quam ita dcfcribit Hclladius Be- 
zantinousapud.Photium Patriar. pag.871. Bibli- 
oth. tfpyas juSj/i xnimt szuir* n yti o<rw gVirnSW* 
na&$ y>vdut *a^*a>y, 0*py*JVt3 iSia>$ iiubwv 01 
Ahveuoi , t«v TcuV flfcuv aiujudpw rn$ A Vn*?i 
ju6tolH;v ngjj yJiy&yJh*. idcft omnisquidcm ter- 
ra vulgo Orgas,aut Catullicns dicitur, quasvaldc * 
habiliseft adexcipiendos fru&us, at vero Athe- 
nicnfcs Orgadem,fcu CatuJIicntcm terram di- 
xcrc &c. opyctv vcro )&ni rns o'p>3s dicitur ab 
Ina quoniam pe&us &animam inflat, vnde effe- 
in Fermento apudPlautum eft , iratum cHc. Digitized by G 4 

t 

l ELEGIARVM 

DE TRISTI MORTE 

HENRICI MAGNI. 
A D 

LVDOVICVM FILtVM CAttlJE 

\%X NAVARRA ^GIkf lr.fiV 

ChnJlumilimum. 

t ... ?f10! 'i . 

ELVSVEM 

FRANCISCI GJtfMSi 
Enzolifmcnfis , ex Sochtate lu sv, 

* LIBER SJNGVLARIS. 
AVGVSTORITI PICTONVM, 

Ex officicina Antonii Mesnerii Regis & Acadcrn, 

Typographi. 

CID. CI. C X!. * AMICO 

LECTORI. 

) 

Si quaaas Elegos acutiores, 
Nihilpagina te moretur ifta* 
Sat mens eft Elegis acuta no 

Si dolor fatis eft acutus oflis. ELEGIAR V M 

DE TRISTI MORTE 

HENRICI MAGNI LIBER 
SINGVLAR.IS. 

ELEGIA PRIMA EXCPSATIQ 

Ad Ludouicum xiij. Galliarum Regem quod 
Tardius HENRICI Patrislu6luofam 
mortem nojhocarmineMxerimus. 

A rdius egrcdior Princcps, vt Iufta Pareti 

Exhibcatcalidisflebilccarmcn aquis: 

2£j§5$ Eftctcnim tibitotafuostcftata dolorcs 

Gallia.iam lacrvmisarida fa&a fuis. 

Quid faccrem^ Princeps ? nam me comunis eode 

Sorbucrat vaftalu&us in Oceano. 

Acveluri Nautam ruptacum protinusalno 

Pontus in ignotam defpuit altus humum s 

Haeret,& immani fra&uslub mole malorum 

i •/ c r^t Magna calamitas 

Immcmorexicijfepefitipfefni: vimi£m 
Nonanimus,non mcns,rationon dcniq; rcftat, eft.ex Achille aUx. 
Et dolor in mcdijs dcfinit cffe malis : Ub.s* 

Aaa ij y Google 4 Elegi^. 

Obftupct,c\: totos quamuis dolor occupcc artus 

Se pucat in nulla viucrc triftitia. 
A t cum tandem animo ncbulam dctcrecr.&r alti 

Tantiilum liquida? mcntc quictishabct ; 
Rcptatincxtremasdemu dolor vfquc mcdullas, 

Atque malum quod iam dtfijt eflcjdolec- 
Qujqueptiusvultufteterac dcfixus in vno 

Incipitinproprijs garruluseflcmalis. ' 
Naufragiumfcntitcum iamfcturbo refoluit, 

Et dum compofitas colligit aequor aquas : 
Tumlacrymanniuflx vcniunt ,& copiafandi 

Intcgra comprcflis frena rclaxat aquis. 
Etquotics tumefa&uro iracircumfpicitarquor 

lndicat vndefuicoeperit Ordo mali. 
Hic , ait,ad ficcas allifa cft nauis arenas $ 

Ncfcijt obliquum vcrtcre Nauta lattis. 
Hk intcrgcmuit fcopulos, Incanaquc faxa; 

Non potuit magnas frangere Remus aquas- 
Siccgo poft cantum, Princeps Inui&c, dolorem 

Talia cum fenfi mjtircia , dirigui. 
Inrereamagnosia&abat Gallia queftus, 

£t flebat lacrymis publica damna fuis : 
Curfabant alij( , & contis difperfa pcr altum 

Vcrrcbant vafti fragmina naufragij. 
Hoc vidi, & plcna moercns figcbar arena , 

Obmtus Immaniponderetriftirie;. 
Proptcrcamcquifquemanu, cubitoq; laccffit 

Dum pucat in nulla viucrc parce. mali : 
Qupdmc dcbihcacfenfula&ura,putatur 

Hicftuporintantispcrfidus cffcmalis. 

» 

♦ 

Digitized by Google Elegi*. # 
Quod filco , fcelus efle putan t , & ciiminc tanto 

Vt dicunt, ctiam conticuiflc nocet, 
Poftquaigitur potuifub gradibus obrutusvndis., 

Trcflus & immani tollcrenode caput. 
Dacithara^Puer, Exclamo, nam tevolo carmen 

Diccrc, fcd dignu m Princi pe carmcn erit. 
Importuna miht iubito visingt uit, atque 

Deridctnifusimpiaturba meos. 
Tardius egrederis^ dicunt;necPrincipedignum 

Tarda quod infpcrgitNo£t>ua,carmen crit. 
Tardiusegredimur,fateor,fic me docet vfus 
Digna cani magnis carmina principibus; 
.Non qus feftinans peperit Lucina , canitque rW/ ^ 
Tardainterrcliquas carmina Cycnus aucs. gratior*. 
Quin ctiamdixi tardiscftgratiarebus, 

Necpeior primo luminc, Vcfper etit. 
GratiorcftGraecis tardi Philomcla palati itMS&v&fi&Sdry 

Dulciusin tardo gutture carmen habct ^jooto^ 
Necquoniam tardosgencrat vindcmia fruftns, 
Crediturlngrati gratia parua Dci. \ 
"Sol micatin ccelo ftellarumquc aurea MelTis, T>.Ambrof.yHex. 

Sedtamcnvrticistardiorillafuit. Anterhr rub™ quZ 

Addequodin^acrymis maiorfitgloria tardis, %ZtlZT 

QuasfecitJiuIlapunor artc dolor. . ] rg oSolcmdcum 

Baharaadefudant,led nonTorrcntibwsvndis credere,&f. 

Lacrymaguttatim principc digna cadir. 
Non fluitvbertim rigidisCryftallus in antris, 
Myrrhanecvndoitsmanatab Arbpribus, 
uicquid agitlacrymis Natura, rejnidlus exit. 
Nec nifi matuxa: fluniina fundit A quar. 

Aaa iij Digitized b 6 

ELEGIA SECVNDA 

HONORES HENRIC^MAGNO 
cxtra Galliamhabiti. 

ET 

QVINQVE SOLES TAT COELQ> 
Paulo anteciusmortemvifi apud Intcramnates 

Vajconi*. 

^^^^Er calamumccpi fatcor^fcdfcribcrc 
M W vcrfum 

v^^s| Horruit,& manib 9 decidit illc mcis; 
TerpedepuUauiimpaticns, Tcr frcna momordi» 

Ter mala carrninibus vota,precefquededi. 
Tcntaui Hcroas vcrfus , & grancha Rcgum 

Carmina, vclmagnxiungcrc vcrbalyrae. 
Dignavidebaturgrandi rcs iftacothurno, 

. Noraen/vtaetcrnis irct ad Aftrarotis. 
Aruerat mihivena omnis,necin arduamcntcm 

Fascrat^autprefTum tollercpoflecaput. 
Carmenerar,vclutiquondam fi fcrreus axis 

Serpentem in dura preflei it altus humo: 
Cohuerti vcnam ad lacrymasju&umqucparaui* 

Flebilibuscondi rcscrat aptamodis. 
Ncc mora, totius concurrcrc Flumina mundi 

Coep8rc,ad lacrymas, Pontus & ipfe meas. 
Quotquoterantgcntcs fociali fcederc iunctx 

Quxqucfuit nullaNatioiun&a fidc. 
O Dominc/ 6 mundi/ 6 Tcrra: fortiflimc Re&or.' Elegije. 7 

Ipfc tuoMundum ftcrnis in Interitu. 
Scis quianam moricntc flcat tc Mundus,&iftas 

Tcrradct extrcmimunerisexcquias l 
PcenituitMwndum^Tibifequod non deditvni, 

Terraquc quoc$ non fit legious vfa tuis. 
Ergofibi quondam quod tc viucnrc negarar, 

Hocfibipoftmortcm vindicatille tuam. 
FletMudusj tibiTerratuosiamreddithonorcs, 

Vtfibijcfaltcmcrcdcrcr cffctuam. 
Inqucfuisfoluitlacrymisvc&igalAmarum: . ' 

i * . r i° , , . rind.tn Hcxam* 

Quae tcrram nautpotuitloluere,ioluit aquas. DeuSf ^ Ui i 
Hocetiamccelumcluxit,feque Aftrapararunt, \^juusl flep^uv 

Vtmaenaminftrucrcnt clariusantc Domum. faxfvv nvfit^- 
Nam pcrhibcnt^quinquc antc nouostuafunera^ $ 

So lcs rucHigal calidarum 

AftraquenoniolitovifafuiiTc loco. dacrynur* colljgit. 

Hoc populi^hocTerra^hoc ccelum , rcfupinaq; 

mundi ^ Apud.mwus 

Hocctiamraciesvioitj&ingcmuit. 

Quinquc dicm infrcgerefaccs, anernaquc cocli 

Militia, infolito luminc pulfa fuit. 
Quisnegate Princeps? Tibiiam ccclumquoquc 
feruir, 

Atque facit Solcs tc morientenouos. 

QftanmscriSjmagnovclquamradiofusOlympo 

Cumproprium toto corpore lumcn crit? 
Credo nouumfacies illuftricorporeccelum 

Atquc tibi proprias Sol dabit ipfe viccs. 
Tuquetuisolim populisluccbis ab alto, 

Etfics noftrofidusin oibc nouum.* 8 E L B G I JE. 

De tc finis-erit, de tefumetur origo, 
Ducec & indc fups Gallia tota dies , 

Tunoiirasolirnfacies H enrice Kalendas. 
Dcquc tuo quondam nominemenfis crit: 

Ccrta prxiucrunt tacito praefagia coelo 
Cum datinlnteritu fidera quinque tuo. 
wm 
ELEGIA TERTIA. 

AD RHEDAM 1N QVA HEN- 
RICVS Magnus a Proditore confojjus efi. 

H quotics dextram horribilc,tctrumq. 
furorcm 

Cogito , pcr fenfus it furos ipfe meos., 
Et quanquam fit Mufa mihi ,fit Phoebus Apollo, 

Dote pudicitixclarusvrerqucfuaer: 
Attamencxperior Mufam fubcordcfurentcm. 

Glifcit &c in venas eb.rius illc meas. 
Deltino nunchomini Diras, & amaracruenti 
Non minus Archilochocarminafellishahent. 
Nunc lacrymas Ha nRice tibi,nunc fundoque- 

Et merfum grauidis fentio pc&us aquis. 
Dira Sophoclxo nunc diccre fata cothurnp 

Geftio,namtragicorcsfuit a£h moda 
Sed mihi tu^antcsaliofarorimprobefcnfus. 

Abnpis, &venamtorquetineptus Amor. 

Dum Digitized by Google Elbgi^. p 
Du m loquor h arcjac r y m 1 fqj mcis dum Marmora 
fudanr, 

Dira fubitretra: mcntio fa&anecis. 
Mcns volat,& vcluri qui mcrgirur arquorc vafto 

Qincquid obd\, medias arripit mrcr aquas- 
Nuncanimum Ee&icafubitjfequcingerit vltro 

Ah nimium rardisingeritapta rotis/ 
Le£ticamarripio,&quamuis affinia nulli 

EfTe (ciam fa&i, ligna malcficio. 
Sic egofacrilegaslacrymans compello quadrigas 

Apralaceflitus vcrbaminiftrat Amor. 
Qualis erar vobisfpccics, cum perfidus illc 

SanguineRcgali Temo crucntus crat/ 
Quahscum madidos vidiftis fanguinc poftcs 

Ec necerardarasfngemuiiTc rotas? 
Ah pcreat lectica omnis! vositcquadrigx 

Inqucmalummagnis ocyusire rotis 
ElTeda quam mclius quondam duxere Bubulci, 

Regibus,& rardi ploftra fuperba boues/ 'J*de MartiaUslik 
Cum Karoluscarpento olim vchcrctur aperto x.Ef.j.M^gim 

V1 r . i T rr GaUtx vocat Con- 

Nclciitoccultaslntrcmuiucminas. „ J „ .» y^i. 

Alta ferebanturcandcntibus Eflcda Tauris CUfffj qnonit bubtu 

Nudaque inornaris Rhcda vcnuftarotis. drcarpento vteba- 

Nulla triumphalcs tcxcbanc vcla quadngas, Ncc cc barba 

Nuda fuir maenisfella pcriftromacis. r * contumclioG 

tX V • r> calcacum roca 

PofteavcneruntlngentiaConop^ conceratBubuIci. 

Etcorium, Rhedx tcxit vtnlmquc latus. 
Hinc fraudcs,hincmiUe doIos,& criminaduxic 

Poftericasmagnisingcniofa malis. 
Sic etcnim tutasicelcri feccre latebras , 

Bbb Digitized by Google ](> E L E C I wC 

Traditor& claufosglifcir advfquc viros. 
Erlugulum pctit , & ceruicibusimminet altis 2 

Ncc mifer inftantespraecauetarte dolos. 
Venitenimtcrigitquelatus.mcrsitqueprofundo 

Proditorinfemilixa minifterij. 
Ah pereat lc&ica omnis! vos itfcquadrigae 

Inqucmalummagnisocyusitcroris! ELEGIA QVARTA 

AD ENGOLISMJM PRODITO- 

ris Patriafn. (5 Onalitcrquacum rabic corrcptus amara. 
ImpancnsrlaufoTaurusin orbcfurit. 
Faclio quem luuenum rrcpidascxcrcctin iras, 
Qu6mquepremitduralancea ia&a manu. 
Spunjiat,&ardcntcm pedibusdrfpCrgit arenam, 

Toruus & irata cornua fronte iacit. 
Si prcmit ardcntcr iuucncm ^ruit altcr in hafta 

Feruidus, oppofitas cxcitat ifte minas. 
Vrget eum Taurus , fed fortius ingruit altcr ; 

Et furcre in nullo definit hafta loco. 
Eft furor ignauus, nullo fit pugna ducllo, 

Sitlicetarraatis areaplena viris. 
Non aliterftadio, Princeps, difclufusiniquo, 
Afto, velut medias aridus intcr aquas. 

fungitcnimPatriacquedolor, prifciquc Penatcs, 
Patria,facrilegipauiafa&a viri. Digitized by Google Elecije. ir 
lllc ( fateborenim ) mc ludtus accrbior omni 

Pungit, & ipfa mibi conterit ofla dolor. 
Currcrc credebam ad Patria., fed me impia tardat, 

Impia facrilcgis Rheda moratur equis. 
AhPatrix(dicamncmcx,dicamne meorum 

Qiixparir,immanibarbaramonftra folo?^ 
Ah Patrix( dicamquc meae, dicamque meorum) 

Flcbilis artcrna cafus in hiftoria ! 
Rcgumoiim populariscram, quodqucvnamco- 
rum 

Matcr crat Regum Patria, magnus eram. 
Facu ndiifque fui,(i quando ornanda fuifti, 

Autiactandatuis Patria noftrabonis. 
Gallia [diccbam ] Mundi func GalliaBaix: 

Non cft in toto cultior orbc lpcus. 
Gallia Aquitanis ledcultiorextatin oris, 

Pulchrior & toto quam fit in Impcrio. 
Intcr Aquitanos eft nobilis vnica cradfcus, 

Inter&Elyfios Patrianoftra lares: 
-^ddebam Tuparx fontcs, & culta virorum 

Ia&abaminnumeris actibusingenia- 
A ddcbam qua: vcratui, qua: falfa lciebam 

Qoxmihifuggelllt,Patria,cGEcusamo^.• • 
Siquicquam crrauidctc,fuitcrror amoris 

Eftctcnim vitium garrulitatis amor. 
Iam vcro 6 Patria 1 6 magni domus inclyta Regis/ 

Quam mutata tux gloria fortis crit / 
Tumihiquaemagnas pofuiftiin vcrticc criftas, 

Ipfavcrecundasfpargiskiore notas. 
Quuicquid crit [ ncc mc cflc tua dc gcntc ncgabo 

Bbbij ^uitaniacateris 
CaUiarum prouin- 
cijs multU fartibus 
antccedit , iudicio 
Saluiani hb.y. ibi 
^Jidc i V/ ctilt }it &ff% 
AquttanU deftrh 
pttonem. Digitized by Google 12, Elbgzje. 

Patria,ncctc olim mcntiar efle mcam) 
O vtinam tamen , 6 vtinam finc criminc ppflem 

Vcl Scytha, vclvcniaFrifiuscffc tuai 
Obijciuntmihi vulgusincrs^finc nominc turba 

Qupddctc folumnafcar,ideflcfcclus* 
Et quoticspro tearma manu,vcl carrpinapofco 

Patria, tum duplcx crcditur efle malum. 
Quicquid cnim pro tc aedifico, conucrtit ab imo 

Vnicafacrilcgi mcntio fa&aviri. 
Nepctotegrcgioshomines, tot fulcra Coron^ 

Totfcronobiliumfortia fa&a ducum. 
Contra ludicij morcs, in Tcftibus, vnus, 

Impius : immuneris prarualet iftc bonis> 
Nil valct vt notu eft/cdpraeualet omnibus/Jrcm 

Indignam affli&x conditione domus ! 
EtquotiesHfiNRicvs adeft, fparfumquecadaucr,. 

Oflca velvultusverbciatvmbramcos. 
Te niraiiim folo fccundam Patriamonftro, 

Tcvocofuncftas fcrrilitais opus. 
Vtque tuis facundus eram pro laudibus olim r 

Linguamihi proprijsiamfit acutaraalis. 
Parcc tamcn , parce 6 Pairia,*termque Pcnates 
• Sipius extundit vcrbafceleftafuror. 
Medolorinccnditiuftus : mepublica rcrum 
Damna moucnt, vno publica fafta malo. Digitized by Google Elegi a. 
ELEGIA CLVINTA 

xAD TVPJRJM AMNEM, GVK- 

gite, Cycnu «lim nobtlem,idcuitts ojlia 
" natmejlParricida. 

H vt cgo rcrum fpccic dcludor inani 
Muiaquemevanis pafcit Imaginibus! 
Credideram Tupara, vaftseque voraginis vndas, 

Cu ius inexhauftis prata rigan tur aquis. 
Eflc dccuspatriacqucmc^totumqucpcr orbcm 

CantatumTuparas nomcn ad Aftravehi. 
Euphratemquc altum , & magni cunabula Nili 

Credebam ignauis fomnia digna viris. 
Qupdque fuas Arethufa, mari non mifccat vndas 

Indignum intcxi rebar in hiftoria, 
DumfacrosTuparcfontes, magnumqucvidebi 

Currcredc primisflumen ouginibus. 
CrcdcbaminThalamofontis, rorantia fubtcr 

Flumina^millcDeosludcrc^millc Dcas •. 
Hkintcr iuncos,fubrerquc micantis aroia: 

Fcruorem, fedesconftitutfTe (uas. 
Audietam pennis plaudentibus agmcn Olorum 
Quondainpurpureasfpargere carmcn aquasj 
Hic Maeandcr crat, gclidttquc volabat in vndis, 

Cycnus Aquitanislntolafa&us agris. 
Audieiamncbulas interdiim halarccaLntcs, 

Bbb iij 14 ElEG l R 

Et fcrucns gcli Jis mittcre fulphur aquis. 
Audicram [fi vcrafiJcs] tot fomniarerum, 

Vcliberinmagna6crefccrct Iliadas. , 
Barbarc fons, & vos vndac pcccaftis amaras, 

Etccelumdira pcccat in inuidia: 
Vosite 6 Sftygijscognatapaludibusantra, - 

Ite terhorrendisantra voraginibus. 
Qu^ritequilaudct Tuparam,qui dicat Olorcs, 

Quxrite qui veftras carminecantetaquas. 
Nec puto vos olim ( (i dicere fas fit ) Olores 

PauifTe hcrbofisantrafcclcfta toris. 
Agmen crat Coruoru ingcns, non agmen Olom, 

Ncfcit tam nigris viucrc Cycrius aquis. 
FalIor,erantCycni,fed cum rcslapfaDeorum 

Formiquetampulchri fugithonefta loci, 
Proditor his ( mirumj quo temporc natus in oris, 
N ullus ab hoc coluit tc mpore Cycnus aquas. 
Exulcnimprofugiifqucparcns defcdc patcrna, 

Venit,&hosTuparapconftiric imer agros. 
Hoc fcnfit praefagus OJor;Tutelaque Phccbi, , 

Horruit&tanticonfcius clTc mali: 
Difcefsere omnesfunefta fonantibus alis, x 

Vtfugeretnigrum candida turbancfas.* 
Hoc fubita monuerc fuga, monuere volatu, 

Ec monuitmceftisMuiicafra&a modis. 
Scdnosquigcrimus tardosin pe&ore fenfus, 

Ah nimium noftrispe&ora tardamalisi 
Nccccelo intcrdum irato , ncc credimus Aftris, 

Semper&ignauasducimus clTe minas. 
Vos tamen 6 Tuparx fonres , Ambelaquc kx* Digitized by Google E L E G I X>> f J 

Lugcce hoc totis triftia crimcn aquis. 
Nec pluuiar, ncc roris honos, no&urniquc mella, 

Nccpiusinfcftasaugcat Imber aquas. 
A rida fit quaciinqueflues, infanaque Tcllus , 

Arbor &obfcenasmortua pafcacaues. 
Nectcpulchcr olor, ncctc paffalishirundo, 

Scd colac horrificis Nodcua mcefta modis: 
Teque Carenca mcus monco, te nobilis vnda. 

Quaefluis aurifcro pulchrior vnda Dco. 
Tu capisamplcxus Tuparae, tu brachialcntas 

Vt fis facrilege. , ftult e ,maritus aqua: / 
Ahfugc > & inliccasfacirodiuorgia ccrras, 

Impiane fiudtuspolluat vnda tuos. 
Si frendctTupara,&curfu{pumantisarenx 

Tc cupic antiquo ncdtcrcconiugio. 
Dictc Gallumen r c,& Tuparx liuentis Amorem 

Rcfpucre,e ftygijsquifluicaccr aquis. Ita Solinui cap 66. 
Rorcm vocatcoch*- 
rnm marttttm^A' 
niltus Bacchiiilmi 
maritum drc. . ELEGI A SEXTA. COLOSSVS ET MONVMENTVM 

QJ/ ADRI LATERVM ATERNit 
"^Mcmoria: Henrxci Magni pofitum. 

JN £V0 REGIAE EIVS VI RTVTES 
fuo qujtquc Utcrcfculpuntur. 

Os alacrcs propcracc De&vcftroq,- Parenri 
Ncruos virgineicor.porisexciice. * 
^Brernum molimur opus, (ivuicrc ccmpus 
Cz Eligi^. 

^ternumvcftricarminisartcdatur.* 
Iftafed obfcurasconfumat Pyramis Vmbras, 

Nu I Iaque conatus dcnigrct Vmbra m cos. 
Ncu pigeat, Diuae, bunc etiam cepiffc labor cm, 

Ncumollcs opcri conteruiffc manus. 
PhcebcferaslapideSjfed fic fcgcs aurca, pulchras 

Quptquot habet gemas Pontus,& Indus opes' 
Cur ctenim Latomi poterit non muncrefungi 

QmduxitPhrygiaeper iuga paftor oues.' 
Cementuvos fcrtcDeacjquod Ne&are primum 

luppiter,& tcncrac rorc faginct aquae. 
CalliopcTrulIamaccipict fuccincta lacertos, 

Gaudet&inrofeamalleuscfTe manu: 
Sitlicetintcncrisverfara laboribus olim, 

Membraquefcmincofra&a mtnifterio, 
Marmora moliri poterit, lapidefque mouerc, 

Etfuper-impofitovcrtcrcfaxa lugo. 
Quaeporuit tcnuifTecoIum,ve! fl.cKre fufos, 

Pulchrdquc formofa: rangere ple&ra lyrac. 
Huncanimu,ncru6fq; dabistortiflimc Princeps, 

Surget&in laudcs forrior illa tuas. 
Hoc vnumdolco^quia tecum Mundus adoret, 

Acmirabilibuscredat inciTc fuis. 
Non potcrit noftro dc carminc Pyramis cflc 

Qux tan tum merito nomen in aftra ferar. 
Etnon taliscrit ,cunc1:asqua:forbeat vmbras, 

Lumen&infpcrgatNuminis alta tui. 
Conabortamcn,&pulchraefin fabrica molis, 

Atlapidumccrtcgrandisaceruus crit. 
Marmorerit,gemma:quefimul, confufaq,faxa, 

Sic Digitized by Google Elbgije, 17 

Sic crit exvnigloria' matciia. 
MaterieslaudabitopuSjformaqucfubilla 

Occultum ingcnij crimen inertis crit. 
Etfifata dabunt,tiim mereareflepentum 

Quodmihimateriescarminisiita fuir. 
InRegespeccabitcnim, quipulchra cancndo 

Fa&a, dccus proprio quxtit ab ingenio. 
Quatuoropponamfacies:& quatuor ora, 

QuHqueferctproprias Angulus hiftorias. 
Vc quoniam Tcrrae (unt quatuor ora, fibiquc 

QuatuoroppofitasMundus habctfacics. 
Pyra mis ha:c, magno dicat Miracula mundo 

Qu^acunquealpicietPrincipisa^tamci. ELEGIA SEPTIMA 

PRIMA COLOSSI ET PYRAMI- 

DIS FACIES. 

FORTITrDINI R EGIAE. 
Eurienps Vitloria. 

Am ftat,& immoto firmatur corporc 
molcs 

Noftiiquc Phoebaco Pyranais auxilio. 
N uuc opus eft, illamque fuis difculpere fignis , 

Et Pariumclarismarmorimaginibus 
Ifta tuisprimum depingituraurca Bellis, 

r CCC 
8 Elegije. 
Dctefinis-erit,de tcfumeturorigo, 

Ducct & inde fups Gallia tota dics , 
Tunolirasolimfacies H enrice Kalendas. 

Dequc tuo quondam nominemenfis crit: 
Certa prgiuerunt tacito praefegiaccelo 

Cum dat in Interitu udera quinquc tuo. 
ELEGIA TERTIA. 

AD RHEDAM 1N QVA HEN-. 
R i C v s Magnus a Proditore confojjus eft, 

H quotics dextram horribile^tctrumq. 
furorem 

Cogito j per fenfus it furor ipfe meos^ 
Et quanquam fit Mufa mihi ,fit Pbeebus Apollo, 

Dote pudicitiseclarusvterquefux: 
Attamen cxperior Mufam fub cordefu/catem 

Glifcit & in vcnas ehrius illc meas. 
Deftino nunchominiDiras, & amaracruenti 

Non miniis Archilochocarminafcllishahent. 
Nunc lacrymas Hs n ri ce tibi,rmnc fundoque- 
rclas. ... * 

Et merfum grauidis fcntio peftus aquis. 
Dira Sophoclaco nunc dicere fata cothurn.Q 
Geflio,namtragico rcsfuit a&a rnodcv 
Sed mihi tu^antcsaliofarorimprobefenfus. 
Abripis, &vcnamtorquetineptus Amor. 

Dum ed by Goo E L E C I M. 9 

Du m loquor hxcjacrymifqj meis dum Marmora 
fudanr, 

Dira fubit tctra: mcntio fa&a necis. ♦ 
Mcnsvolat,&vclutiqui mcrgitur aequorc vafto 

Qmcquidobcft,mediasarripit intcr aquas; 
Nuncanimum Ce&icafubir,fequeingerit vltro 

A h nimium rardis ingerit apta rotis .' 
Lc£ticamarripio,&quamuis affinia nulli 

EfTe fciam fatti, ligna malcficio. 
Sic egofacrilegaslacrymanscompello quadrigas 

A pra laceflitus vcrba miniftrat Amor. 
Qualiserarvobisfpccics, cumpcrfidusillc 

Sanguine Rcgali Temo cruentus crat/ 
Quahscum madidos vidiftis fanguinc poftes 

Ec nececardarasfneemuifle roras? 
A h pereat lcctic a omnis ! vos icc quadrigx 

Inquemalummagnis ocyusiterotis 
Effcda quam mehus quondam duxere Bubulci, 

Rcgibus,& rardi ploftra fuperba boucs/ Mde MartiaUsliL 
Cum Karoluscarpento olim veheretur aperto Xt ^f' 7 ^f^^ on 

Ncfciic occulcaslncremuiflcminas. : /.„ / / , 

tumelio um bubul- Alca fcrcbanturcandcntibus Efleda Tauris cum ^ ^ Mnt ^ fafa 

Nudaque inornatis Rhcda vcnuftaroris. ejrcarpento vteba- 

Nullatriumphalcstexcbant vela quadngas, /«r.Nccce barba 

Nuda fuir maenisfella periftromacis. ra , contumcliofi 

n a ? . calcacum rota 

Poitca venerunt I ngen tia Conopaw, conccracBubuIci. 

Etcorium, Rhedx cexit vtrumquc latus. 
Hincfraudcs,hincmiUc dolos,& criminaduxit 

Pofterirasmagnisingcniofa malis. 
Sic etenim tutasicelcri fecerc latcbras , 

Bbb Digitized by Gc IO ElegiJe. 

Traditor& claufosglifcir advfquc virbs. 
Etlugulum pctit , & ccruicibusimminct altis a 

Ncc mifcr inftantespraecauetarte dolos. 
Venit enim tctigitque latus^mcrsitquc profundo 

Proditorinfernilixa miniftcrij. 
Ah pcrcat le&ica omnis! vos ittquadrigae 

Inquc malum magnisocjhkiterotis! ELEGIA QVARTA 

AD ENGOLISMAM PRODITO- 

risPatrmm. 

§N3»5 Onaliccr quacum rabie correptus amara 
&^&7o Impatiens-claufoTaurusin orbcfuric. 
Fadio quemiuuenumrrepidasexertctiniras, 

Qu,6mqucprcmitduralancca ia&a manu. 
Spumat, &ardcnrcni pedibusdrfpergit arenam* 

Toruus & irata cornua frontc iacit 
Si prcmit ardentcr iuuencm ^ruit altcr in hafta 

Fenridus, oppofitas excitat ifte minas. 
Vrget cum Taurus , fcd fortius ingruit altcr $ 

Etfurercinnullo definithaftaloco. 
Eft furor ignauus, nullo (it pugna ducllo, 

Sitlicct armatis areaplena viris. 
Non aliterftadio, Pnnccps, difclufusiniquo, 
- Afto, vclut medias aridus intcr aquas. 
Jungit cnim Patrixque dolor, prilciquc Pcnatcs, 
Patria,faerilegipatiiafa&a viri. Digitized by Google Elegi^. u 
Ille( fateborenim)melu&usaccrbioromni 

Pungit, & ipfa tnibi conterit ofla dolor. 
Currcrc crcdebam ad Patria, fed me impia tardat, 

Impia facrilcgis Rheda moratur equis. 
AhPatrix(dicamncmex,dicamne meorum 

Qux parir,immani barbara monftra (olo ? ) 
Ah Patria*( dicamque meac, dicamque meorum) 

Elcbilis aeterna cafus in hiftoria ! 
Rcgumolim populariscram, quodqucvnameo- 
rum 

Mater crat Regum Patria, magnus eram. 
Facundufque fui,fi quando ornanda fuifti, 

Autiaftandatuis Patria noftrabonis. 
Gallia [diccbam ] Mundi funt Gallialjaiae: 

Non cft in toto cultior orbc lpcus. 
Gallia Aquitanis fedcultiorextatin oris, 

Pulchrior & toto quam fit in Impcrio. 
Intcr Aquitanos cft nobilis vnica tractus, 

Inter&Elyfios Patrianoftralares: 
^ddebam Tuparxfontes, & culta virorum 

Ia&abajninnumeris ar-tibus ingenia- 
Addcbara qux vcratui, quxfaifa (ciebatn 

Qux mihi fuggeflit , Patria,coccus amor .• 
Siquicquam errauidcte,fuiterror amoris 

Eftetcnim vitium garrulitatis arnor. 
Iam vcro 6 Patria! 6 magni domus inclyta 

Quam mutata tux glotia fortis cric / 
Tumihiquaemagnas pofuiftiin vcrticc criftas, 

Ipfavcrecundasfpargiskiore notas. 
Quuicquid crit [ nec rac cfle tua dc gcnte negabo 

Bbb ij Atjuitaniacxtcris 
CaUiarum prouin- 
ctjs multis partibus 
antcccdit , iudicio 
Saluiani ltb. 7 . ibi 
vidc luculcntam 
AquttanU dc/cri- 
pttoncm^ Digitized by u, Elegxje. 

Patria, ncctc olim mcntiar cfle mcam) 
O vtinam tamcn , 6 vtinam finc criminc poflctn 

Vcl Scytha, vclvcniaFrifiuscflc tua: 
Obijciuntmihi vulgusincrs 3 finc nominc turba 

Qupddctc folumnafcar,ideflefcelus» 
Et quoticspro tcarma manu,vcl canpinapofco 

Patria, tum duplcx crcditur cfle malum. 
Quicquid cnim pro tc aedifico, conucrtit ab imo 

Vnicafacrilcgi mcntio fa&aviri. 
Nepctotcgregioshomines, tot fulcra Coronc: 

Totfero nobiliumfortia fa£U ducum. 
Contraludicijmores, in Tcftibus, vnus, 

Impius: immunerisprarualet iftc bonis, 
Nil valct vt notu eft,fcd prxualet omnibus.orcm 

Indignam affli&as condicione domus/ 
EtquotiesHfiNRicvs adeft, /parfumquecadaucr* 

• Oflca velvultusverbeiatvmbrameos. 
Te nimiiim folo fecundam Patria monftro, 

Tcvocofunefta: fcrtilit£.tis opus. 
Vrque tuis facundus cram pro laudibus olim r 

Lingua mihi proprijs iam fit acuta malis. 
Parcc tamcn , parcc 6 Patria, xre rn tquc Pcnatcs 

* Sipius cxtunditvcrbafccleftafuror. 
Mc j l - - - ' - 11 ' ? ■ • 1« 


o, 


>a; 


M 

» 

pigitized by Googl Elecijk. !3 
ELEGIA QJ I N T A 

iAD TVPJRJM AMNEM, GVR- 

gte t O* Cycnts olim nobikm^d cuius ojlia 
* natus eft Parricida. 

Hvtegorerum fpecicdcludorinani 
M u laque mc vanis pafcit I maginibus! 
Crcdidcram Tupara, vaftxquc voraginis vndas, 

Cuius inexhauftis prata rigantur aquis. 
EflTc dccuspatriacqucmcscjtotumqucpcr orbcm 

CantatumTuparae nomcn ad Aftravchi. 
Euphratemquc altum , & magni cunabula Nili 

Credcbam ignauis fomnia digna viris. 
Qupdque fuas Arcthufa, mari non mifccat vndas 

Indignum intcxi rcbar in hiftoria, 
DumfacrosTupara: fontcs, magnumquevidcba 

Currcrcdc primisftumen ouginibus. 
CrcdcbaminThalamofontis, rorantia fubtcr 

Flumina, millc Dcos luderCjmille Dcas : 
Hic intcr iuncos,(ubtcrcjuc micantis arcnse 

Feruorem,fedesconlhtaifleluas. 
Audieram pennis plaudentibus agmcnOlorum 
Quondainpurpureasfpargerc carmen aquasj 
Hlc Mxandcr crat, gclidttquc volabat in vndis> 

Cycnus Aquitanis Itrcolafa&us agris. 
Audieiamncbulas interdcm halarccakntes, 

Bbb iij 14 Eleg I M 

Ec feruens gclidis mitccre fulphur aquis. 
Audieram [fi vcra fides] cot fomniarerum, 

Vt liberinmagnascrefccret Iliadas. , 
Barbare fons, & vos vndac peccaftis amaras, 

Etccelumdira pcccat in inuidia: 
Vos icc 6 Sftygijscognata paludibus antra, - 

Itc terhorrendisantravoraginibus. 
Qu^ritcquilaudetTuparamjqui dicat Olorcs, 

Quxritc quivcftras carminccantctaquas. 
Ncc puto vos olim ( fi dicere fas fit ) Olores 

PauifTe herbofisantrafcclcfta toris. 
Agmcn crat Coruoruingcns, non agmen Oloru, 

Ncfcit tam nigris viucrc Cycnus aquis. 
Fallor, crant Cycni, fcd cum rcs lapfa Deorum 

Formaquetampulchri fugithonefta loci, 
Proditor his ( mirumj quo temporc natus in oris, 

Nullusabhoccoluit tcmporc Cycnusaquas. 
Exul cnim profugufquc parcns dc fcde patcrna, 

Venic,&hosTupar*conftitit irwcr agros. 
Hoc fcnfit pra:f3gus OIor;Tutelaque Phcebi, 

Horruit&tanticonfcius efie mali: 
Difcefserc omncsfuncfta fonantibus alis,, 

Vtfugerctnigrum candida turbancfas.- 
Hoc fubita monucrc fuga, monuere volatu, 

Et monuitmceftisMulicafra&a modis. 
Scdnosquigerimus tardosin pe&orc fcnfus, 
. Ah nimium noftris pcotora tarda malis ! 
Ncc ccelo inccrdum irato , ncc credimus Aftris, 

Semper&ignauas.ducimus efTc minas. 
Vos tamen 6 Tuparx fontcs , Ambefaque (ax* Digitized by Google E L E G I &> IJ 

Lugcte hoc totis triftia crimcn aquis. 
Nec pluuiae, ncc rot ishonos, no&uraique mella, 

Necpiusinfeftasaugcat Imbcr aquas. 
Arida fit craacunqueilues^ infanaque Tellus , 

Arbor &ob(cenasrriortua pafcataues. 
Nectepulchcr olor, nccte pafTahshirundo, 

Sed colat horrificis Noclua moefta modis: 
Teque Carenta mcus moneo, te nobilis vnda. 

Quacfluis aurifero pulchrior vnda Dco. 
Tu capisamplexus Tuparae, ru brachia Ientas 

Vtfisfacrileg^ ,ftulce y maritusaqu2e.' 
Ahfuge,& inliccasfacitodiuorgia tcrfas, 

I mpia ne flu&us polluat vnda tuos. 
Si frendctTupara,& curfufpumantisarcnx 

Tc cupit antiquo ne&ercconiugio. 
Dictc GalIumeiTe,& Tuparac liuentis Amorem 

Rcfpuere,e ftygijsquifluitatcr aquis. ItaSolinus cap 66. 
Rorem vocatcbcha- 
rnm maritum.Ma- 
nilim BacchUilmi 
maritum &c. . ELEGI A SEXT A. 

COLOSSVS ET MONVMENTVM 

QJT ADRI LATERVM y£TERN/E 
^ Memorias Heniuci Magni pofitum. 

. 

JN £V0 REGIAE EIVS VIRTVTES 
fuo qusque Uterefculpuntur. 

Os alacresproperareDc&vcftroq; Parcnti 
y£Sfx£ Neruos virgineicorporisexeiite. " 
^.ternurn molimur opus, (iviuerc tempus EL BG l ^R. 17 

Sic cric ex vni gloria' macctia. 
Matcries laudabic opus., formaquc fub illa 

Occulcum ingcnij crimen incrcis cric. 
Ecfifata dabunt,tum mcrearefTcpciitum 

Quod mihi maccriescarminis iita fuir. 
InRcgcspeccabitcnim, quipulchra cancndo 

Fa#a,dccus proprio quxtit ab ingcnio. 
Quatuoropponamfacies:& quatuor ora, 

Quiiquefcrcrproprias Angulus hiftorias. 
Vc quoniam Tcrrx (unt quatuor ora, fibiquc 

Quatuoroppofitas Mundus habccfacics. 
Pyra mis harc, magno dicat Miracula mundo 

Qlijcu nque al piciet Principis a&a mci. ELEGI A SEPTIMA 

PRiMA COLOSSI ET PYRAMI- 

DIS FACIES. 

FORTITVDINI R EGIAE, 
Eurierfis Vifloria. 

Am ftat,& immoto firmatur corporc 
molcs 

Noftiaquc Phocbxo Pyramis auxilio. 
N l utic opus cft, illamqucfuis difculperc fi^nis , 

Et Parium claris marmor imaginibus 
Ifta tuisprimum dcpingicur aurca Bcllis, 

r Ccc 
n8 Elegi^ 

Portat& intrcpkix fortia fa&a manus. 
Scd quiatam paruoprseclara volumine gefta 

Nondatur,auttenuipingere caftralceo. 
Grandis in anguftum veniet vi&oriafaxum, 

Et torum in tenui marmorc fulmen crit, 
Sicmagnum Alcidem,quanquafitcorporevafto 

Armulusin paruofxpegeritdigito. 
rhilo i/Uew imtie S6!quc Patcr Mudi quo maximus eft minor orbrs 

wl" SicminorharctantoquamuiseftPhncipe molcs, 
tuDciMagmtud*, Magnusin exiguo carmine Vi&or eric. 
inangujto volvmt- Totus cnim fuitin bclloCultracisarcna:, 
ne j.epe ponttur & Atquefuit pugna totusin Euriaca. 
vtdetur, & c . Nonne videsvtferrur ouans, grefTuqucfuperbo, 

Proterit hoftilesFulminisinftaragros? 
Nonne videsetiam, vtfa&usde Pnncipe Miles, 

Irruitin magnifortia CaftraMAN 1 \ 
Turbat vt adueifas acies, & fanguine pulchcr 

Fligitvt intrepida vulneramultamanu? 
Harc lunt Euriacosfulgcntia figna peragros, 

Et propc qux paruos pugna fuit Druyadas. 
Ad dextra LotharenushabetcuprincipcParmu, 

Atqueperegrinofccdere iundfca Manus. 
Parte alia > longum Henric vs mctaturin arcum, 

Explicat& noftrx nobilitatisopes. 
Quod fi faxa loqui, vcl diccre marmorafcircnt, 

Quicquid terrificum viderit iftadies. 
Arduafudaretmoles,pulcbroquccraore 

Manantcm Henricvm fanguinolcnta darct. 
Diccret & Mani vm bclli fub faiccprcmcntcm, Digitized by Google Elfgije. j<> 

Cumregit arrerniscaftra fub aufpicicijs. 
Diccrct Egmvndvm, claro qui vulncrc fofliis 

Magni fulmincoPrincipiscnfc cadit. 
Tc quoqjncfileavetcride (anguinc Bronsvich, 

Diccrct,6gcntisgloria pulchratua?. 
Et,fipacc( Duccs ) liceat mihi dicerc vcftra, 

Et fua fit magnis gloria danda viris. 
Diccret haec Manivm belli fubmole gemcntcm, 

( Voxtamenoveniads&afitifta tua) 
Eft aliquodccflifledccus, cccifle potcnti, 

Etlatctin vcftra gloria pulchra fuga. 
Qualisenim quondamfuriofonauita ponto^ 

Cumfcrus in nigrisTurbo mouctur aquis. 
Inter & undan tcs fcopulos gcmit vndta carina, 

Velaquedifruptis funibus alta fonant. 
Et ruitaduerfo luc-tamine Malus in vndas, 

Rimaue compa&um perfidalaxat opus, 
Non tumidis lu&attar aquis^nonrumpitarcnas, 

Non petitinflatofpumca faxamari. 
Scd fugit, &portu fapiensfe conditin alto 

Dumredeatclarispurius arquor aquis 
No alitertu Magne Mani,Tuque Inclyte Parma, 

Qupsmea venturisMufa loquctur auis. 
Henricvmcx alto vidifti in bclla rucntcm, 

Fortius ardenti quamfuntvnda freto. 
HeroafqueDeoquoniam nofti efle minores 

Telaque tcrrificis cedcre fulminibus. 
Mouifti conuulfa tuae vexilla cohortis, 

Ncfierespugnaclarus abEuriaca. 
Quicquid cnim manfitue hominum , vel manfic 
equorum, Ccc ij 10 Elegi*. 

Totumfanguineo voluitin Occeano. 
Etnifi fulminca: rcuocaiTct pondera dextrx^ 

Non crat infauftx. nuncius hiftorix. 
Arciia Thcrmopylas fupera(Tet,& EuriaCanas 

C^uxficretvcllro nobilis cxitio. 
HxcfaciesHENRiCEtuiscft prima Triumphis 

Hxc priraum bellismarmora pidra tuis. 
Qux fi poftcriras olim non fra&a vidcbit, 

tt nianeantlongisintegra temporibus: 
Tefecjuar,inc]j tuisadcroparsvna Trophxis, 

N oftcr ikm tcnui parte Triumphus erit. ELEGIA OCTAVA 

APPENDIX PRIMI L ATFRIS DE 
VICTORIA EVRIENSI. 

jid Iulium NarUme Societ. Tesv poetam eximium in 
em Odem Pindaricam decadcm Eurienfi vicloria* 

>Vro tibi,fi quid mcmini mcNxriaquonda 
|^ VidiiTc in Muia cultius Aufonia. 
Sunt ipfx Veneres, funthxc mihi carminaBaix 4 

Autficjuid Baijs dulciusorbishabet. 
Campani Ulcccbrxmolles,& rura Canobi, 
Quxfecatauratovornerc pulchcr Amor. 
SuntglebxHefpcridu,riguivel fundus Hymctri^ 

QuemlauataffiduaPhxbusin Ambrofia. 
Pindaricisfuntmella rofisformata, fauufquc ■ • Digitized by Google Elegia. • zl 

Qacmprcffit manibus Gratiapulchra fuis, 
Parce mihi , quid fir video, fed dicere verfu 

NonpotisclttantasNarria delicias. 
Parcc, Venufinae quod iara non credo Camccna^ 

Siuequcror Lyricas diccrcfalfa Fides. 
Dixerat hoc olim numeroms Horatius,& me 

Ha&enusin mentem traxcrat illcfuam. 
Ulum Da:dalcis nubes tranare lacertis. 

Et mundum lcariafinderevellc m.tnti. 
Pindaricis vi&orqui floribus,cVf rus horto 

Ire pcr Aufoniosvcllct onuftus agios* 
Pacc Venufirw dictum fit Na:ria ple&ri, 

Quin voIoPindaricx paccfit hoccc Jyrx. 
Nxria Romani< :u Mndarus alter in oris; 

Pindarus,HciliciJisIcarus altcr aquis. 
Uledecuscantamt Aqux, cantauit Equorum, 

Dixit&in magna^ythia parua lyra. 
Icarusinccelo ccc^it, finiuirin vndis^ 
Arquciuonotasiiominefecit aquas: 
Pindarus in ccclofiltir , fed ccepi t in vn dis 

Currere J & in gelidis carmina mcifit aquis. 
.Tu canis Heroas, lyricoque indutus amittu 

Orcfirispugna carnicnab Euriaca: 
Tucanis H enr i c i aufpicijs 3 du&uquerebellcs 

Etfufum campisagmcnin Euriacis. 
HfiNRiciIahquidagis! vcl quid mihiNxria met£ 

Autreuocastaniifortiafa&a viri t 
Vcl lyra filte.vclhic morior,na me dolor vrgct; 

Etlacrymxin calidiscxoritinturaquis. 

Ccchj n • Eligi £ 

O Dominci obominum/o Regumter maximc 
Princcps, 

Siccinc facrilcgcli concidis artc viri ? 
Tu nc per Euriacos late qui feruidus agros 

Turbafti longa fortia caftra manu t 
Mufatamcnmeritos quonia tibi dcberhonores, 

Etfuperimpofito carminaiufta rogo. 
Rurfusad Euriacam rcdco iam Naeria palmam, 

EttuaPindaricae prsefero plcftta lyr.a% 
Tu canisEgmundu,pulchraqui mortc pereptus, 

Histantum potuit viuerc carminibus. 
Tu Parmam^ManiuquecaniSjtotque arduabello 

Heroum celebras pe&ora, totque virum. 
Quosfivita tcnct,gaudcntfc viucre,gaudent 

Se, fua fa&a, tua ccrnerc di&a lyra. 
Si cxfiy mors haec fuit ambitiofa, caputque 

Ccrtatim inmedias credotulcrcminas: 
Namquemanu fortinorantfeNxria cacfos, 

Longiusadoda Viuerc poffc manu. 
Ergo nobilior quantum fuit Euria pugna > . 

Quam tenuiso^uondampalma Celctis equi. 
Egmundusquantumeft Hicrone potentior,atq; 

Pindarica AooiumNaeria ne&ar aqua. 
Inlyricorantuinruvincis Olympia cuYfu, 

EttuaPindtfricae praefcro ple&ra lyrae. Digitized by Google Elegije. 13 

ELEGIA NONA 

SECVNDA PYRAMIDIS FACIES 

JELICITATI RECIAE POSITA. *t&W&\ Eq uarau * s f aciant Regum Fortuna po- 
^IXS/ tentem, 

Sifque licet magnis, Diua,magiftra 

viris 

Hic tamen incipics Rcgi te fubdere magno, 

Rcddira honorati vcrna minifterij . 
Non erithoc Fortuna nouum,Cceluquoq; feruk 

Rcgibus,cV fandos acciditantcpedes: 
Prxfertim Henricofamulantiafubderecolla 

LudusapudSuperosambitiofuserat. 
£rgo mihi magni liccat fufpe&a Solonis 

O dca cum venia diccre verba tua Scbim mens filfk 

Fortunaeadcumulum rigUlus (pc&anda patauit dc filieitdte huma- 

Vltima triftifico fata 1 upcrcilio ; ** > iudtcium Wtu 

Laudataemenfa.fpernebat tempora vitx ' " X "J£ f 

Olli prxterjrus necfuitaflishonos 
Quse mcnso Superi/rigidasqucproteruiafe&x 

Quasmifcrosetiam crederer-eiTe Dcos! 
Nam ii tranfa&ae fpe&anda iit vltima vita? 

Linea,&emcniiremporisa£t,adies; 
Cene nuJla Dcosfacier Forruna bcaros, 

NuIIa quibus viram finia atra dies; Digitized by Google j. 4 E L B G l JB. 

Tu mihiproptercaforcunatiflimusHcros, 

ODomine,6 Rcgum maximc, fcmpercris£ 
Te licec inuifo morsatra facellite preflic 

Ecnonpromcritts Rcgia Parca tuis: 
Pcccatin cxtremrcquilimitc fiftic Arenx, 
Inquelaborantes puluerctcmnic Equos. 
Pcccac& crcptamcjuilaudatab xquorc Naucm, 

Necramcncmcnfum fpctcac ificptus iter. 
Quin ctiam reonllaribi quo peiusab Orco 

Jnftitit,&rabiem ftrinxitaccrbafuam. 
Viratibt fucratfelicior^&dccusolli, 

Non icmominiam Parca fcelefta rulic. 
Morscccnim vitam concra lu&atur^vc atris 

Candida,&accipiuncmutua, dantque decus. 
Vt qui purpureum Coruo componcc Olorcm 

1 llc fimul Vcncrcs addcc vrnquc fuas. 
Nigrapcr abruptosfit pulchrtor vmbra colorcs 

Gratior in lcpidts horror l maginibus : 
Flebtliseft morsifta cuis,HE n r i CB,nccvnquam 

Fletafac,a:cernisflebilisillamodis: 
Scdquocieslapfiftadtumfeliciccrxui 

Ccrnimus,& vitxRegiafilacux : 
Vndc fic xcerno lufpirans Galha qucftu , 

£c Jeges innumcris pullulacampla maJis. 
Indc cuus non marcec honos, non gloria vitx, 

Sed doloreftpopuliscrudior indc tuis. 
Viuicc vos igicur, f an&i ccr viuice Mancs 

St fic in EJyfijs culcior hortus agris: 
Si finc Ambrofix fonres, fi Nc&aris vnda 

RcgepcrElyfiosdignafcracuragros : 

Dcnicjue Digitized by Google 
ELEGIJE. 2*- 

Dcnique tc maior cumulet poft fata volujjtas 

Tnftia quam papulisfata fucrc tuis.. 
,. i — — — • 

ELEGIA DECIMA 

4PPENDIX SECVNDI LATEBJ S, 
FeliciM ^Alitna [Wfirata. 

RcHOcatio SocUutk lefi in Gatliam. 

\ r tameneftcuraulata bonisFortuaa, iW 
i (afquc 

Caicat, & Attalicasambufetintcr opes 
Non tamea eft cumula.ta bonis, vel profpera^ 
donec 

Fundat 6V inretiquos muncraiuftaviro; 
Inque fuis alicna putat, pars magna bonorum 

Sem pc r i n cx ternis creditur eflc bonis. 
Hoc tua pr$ rehquis Fortuna Hhnr ice fcieba^ 

Nen tenuitgremiofeDcaclaufatuo,: 
Venit, 6< cxtccnos lenirc afTueta doiores , 

Dequc (olo moeftas tollcre do&a domos A 
Rcftituit nataIcfo]um,quodfugeratolim 

Paruagcmcnsmagno Turbafubcxilio. 
Id quod crat nuUi fperatum Hb n r i c e dfc^ift^ 

Cedunt imperio^axa reuulfa fua. 
Scruabatur enira rcliquis hac vna cor onis, 

Vt patcat pulfispatriaprifca viris. 
O cjuantumhc* HBNRiptibideuin&a manebU Munerc, diie&i turba Sodalitii/ 
Ccrte ego , fi quicquam potcro , fi parua fub imo 
' Pc&ore, Phccbaei vcna caloris habct; 
Si pulmo^fi vita mihijfi corda fuperfunt, 

Viuetln aetcrnisgratia tanta modis: 
Et,fi cordc mcocrcdatfevellcrc pofTe 

Senfum tam magni munetis inuidia, 
Vita mihi tollendaprius,tollendaquelingua, 

Quin^etiam vita caflus&hocceloquar. 
Experiar , poteritnc magis vel gratia fadti 

Laudibus^antetra liuorininUidia: 
Illefurit .noftro quoniam pro nominePrinceps 

Hoc mihifi liccatdiccre.tutorcrat. 
Scdtnihi fub tanti fecuro Principis vmbra, 

Luditur in teclum lancea ia&a larus. 
Vtquefit hoc proprium(Princcps) ignauaq; tela 

Et videam fradhevirus vt inuidise, 
Hxc tibi pro tanto.facies -eftalteradono, 

Gratum promagnomunere, marmorerit. 
*Nos ctenim tanti cumulafti molefauoris, 

Cogar vtfari fipiusjobruimur. 
Me fugiuntalix voccs,mc dcferitomnts 

Gratia, fumquc mco mutusin Eloquio: 
Obruimur dico , mihi vbx hxc vnica reftar, 

Solaque mirandis harc fit honcfta modis. 
CcXteralum mutus,pro me fe3 Mufa loquetur, 

Pyramis & noftrx vocis ad inftar erit. 
Quar.cjuianon poteritfatreddcre/fic ego vena: 

Soiabor paruum pauperisobfcquium. 
Qujd te Mu(a diu cruciasTdc tequafi Princcps • Digitized by Google Muncris cxpe&ct prxmia di gna fui> 
Munera fi ncfcis Rcgum func talia ,nunquam 

-£qua datur magnis gratia Principibus. 
Munus yt Henrico dignum dcs Principe,dicas 

Deberceftpulchrum Regibus.Hoclatis cft. 
— , ■ • • . 

ELEGIA VNDECIMA 

TERTIA COLOSSLSEV PYRAMIDIS 
Facies Munificentia: Regia: pofita.. 

F I X ENS I S DO MVS X N QV A 
mdftus eftHENRIC VS. M. <verfam 
Collegiur» Societ. I E S V, ' 

j V qu oquc largiflui, mcmorabciis aurca 
^irtus 

Aurea magnificas Principisinter opcs/ 
Forfan& incultumdignabcris 6 Dca marmor 

Gratius e vcna paupcrc carmen erit. 
Iuppiter incultas habitauic fxpius aedes, 
Didtus & agrcftes adfuitad calamos. 
Scimus& Hhnricvm fudantein prxlia quonda 

Sarpiusanguftas incoluilTe domos. 
Ergofit incultum marmor , fis aurca quamuis 

Forte tamen dignum te Dea carmcn cric. 
Qmdmirarc,meumcelebro fi carmjnc Regem 

Inqucmeo feruens pedorc bullic Amor? 
Quid , quod in acternas effli&im congcro laudcs 
Siquit erit vcnae fi quid& Ingenii/ 

D4d ii 
A h dolco tannJtn ah doleo, quod norrm ihi Dium 

Plusfit • & in vcna , plusfic & ingcnio. 
Illc fuam mihi Diua domum condixetat • illc 

Rcgisopus^nbftrosiuffcrat ^ffelarcs. 
( Grande fub f lluftri iam cohditur fcdc Lycfcutfc, 

Prihcipis & Magni Phoibus ab arcc tonat. 
Pofteritas crcdct nc mihi > qu od fcribo ? meum que 

Longiiisa falftcriminecarmcncrir? 
Vtpuco ridcbir,'magnasqui Principisardcs 

Miifarum faclas audict effc domos. 
'Etproculexcmpliscumfit rcs tamnouageQis 

Fitlx maceries audict hiftoriae. 
* Adde qu6d hiftoria: quam dico fimillima fa&fc 

Carpicure noftrisfabufapulehra libris. 
*Iuppicervcfama cftccecoconccptusin Antro, 

(Natusenim patriseftcxulabimpcrio ) 
Ne forct agrcftinimium Lucinafubortu , 

Aftititcnixxplurimaturba Dca: . 
' Nc cecli harmonram, vel fulminanoffct abeffc-, 

Autforetactcrniconicius cxdij: 
*tllc Mufasceciniffe ferunc, Phccburhquc tbnaffc, 

Horrida qui caftas duxic in ancra Deas. 
( Credidicinnigraccelum Pucr effccauerna, 
Cum gcmerc aitcrnisau dijrantra modis. 
*Scd necvc Ambrofiam, aur vicalcta Ne3ark 
hauftum, 
Falfus in humanis quarrerct vbcribas, 
; Ibat ad Oceani fonccs cmiffa columba , 

Qua tener AmbrbfiasdefpuiramnisaquaSj 
L Et fenlim niueis>plaudensfadcbat in vndts Digitized by Google Elegijb. 1$ 

Qmcquid in vndofocorticemelliscrat. 
Tum venicns,circum Pucro plaudebatj&olli, 

Paruulanc&areisora rigabac aquis. 
Hoc etenim,Princcps>quocl fabula dc Ioucnarrat 

Veriil s in gcfta dicitur hiftoria: 
Mc vbi materna Diuum Rcx dufit in aluo 

Paruula ne&area corpora fa&a man« ; 
; Hic gcmk , afliduo fub rulminc magnus Apollo 

O ranis & intcntis Mufa canit fidibus. 
Scd ncc& Ambrofkfontes^necpuriorhauftu* 

N e&ai is, in roleis n on crit vbcr aquis. 
O Ego,quosillicMufarum & Apollinisigncs 

Sentircmin glaciedulccfluentis Aqua:! 
' Carminadifflucrentcalamopuriflima noftro 

Paftus&actcrnaverlusin Ambrofia. 
Tuc cgo Callimachi Mancs , vmbraqueMaron-fs 

lnduerem, pulchrse Nc&are lotus aquae. 
Regius llle mibi diffunderet aurca (anguis 

Carmina, qucm primum ceperat ifta domus. 
Hoc agite 6 (ocij^elt crenim rcsvnica vobis 

Vnica, <yax noftra digna fit inuidia 
Hac cgo, li quondam regali dignusinaede, 

Autfiercm raiuociuisinho(piti6. 
Iuro, nec Henrico coelum maiusforet ipfum^ 

NccMaro mcmagnasdo&iorartclyrx. 
Tumcancrem Henrici laudes, magnuraquc 
volumen 

Surgeret cx fa&is, Martia dextra, tuis 
Interca quod venamihi,quod(uggeiirardox 

Accipc dcuin&x mentisin cblVquium. 

-Ddd 3* , Elegi^ 

Hic te marmoretam pro temporefecimps,vt mi 

Tempus & e vena paupere carmen crat. 
At noftrumfaruragregem {llupplet,eafdetn 
. Forfitaninlaudcs,auLcqs altcr cric. 

ELEGIA DVOMClMA 

CO MMEND ATIO FIXENSIS 
iomus Societtiis I ESV a cnflodu 
Cordis Regj. 

^y^vf ^ E ^ ° 4 ui ^ cni ma gni vcnicnt a 
limitc mundi 

Si quibus inccndk pe&ora pulchcr 

Amor, 

Tc quoque longinquo vidcantvtFixa fuborbe, 

Corque quod in parua mole x fuperba geris. 
CumqueMagellanar Inftrarintcompita Terre^, 

Quicquid & in vafto Memphis habct grcmio» 
Poftca fe vidifTeniml,fumofaquete&a 

Credet,&incultastefine Fixacafas. 
Huc veniqt fudans, & cumtua limina tanger, 

Pronus adoratos cbncidctantelares. 
Inque domu remeans,hoc munerelxtus abibir, « 

Signaquodafpcxit Principis ifta tui. 
Etquoties de te fcrmo cadet,hanc ego vidi 

Dicct, & hac vna vocc fuperbus erir. 
Marmoream vidi molem,vidiaurcaTempla: 

Hoc pretiummagni grandeiaboris erit. 
Et quoties pcr itcr comites,vcldcuius hofpcs 

la&abit quicquid viderii orbe nouo. 
Omnibus, opponet Fixsmcmorabilenomen Digitized by Google Ele-g-ije. 

Tict & in laudes fcruidus vfquc tuas. 
Siuc triumphalcs Rcgum laudaucrit arcus, 

Aut fc marmoreis ia&ex rmaginibus, 
Vna tamcn magnis non ccdct Fixa triumphis, 

Sed neque marmorcis cedet imaginibus 
Siue crepat vaftaquosvidcritvrbeColoiTos: 

Rhodius extemplo Fixa Coloffiiserit. ~ 
Qmcquid& opponet memorabilejfitamen vna 

AdijciturFixasmentio, vi&uscrit. 
QjJitquid crit de etiac1:andu,id denique magnas 

Condet Odyflxas^ condct& lliadas: 
Scu laudanda fuit fele&ofloreiuuentus, 

Ccdent iVparrhani gcrmina gymriafij. 
*y«uquiseum deCordc rogat,confurgct inaltum 

Maius & a minima parte voluemncrit. 
5ca petatingenium Terrac,Templiuc figuram, 

Qu.ambcnelimitibus finictiflafuis/ 
Fixacdreft Mundi,Cor habetMudi quoqucFixa 

/amfileat Delphos Grarcia vi&a iuos. Tindarmode s.Ty* 
thiorumCor&vm- 
btlicnm Mundi i* 
■DelphupoOrit. 
Digitized by £LEGI A DECIMA 

m . 

1 crtia. 

QVARTA PYRAMIDIS FACIES. 

CLBMBNTI* R.EGJJB. 

OSLJFIQ INIVKIAKVM POST 

htlla Ciuilta. 

Arccrcfubicftis, hominem fiducat ad 

Pliniudlth.i-C4p. Wjj^^ Aftra 
Deus efiy. mwtal* raEpig Sitquc Deus magn is G ratia fola viris.. 
&™ JdTttmnl Siccgocrcdidcrira, Ccelo tc Magnc, profiindo, 
£lmm vut. La&cus in niuco circulus axc tcnc t. 

Infuper,^thereifi mcnseft vcra Placoni*, 

Mcns,rcor, aeternodo&a magifterio; 
Tot Regcs, fulgerc pulo, numcrofa pcr Aftca. 

Quot magnis homincs cripuerc malis. 
Tcpercgototvaftaputo iamfideravolui 

Paruaquotinccelofemina mundushaber. 
Hac itcr Alcidesccelo moiitus, &illac 
Vcnit in xthcras fa£h pcr lfta domosv 
. Hic mcdijs ftellarum hoctis rurat aurea Claua 
Et circim Exuuias iam Dea fa&avidct 
Htnc Angucm . hinc Taurum, vidct hinc fccura 
Lconcm 
Calcat & in palmas fidcrafe&a fiias» Digitized by CjOOgle E L E G I X.. tj 

Hic pcrnas rr.cminiflc fuasj atquchorrida bella, 

Alcidemquoniarniam vidct Aftra, iuuat 
Subiccli paiciiTe viris, frenafle rebelles, 

Atque bonosmediiseripuifTemalis, 
Sidera proptcrea tot habet fulgcntia circum 

Quot capitainftanti traxitabintcritu. 
Si verum cft $ cgo mille tibi iam plauderc ccelo 

Aftra- puto , circurn fidcramille vehi. 

Iam videt Alcidcs ddmitum quicquidfibi quonda. 
Fcl nigrum iratxdefpuit inuidia:. 

Quafque feras olim, quosfenferatcflcleones, 

Ia.m ccelofa&as ambular intcr oues. 
Sed meminit ccelo pafliquc ptrafpcrafortis, 

Et (enfum haur placido merfit inOceano. 
Sed manct in duram ccelo mcnsduranouercam: 

Omnia qui vicit, parcerc non potuit. 
Tu vero tot habes te circum ardcntia ccelo 

A ftra,quot hic homines maximus orbis habet. 
Seruati per tepopuli ,Fortunaqucrerum 

Ipfa pedescnamStellafitantctuos^ 
Stantin ccelohoftes^manibuspofttergareuinais, 

Inclytus in ccclilumine , carccr crit. 
Et quoniam debere nbifcGallia nouit 

Ipfatuumpropc tc Gailia, fiduscrir. 
Debellata tuosctiam lc iungctad igncs, 

Fiet& ardcnti fidus abinuidfa 
Ifta tamen magnx quoniamfub gurgite pacis « 

Merfifti , & placidis omnia vicior aquis. 
Non placetcffodercoPxinccps, Excplaqucbejli 

Ncn luuatin claramfcrrefcpulradiem, 

Ecc $4 • Elrgijb. 

Harctamen in noftra fargct Clcmcntia molc s 
Rcpec &dalaudcs Pyrarais ifta tuas.. 
ELEGIA DECIMA 

Quarta. 

COR REGIFM IN JPICE 
Pyramidis* 

;On placet Harpyas noftra depingcrc 
mole 

Et fuperinfcftas tollcrc culmcn aucs. 
vcl horrcnda: Sphingcm prarferre figurac 
Illam, Pyramidum quam tulitaltusapcx. 
Sednccin intortiscfiingere Ggnavolutis, 
Sculperevelvanaetalia monftra manus. 
Scd volo,!! placitum Mufis,magnumCor in alto 

Pingere quadrata: culminc Pyramidis. 
Tum volopertoramdifpergerecorculamolcn% 

Forma placctMuiisfcilicetifta mcis. 
Quicquidcritjtotumcor erit, ccelocjuc fupina 

Pyramis, euerficordis adinftarcrit. 
Namcjue cor eft vei fum fub turbine Pyramis alta, 

Et facies Rcgiconucnitifta mco. 
Pyramis inccelumcendit jtendebac in altum, 

Forfitan & cocIograndcCor iftud crac. 
Pyramisin conum bali gracilcfcit abima, 
Se tenuans ^vmbrasforbct &ipfa fuas. Digitized by Google Cactera neclumen Cordifcccrc nccvmbram a 
Principis 3 & mtindi vcrticcmaius crat. 

Pyramis e Pario fit marmorc^Cortibi^fifors 
Ingrucrct tclis afpera, marmor crat. 

^Pyramidem vt fama cft 3 manibus Sphinx atra tc^ 
ncbat, 

Preffit & in primo liminc fixa pcdem. 
5-Ioc fmt in manibus Diuum^qui flc&crc norunt, 

Nouit vt affii&am vcrtcrc Nauta ratem. 
AlliaPyramidcs tenuerc, obfccnaquc monftra^ 

Sculpfit &c horrcndas marmorc pi&oraues. 
HocinCordc,Dcus manifcftifymbolaregrn 

Signaqueperpetui fcripfcratimpcrij. 
Hic cratinparuodifculpta voluminetellus, 

Totaquc purpurcis Gallia pi&a notis. 
Molic Cor iftud crat , rigido fcd marmore coftat 

Pyramis, & duri nuclcuscft chalybis. 
lftarum dataPyramidum cuftodiaMaqris 

Dicitur,&fadiscura cadauenbus. 
Iftiusfocij vobis cuftodiaCordis 

Crcdicur , & fan&iscura datur manibus. 
Hoc igitur ieruatc pij,fcruatc fidclcs, 

Ingexisdcpofirumcontinctiftc lapis. 

Eecjj 3* ELEGIA DECIMA 

QVINT A AD ERVDITVM 
Patrcrn Lvdoicvm Ricmeomvm 
Societatis iesv 
DE F FNESTO PJRRICIDIO 

HENRICI MAGNI & C0NSOLATI0NE 
ab eo Jcripta.. 

VMtc magna tuac Ricbeomencgotia 
vitas 

Atquc pTcmatftudijsfefla fene&a tuis, 
Curatibi noftrse tamcn eft non vltima vcnac 

Ncc potes in ftudiisotia fcrrc mcis: 
Cui magnas Tybcrinus aquas,&fluminavoluit, 

Eft tibi dc noftro cura Garcntonulo- 
Scis quidegopoflim?lacrymas afferrc. calcntes • 

Crefcat vt e noftris Albula vefter aquis. 
Siquidegopotuiquondam,nilreftatab illo 

5anguine,qui vcnisfcrbuit antcmcis.- 
Namfcruorc mei contabuitillcdoloris, 
£t mihi triftirix vulnere, carmen hebec 
Sollicito venam, lachrymas cffundit,& vndc 

Purior Aoniarfluxerat humoraquae, 
lugiterhinclacrymae manant,;& araarior vnda 

Atque fi t cx octdis Caftalis vrna mcis. 
Quapropter , vidcat noftros fi Roma labores, 

Dign£quefintftudioCarmrnaaoftratuo: 
ParccmihiRicheoaie,tua qi.od (pargo SenecK 

Fletibus, &canas diluit vndacomas: 
Quin etiamdubie, fi fiftis in aequore cerx, Digitized by Google 
I 37 

'Culpafene&utisnoneritifta tu«: 
Eft mea,velc^rte lacrymarumctilpa mearum, 

Delet enimcalidisquifluit imbcraquis. 
Jxpius cxtcrfi,fareor, fed faspiusiilc 

Vberius magnadeciditinpluuii. 
Et,quid agis,dixi, vel quidmihi carmina dclls? 

O dolcr / 6 venaepeftis acerba meac! 
Quis legct h&c etenim dilutacalctnibus vndis, 

Carmina quis tepidis merfa legct lachrymis/ 
Non opus eft^ait illc , lcgant vt Carmina, venim 

Sufficit hoc, lacrymas fi lcgitillc tuas, 
Et fi fortelegens,hoc,dicat,carmcninipfis 

Eft merfum lacrymis,maius acumenerif: 
Sic crcnim facit immanifub molc doloris • 

Qui primirurvafta: pondcretriftitias: 
Non opus cft verbis , interprcte non opus vllo, 

Si potis cft flcrus funderc , do6tus erit: 
Do&us ero, Richeomc,mco fi crcdo dolori, 

£r mihificredis, do&ioraltcrero: 
Nolo tamen crcdas vr fim Do&iflimus , at ml 

Si credis, non me triftor alter eric 
Et quoniam moefto qui triftior argumenro, 

Creditur is rcliquis do&ior cflc viris, 
Si bcne do&rinae modus eft,mcnfura doloris 

/uroribi,non mc do&ior altcr erit. 
Audiftine fceIus,quo nuper inhorruit omnis 

Mundus, &immenfoGallia pulfamalo? 
Illamci fcgescft,Richcome, cVfilua dolorh, 

Ah feges horrcndo focra maleficio/ 
Audiftine virum lateri merfifle profundo 

Principis, in ftygio tcla crucnta lacu? 

Ecc nj 

Digitized by Google 33 *E L E G I JB 

Ule mfe, pudet hcu.patrix^pudcthoccc fateri 

Perditus illcmex gentis ,& vrbiserat, 
Scis quid erat quonda TellUs,qn*e me tulit, & qu£ 

Nafcentem blando cepit in hoipitio? 
Naturac vcrnantis opusjafciuia mundi, 

Quem colit aurifera Gratia pulchra manu, 
Monftroruiam fa&a parcns, nonconfcia culpise 

Ccnsvt inhtfmanis latratincpta modis. 
"Scd quoniam me nullafibi iam Patriavin&um 

Detinet, antiquos.deferuiquc lares, 
•Lugeo ia&uram quat mc grauioribusangit 

Quam fenfu proprio P&ria noflra malis. 
Tulicet aurifluismcditans SOLdTIA vcibis 
4 Mulfcriseloquiofuncramcefta tuo: 
Ccrte fi fucfat vcrbis rcs digna Jeuari, 

Hxc puto non alius fcribere dignus crar, 
Et par eloquio fuerat ia&ura fenih, 

Qii? vegetosanimofterncrctaltaviros: 
Hanc ego tcntaui, fatcor,fed triftisauena 

Marcuit, &fra&iscarmen arundinibus. 
' Vcna tibi Richeome fluit iam feruida , nec dum 

Debilitat neruos k>nga fene&a tuos/ 
Madtc fencx vcnerandc, dabitiegesipfacalote 

Et ribi iam laudesfuggcretiUc fuas. 
«Ule tui />ollux operisj rutelaqueprima, 

Cuiusalafcripto nomine tutus cras. 
- : Et tu materies noftra?,Rex magn<r A iuucnt*i 

Quimque dolet magni fefia fcnc&a viri, 
InrerodoratodormiRcxhha calo, 

<Ettua purpureisfloreatvrna rofis. Digitized by Google HENRICO MAGNO 

LVCTVOSISSIMA MORTE 
ABSVMPTO MONVMENTVM HOC 
M. O. S. I. P. C. 

Eni,Hofpes, vtvideas, 
vide, vt lugeas , luge , fi 
homo es, eid, quod fpe- 
ctas , Moeftitize fignum 

publicx eft , ad asternam memoria 
Optimi,heu! quondam principis 
Dole , quod (atis dol c re nequeas, 
Regienim ^Eternabili ^fZtern^ de- 
bentur lachrymas, fed mortales da- 
mus , moriens immortales dedit: 
viui , Mortales mortua reddimus^ 
vel viuo mortui, certe morturi: & 
in tam acerbo cafu nihil Immorta- 
leeft, nifilu&us 6c orbitas , Mala 
non mortalia magis, auam immor- 
talia. Quidvis infuper? dicamne 
mall vim & fa&um impium?Si ne- 
fcis, mifer es,miferior, quia fcis : II- 
lum olim boni omnes , veriti funt, 
vt nvmen, Subditi amauere, vt p a- 
trem Principes coluere, vt domi 
nvm, hofles timuere,vtFVLMEN Gal 
lia deperijt,vt delitias, Nauarra 
fufpirauit , vt principem 5 Europa 
optauit,vt rectorem ,Mundu$ 
fufpexit,vt r e g e m. Vnus omnium 
vota fuftinuit. Ah Morsf Nefanda 
& proditoria mors ? vna reperta es, 
tanti principis Maieftatem aufa 
violare. Fecit homo nequam , Bu- Digitized by » fyris. Impius , Ipurius no&is, filius 
Herebi , Naturae abortus , Mundi 
Carcinoma,quod, vcl cogitare fu- 
neftumeft: perfida sica (acrum 
p e c t v s haufit : latro vaecors quid • 
non potuit ? Vnus omnium vpta 
fubuertit. Cor fuum, clemcntif- 
firous princeps ereptus,eos habere 
voluit,qui fua viuenti dedcrant. (Ah 
lachry mae fuftinete tantillum , vt fi- 
niam ) hic ordo moercns accrrimo 
cordisdolore confofTus, hoc tibi, 
princeps molle lacrymis monu- 
mentum ponit.Reliqua interrumpit 
coRDOLivMmecenim fas eft, quin 
corde doleant , quibus eft' t a l ^ 

COR. VI VE, MORlMVR J GAVDE,GEMIMVJ i§f 
OmniatecumvnapericruntgaudianofbrA. # . 

' x ■ EfF 

♦ 

> • 

/ . • Ditjitbed by Google 
Digitized by Google „ ■ !■■■■ ■■■■■ I - II ■ I II ■ — I ■— " II . 

COR D I AVGVS- 

(lifsimo Henrici Magni. 

' . Montwnntum hoc. 

M. O. S. I. P. C. 

1fj§J| Aruus heic Mundus eft , hof- 
Blipes afta quifquis es, & quod ti- 
bi hoc faxum volt, pellege: Paruum 
id dico Mundum? Magnus is error 
eft , fi animo fingis. Mundus heic 
Magnus eft, cuius ha:c Terra , Cen- 
trum eft : Ccelum, fedes: Elementa, 
Imperia: vin' ciarius dicam ? Cor heic 
iacet Regium, Magni pars Maxima 
mundi: Cor illud eft , quo coelum 
erat anguftius , quo terra t>reuk>r, 
minor vterque Oceanus, Cor, Pun- 
dum hominis,led Regis,in quo ma- 

ft 

■ 

v . Digitized by Google xima orbis imperia flu&uabant: vin, 
fcire quale Cor , & quantum erat? 
intellige quanta fintCordaReg^bus: 
quanti inter Reges , Principes Gal- 
lia^,& demum inter hos qualis Hen- 
ricus. $ic Pythagoras de Herculis 
peda & folo cenfuit: denique metire 
mundum, Modus hic certus eft; & 
tandem audi PlatonemCapita, PHi- 
lofophis magna : oratoribus Lingua;: 
Athletis, Pectora: ceruices, Baiulis • 
Brachia Militi: Pedes curforibus: 
Manus, & Corda Magna funt Re- 
gibus.Quare dicendum eft Hofpes, 
Henricum Cordis heic iacere, non 
Henrici Cor,ne Mi^oT«,M*xe*x*e*C<>Mtf« 
vt in Fabulis deHermocrate dictum 
eft.Iacet heicCordis Henricus,He- 
ricus Cordatus , 6c Cor Henricus, 

i 

» 

Digitized by G Nliraris quam tenui loco res tanta 
capitur ? Si facis homo csj mirantur 
& Superi Sed Materia; ne quaere 
modum,hoc nos in Corde gerimus, 
& Tu gere , fi Cordatus es , Mo- 
numentum Cordis, in Corde fit. 
H oc fuis Reges obtineant, quod 
de Auditoribus Socrates : Sed no- 
bis, inquies , Angufta Corda, funt, 
Natura magis an luctu incertum efl: 
Henrieo tam Magnum extitit: fpera 
Res parua,magnam accipiet: 

iVf contemnc tuas quafi pdruoincorporevircs, ' 
ParuuUfictotum comprendit pupul» Mundum, 
QMqufjidentoculimmimumeft, cum maximacernane. 

Fff iij 

# 

\ • Dir Digjtized by Google EKKAT A GKAVIOKAITA^ 

CO RRI G A NTV R. 

ADSACRA RHEMENSIA. 

PAgina 8.vcrfu 2/.dcdiea,corrige didica p. u. v. 7. Atcra r c. 
aecernae p.io.v. i7.puchro c.pulchro.p.16. v.27.vcfc>nai c. vc 
fonans p. 16. v. 30. furiofis c. furiofus p. 18. v. /y. focprum c. 
'{ccptrum p. 19 in marg. occlatum c. collacum p. 2/. v.p. fu- 
rerbam, c. fuperbanj p.24. v. /j.a&c.&ap. t6.v.#. fcrcicis,c. 
fcrtilisp.26. v. 2,0 quod, c.quoc.p. 27.v.8.alarcs. c. akicres. ibid 
v.p. odeo c. adeo p. 37. v. /2. arcificiumc. arcificump. 33.V. 2$. 
runt c. ruunt p. 40. v. 20. confticuci c. conftitui p.42. v.i7.paf- 
retcm c. pafccnccm p. 4J. v. j. vcrticic. vercitinp.j^. v.27. 
fallc c. fellc p. 60. v. 16. Amphitruonidcas c Amphitruo- 
niades p. 68. Immortate c Immortalc p. 7/. v. 3.Tegcminas 
c. Tergcminos. i6.v.io.viuificansc.viuificansp./8.v./o. Fan- 
cica c. rrancica 16. v.21. Franfcicus c. Francifcusp. 8. v. //. 
Gardinibus c. Cardinibus p. v. u. res c. Rcxkj.v. eod. 
magnes,cmagnep.^.v.i.niraofae. animofap. 68. v.i.mcl-. 
leolos c malleolos p. 106. v. 13. difcfrimen c. difcrimcn. 

AD NOTAS. 

r • 
— • t 

Pap. 3- v. 4. Eet c'. Eft. p. j. v. 18. ficiliarc. Cilicia? ibid. v.2£- 
fupmac c fpumac. p. 6,v. /.vtis c.vitis. p. i^jr. t$. Tineri c. Iti. 
ncri p. /4. v.8. virgncmc. virgincm ibid.v. i7.cario c. cono 
p. /j. v. 20. partis c.pracis p. 22, v. 6. naro. c. non raro p. 2/. v.$. 
iapidem c. lapideam. t V 
Google